Jobs In Myanmar
Load...

We found 16 job offers Security & Safety jobs in Yangon Region

Filter by:  Reset filter
  2808
  926
  279
  97
  55
  46
  39
  35
  31
  29
  27
  25
  24
  16
  11
  9
  4
  2
  0
  447
  439
  13
  3
  34
  27
  63
  71
  1
  131
  10
  4
  20
  130
  1
  93
  41
  38
  346
  6
  56
  25
  4
  186
  60
  9
  40
  204
  44
  86
  24
  214
  7
  6
  5
  216
  35
  42
  24
  1
  70
  23
  5
  6
  45
  2
  31
  29
  1
  1
  210
  527
  17
  6
  31
  61
  54
  7
  2
  1
  15
  33
  32
  47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

 
4 Days

1. အသက္ (၃၅)ႏွစ္ မွ (၄၅)ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။ 2. က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ ကြမ္း ကင္းရွင္းရမည္။ 3. အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ တက္ေရာက္သင္ၾကားဖူးသူ ျဖစ္ရမည္။ 4. ညေန (၆)နာရီ မွ မနက္(၆)နာရီထိ Duty က်သည့္ ရန္ကုန ...
MCS Co,Ltd.

• Customer-service oriented culture • Up-to-standard hygiene • 24 hours conveniences • Fast-food • Quality experience • Quick • Other in-store services ( Eg . Top up card ..)

.

• MCS Co., Ltd is founded in 2010 to develop convenience store chain in Myanmar • First Outlet opened in April 2011 on Hledan Road, Kamayut Township • One of the fasting growing CVS/minimart chains in Myanmar • Open 24-Hours Conveniences Store

• To be the leading convenience store chain in Myanmar • To Fulfill the customers and patient needs of emergency use and snacks with quality products at reasonable price • To emphasize on quick and convenient shopping – also serving round-the-clock for more access and convenience • To attract the traveler with good service and very premium look

Security

Security & Safety jobs

4 Days

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ရမည္။ရိုးသား၍အလုပ္အေပၚတာ၀န္ယူစိတ္္ရိွရမည္။ • အက်င့္စာရိတၲေကာင္းမြန္ရမည္။
IME Holdings Group

Our Vision To Support The Country’s Development And Make A Better Future For All Stakeholders. Our Mission To develop a comprehensive business ethics policy and implement it throughout all our businesses and make it the core of our corporation culture To develop and implement a more efficient and effective reporting system throughout all businesses and departments, so that the decisions will not be delayed or inappropriate To audit the system and processes of each department and implement a culture of continuous improvement throughout our businesses To build a culture of listening to customers/market and try to continuously improve our products and services to satisfy customers’ needs To build a stronger HR department which is able to facilitate, train and recruit qualified team members as the company grows To look into the financial situation of each businesses and decide whether to scale up, maintain, or scale down the business activities. So that, the available resources go to the right operation. To contribute to the society to make the society wants/needs us to be there with them To make sure our business activities do not pollute any part of the already injured planet Earth, but implement at least one corporate initiative to heal the Earth

IME Holdings is considered as a medium size company today; however, we are working very hard at every sector that we are in. At IME, employees are treated fairly and respected in all aspects. We also believe that human resource is the key to success, thus we are providing and offering rewarding career opportunity for employees at all levels. With the strong talented team, we are confident to achieve the goal of becoming one of the most trusted and leading companies in Myanmar.

IME Holdings Co., Ltd. is a privately-owned diversified group of companies which was incorporated in 2011, and located at Bahan Township, Yangon, Myanmar. Since the founding of IME Holdings, IME Holdings has been able to gain trust and support from shareholders, clients and employees. With the support of all stakeholders, the group is able to diversify its business portfolio into many sectors such as Mineral Mining, Media & Services, Construction, Retail & E-Commerce, Real-Estate Development and Trading & Distribution. IME Holdings is considered as a medium size company today; however, we are working very hard at every sector that we are in. At IME, employees are treated fairly and respected in all aspects. We also believe that human resource is the key to success, thus we are providing and offering rewarding career opportunity for employees at all levels. With the strong talented team, we are confident to achieve the goal of becoming one of the most trusted and leading companies in Myanmar.

* Together * Everyone * Achieves * More

Safety Supervisor

Security & Safety jobs

4 Days

• လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားမႈ၊ နာမက်န္းျဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ေစေသာ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရန္။ • အလုပ္ခြင္ရွိ ေဘးအႏၱရာယ္ (Hazards) မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရွာ ...
Max Myanmar Construction Co.,Ltd.

We invest heavily to improve on the productivity of our business as this is the niche for the construction industry to grow steadily. It allows us to enjoy significant and sustainable cost benefits as compare to our peers in this industry.

We provide quality sustainable construction together with good project management and innovative construction ideas for both private and public projects. Our projects comprise of Port Extension project (Earthworks), Dams and Reservoirs, Residential, Upgrading, Institutional, Commercial, Industrial, Residential Development Projects, High-Rise Building, Infrastructures, Factories, Educational, Social, Health, Recreational, Office Buildings and Hotels. Construction is also gaining a strong foothold in land redevelopment and infrastructure investment opportunity as a developer.

Max Myanmar Construction Co., Ltd was incorporated in 1997 and has successfully built and accomplished diversity of construction projects. Our business includes design, build and management of construction projects.

This achievement is testament to our company’s effort to push for sustainability via the inclusion of specific energy and environmental-friendly features and practices.

Facility Safety Officer

Security & Safety jobs

9 Days

• Participate in HAZOP & HAZID reviews as and when required assisting with the close out of any actions. • Support and coach the Platform Workforce in safe practices for high risk activities. • Assist with the Development of procedures and guidelines in line with the Project philosophy documents, addressing Emergency Response / Permit To Work / OTO / Hazard Reporting/ Process System Contaminant Hazards / Waste Management / Chemical Handling / Laboratory Safety / Job Safety Analysis / Fire System / Portable Gas Detection / Ex’ Haza ...
Myanmar Pouchen Co., Ltd.

.

Pou Chen Group, the largest branded athletic and casual footwear manufacturer in the world, is an OEM/ODM for major international brand name companies such as Nike, adidas, Reebok, Asics, New Balance, Puma, Converse, Merrell, Salomon, and Timberland. The Group is the only one footwear manufacturer who is competent to serve more than 60 international footwear brands simultaneously. The Group can produce over 300 million pairs of shoes per annum; accounts for approximately 20% of the combined wholesale value of the global branded athletic and casual footwear market.

Safety Supervisor

Security & Safety jobs

19 Days

• Can work at Thilawar Special Economic Zone • Good knowledge of risk management principles or other workplace safety & Health related training.
Yojin Myanmar Engineering Co., Ltd.

.

'Yojin Myanmar Cement & Engineering Co., Ltd.', a subsidiaries of 'Yojin Construction & Engineering',which is one of major construction companies in Korea, is currently investing and implementing a cement manufacturing business in Thilawa Special Economic Zone. With its advanced technology and outstanding know how in the business, Yojin is ready to set out its journey in Myanmar.

Junior Security Guard

Security & Safety jobs

19 Days

• Good communication skills.
Pyay Garden Residence

PYAY GARDEN RESIDENCE & OFFICE TOWER offer the perfect blend of prime real estate and world class infrastructure to meet your business needs and bring your life’s pleasure.

Pyay Garden is managed by the prestigious Zaykabar Group, one of the largest and most of the companies in Myanmar. Conveniently located in the heart of the dynamic business district, Pyay Garden is close to the dotown area, the airport, schools, shopping centres and hospitals. The property has wntwo main gates and spacious parking area.

Pyay Garden get started to be cooperator of real estate market as office tower and also residence. Renting residential units and office spaces available...

Create your own unique environment at our luxurious RESIDENCE And also.... Experience a very convenient place for your work at our OFFICE TOWER!! "Life is better here, you will fit right in"

Security

Security & Safety jobs

20 Days

• မိမိလုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေနရန္ ကုမၸဏီမွခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုိက္နာရန္ • ဟိုတယ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ...
Emerald Palace Hotel

Visitors to the Myanmar Gem Emporium will appreciate the 5-minute drive to the hotel and two major shopping centers also located less than 5 minutes away. Meanwhile, the Nay Pyi Taw International Airport is just 16 kilometers or 15 minutes by car from the hotel.

Whether you are visiting for business or pleasure, traveling on your own or with friends, family or colleagues, The Emerald Palace Hotel has set a new standard for accommodations and services in Nay Pyi Taw that can be appreciated by all.

The Emerald Palace Hotel in Nay Pyi Taw is conveniently located on Yarzathingaha Road just a short drive to various Ministries, the Yangon-Mandalay Highway, and the Nay Pyi Taw International Airport. Accommodations range from Deluxe Rooms to three categories of private Villas, while facilities include the Emerald Restaurant as well as meeting & event capabilities for up to 150 persons.

Security

Security & Safety jobs

30 Days

• အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္၍ ကြမ္း၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္ႏွင့္မူးရစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမျဖစ္ရ။
George English Training Centre

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ GETC သင္တန္းေက်ာင္း အေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ပညာေရးက႑တြင္ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေနေသာ အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးနုိင္ရန္ အစဥ္အျမဲ ၾကဳိးပမ္းလ်က္ရွိေနပါသည္။ ေရွ့ဆက္၍အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးအျပင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖြံ႔ျဖဳိးမႈ၊ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္နုိင္မႈ၊ ခြဲျခားစိတ္ျဖာနုိင္မႈနွင့္ တီထြင္ဖန္တီးနုိင္မႈစြမ္းရည္ မ်ားတုိးတက္လာေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားပါမည္။ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူနွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ GETC သင္တန္းေက်င္း၏ သင္ၾကားမႈနွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အားရေက်နပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

.

GETC George English Training Centre

.

CV Maker
Security Supervisor

Security & Safety jobs

34 Days

• မိမိ၏ Team ကို ေကာင္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရမည္။ • အမ်ားႏွင္႕ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ပီး ဥပဓိရုပ္ေကာင္းမြန္ ရမည္။
Cherry Hills Hotel

.

Cherry Hills Hotel is ideally located on Kabar Aye Pagoda Road near Shwe Gone Taing Junction. Hotel has well furnished international level of 45 guest rooms, Japanese Restaurants & Bar, Spa and Gym facilities for international travelers. There are many activities and awaiting educational opportunities for the staffs career enhancement all year round.

Security

Security & Safety jobs

46 Days

• က်န္းမာသန္စြမ္းသူျဖစ္ရမည္။
Salomon Myanmar Co., Ltd.

Salomon Myanmar Companyသည္ Constructionလုပ္ငန္းမ်ား၊Trading လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနေသာCompany ၿဖစ္ပါသည္။

.

.

.

Safety Trainee

Security & Safety jobs

48 Days

Safety staff - For Thilawa and East Dagon • Complying with all the rules of company including the safety policy. • Undertaking the regular safety inspections of the site. • Reporting all accidents, incidents and unsafe condition to the Management. • Reporting all accidents and injuries to the relevant Authorities. • Maintaining all safety records. • Attending to fire incidents and other disasters in Site.
Haven Group of Companies

Building/ Construction/ Engineering

Haven Group of Companies

Building & Construction Project Management Engineering & Construction Consultancy Services Mechanical & Electrical Services

HSE Manager

Security & Safety jobs

48 Days

• Establish the HSE Management System for the sake of loss and accident prevention of the site. • Implement , coordinate and monitor the process of compliance with local legal and Heineken Safety Regulations aligned with TPM Safety Pillar • Plan for and implement the site SHE training programs. • Communicate any changes in local law and Heineken regulations and potential impact for compliance. • Facilitate the meeting on regular basis to make update the according to the local legal requirement and Heineken regulations and their i ...
Logo
Security

Security & Safety jobs

52 Days

• က်န္းမာသန္စြမ္းျပီးအေသာက္အစားကင္းသူျဖစ္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ျပီးေန႕(သို႔) ည တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္ရမည္။
Steadfast Trading Co.,Ltd.

.

.

.

.

H&S coordinator

Security & Safety jobs

52 Days

H&S coordinator (Engineering Dept) • Develop and execute health and safety plans for the project according to legal guidelines • Prepare and enforce policies to establish a culture of health and safety • Evaluate practices, procedures and facilities to assess risk and adherence to the local regulations and law • Conduct training and presentations for health and safety matters and accident prevention • Monitor compliance to policies and laws by inspecting vendor and subcontractor employees • Inspect equipm ...
Amara Communication Co., Ltd.

.

Amara Communication Co., Ltd.

Liaison Officer

Security & Safety jobs

56 Days

Liaison Officer (Fire Protection) • Serve as a liaison person between company and Myanmar Fire Services Department by following procedures and preparing documentation to get system approval • Advise management about regulations and update instructions of Myanmar Fire Services Department • Learn about fire protection techniques continuously and share knowledge to staff
Myanmar Thiha Group  of  Companies

Myanmar Thiha Group of Companies is doing fire extinguishers distribution, refill and maintenance services, fire production system and installation services, solar power electricity supply projects for both private and government sector, distribution own product and other manufacture's products throughout Myanmar.

We always be actively working towards the well-being, prosperity and progress. So, whether you're looking for graduate opportunities or job opening progress your professional career.

Myanmar Thiha Group of Companies was established in 2001 and 100% local own investment in Myanmar. We are doing business dealing with Government Offices, Ministries, Local Private Companies, Foreign Investment Companies and Non-Government Organization.

.

Security Officer

Security & Safety jobs

60 Days

• Should ensure that only authorized persons are permitted to entire the premises. • Should ensure that entrances and exits are free from obstructions at all times. • Whilst carrying out inspection and patrols, ensure that the premises are properly secured wherever necessary. • Endeavor to protect the occupants and property against injury by fire and other forms of accidental or willful damage or injury. • Be alert for any unusual condition and investigate any such situation promptly. Report full details of industrial accidents. ...
SEDONA YANGON

We are looking for

Sitting majestically on eight acres of beautifully landscaped gardens, Sedona Hotel Yangon is a 20-minute drive away from the international airport and the bustling city centre. Within close proximity to the famous Shwedagon Pagoda and Inya Lake, this deluxe 5-star hotel in Yangon impresses with its local ethnic decor and architecture. We offer 366 newly-upgraded rooms and suites along with several dining options, as well as a new 29-storey Inya Wing extension with 431 well-appointed accommodations, along with a grand lobby and a high-end retail gallery. Additionally, we provide business travellers with exclusive club access for privacy, comfort and personalised service. Relish the multitude of flavours at our variety of restaurants in Yangon. Savour Italian fare at Orzo, Oriental cuisine at Du Fu, International buffet at D’Cuisine, or simply unwind at the classic Lobby Lounge.

Yangon Region job opportunities

Geographical closeness to Yangon City makes Yangon Region very attrarctive in the eyes of thousands of companies looking for new fresh staff in Yangon and Yangon region. Yangon Region is located at the eastern extremity of the Ayeyarwaddy Delta area with Andaman Sea on the south-east, Bago Region on the north and Ayeyarwaddy Region on the west. The area of Yangon Region is 3,927 square miles; population, which is cosmopolitan, is about 3,973,782. It is organized in 39 Townships and 1,144 Wards and Village-Tracts. Here you are the 11 Yangon region township
Hlegu Township
Hmawbi Township
Htantabin Township
Kawhmu Township
Kayan Township
Kungyangon Township
Kyauktan Township
Taikkyi Township
Thanlyin
Thongwa Township
Twante Township

Yangon Region is one of the major paddy production areas. Main crops are paddy, groundnut, jute, pulses, rubber and sugar cane. The whole Region is engaged in implementing the special high-yield paddy cultivation project.

For regional development, there are many State-owned factories.  The Myanmar pharmaceutical industry, steel mill, tarpaulin factory, aluminium works, tile factory, soap factory, glass factory, rubber ball factory, shuttle-cock factory, umbrella factory, and footwear factory are located in Yangon Region as well. So it is a huge opportunity to find a good job in near future around.

Yangon Region is quite economically developed compared to other regions, as it is at a strategic spot in the communications network. Motor roads, rail roads, waterways and airway connect Yangon City with the whole country.But the quality is still quite low. As such many new job opportunities arise while region being developed and reconstructed. WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

FACE 24 Co., Ltd
MMG Tower, 11th Floor, Room Number 1104
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS