Jobs In Myanmar
Load...

We found 43 job offers Web Developer Jobs in Yangon (Rangoon)

Filter by:
  3107
  1108
  290
  64
  50
  48
  48
  47
  35
  35
  31
  30
  27
  23
  4
  3
  3
  2
  1
  13
  5
  476
  482
  8
  14
  58
  46
  73
  57
  123
  19
  3
  51
  121
  101
  70
  49
  338
  20
  5
  71
  55
  2
  1
  216
  39
  25
  44
  165
  43
  94
  1
  15
  239
  23
  24
  8
  165
  44
  71
  16
  3
  87
  9
  5
  26
  58
  6
  57
  12
  3
  2
  138
  713
  64
  10
  31
  52
  20
  5
  7
  19
  1
  43
  35
  2
  56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Web Developer M/F  (1)

Web Developer Jobs

1 Day, Full time , 400 - 500 Ks, Education / Training

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။Customerအမ်ားဆံုးရရွိေရးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ အမည္ဂုဏ္သတင္းျပန္႔ပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ႏွစ္စဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုးကိုၾကိဳတင္ျပင္ဆင ...
အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္။ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွ တစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိဘက္စုံဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ျပီး မိမိကုိယ္ကုိတန္ဖုိးထားတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဳဖစ္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အတူတကြၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

.

Founded by Mr. George in 2007, GETC is well-known among well-educated family and hard-working personnel. We offer EnglishLanguage Courses for Preschoolers, Young Learners, Adult Learners, Cambridge Exam Preparation and Business English. We are dedicated to provide High Quality English Language Education. With proven teaching methods, highly qualified teachers, and international standard curriculum, we guarantee you outstanding result.

သမာရုိးက် သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ Modern Teaching Methods ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားပုိ၍ Creative ျဖစ္လာေစရန္၊ Self-confidence ရွိလာေစရန္၊ Independent Learner မ်ားျဖစ္လာေစရန္ နွင့္ မိမိကုိယ္ပုိင္အရည္ အခ်င္းမ်ားထုတ္သုံးတတ္ရန္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္း။

Graphic Designer M/F  (5)

Web Developer Jobs

1 Day, Full time , Business Service

- Graphic Design ပိုင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ဖူးသည္႔ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၆လ ရိွရမည္။ - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ပိုင္း က်ြမ္းက်င္ရမည္။
.

.

.

.

Web Designer

Web Developer Jobs

2 Days, Full time , Software

• Willingness to keep up to date with latest design trends
.

.

ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ Software Application မ်ားကို ေရးဆြဲေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ Global Wave Technology ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ Software Application မ်ားကို ပိုမို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ Biometric Fingerprint/RFID Time Recorder, GPS Logger အစရွိသည့္ Value Added ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္း ျဖန့္ျဖူးေရာင္းခ်ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ Singapore ႏိုင္ငံမွ Global Wave Pte Ltd ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Offshore Software Development ႏွင့္ Software Outsourcing လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ့လုပ္ကိုင္ ခဲ့ပါသည္။ Pair Programming, Scrum Framework အစရွိသည့္ ဆန္းသစ္ေသာ Agile Software Development Method မ်ားကို အသံုးျပု၍ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ Software Application မ်ားကို ေရးဆြဲေပးလ်က္ ရွိပါသည္။  ယခုအခါ ျပည္တြင္း Customer (1000) ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္ပ Customer (50) ေက်ာ္တို့အတြက္ Biometric Applications, Human Resource Management System, GPS Applications, Online Conference System, Online Logistic Management System, CRM အစရွိသည္ Software Application မ်ားကို ေရးဆြဲေပးၿပီး ဝန္ထမ္းေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မူ ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ဆန္းသစ္လြင္ေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ Software Application မ်ားကို အဆင့္အတန္း မွီေသာ အရည္အေသြး၊ သင့္ေတာ္ ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ျဖန့္ျဖူးေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ Customer စိတ္တိုင္းက် ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ Global Wave Technology မွ အစဥ္ တစိုက္ၾကိုးပမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။

.

Web Master

Web Developer Jobs

3 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Build functional and easy-to-use websites • Test websites across browsers,operating sysetms and devices • Maintain,configure and troubleshoot servers • Ensure site security by setting up firewalls and login pages • Optimize loading speeds and capacity • Debug pages and fix broken links or images • Update website contect and review SEO • Monitor and analyse site performance (e.g traffic,conversions) • Address user complaints
Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

IOS Developer

Web Developer Jobs

3 Days, Full time , Technology

• Create user information solutions by developing, implementing, and maintaining iOS based components and interfaces • Main Job Tasks and Responsibilities • Deliver the entire app life cycle - concept, design, build, deploy, test, release to Apple app store and support • Ensure the performance, quality and responsiveness of application • Collaborate with a team to define, design and ship new features • Identify and correct bottlenecks and fix bugs • Help maintain code quality, organization and automatization • Work with t ...
Frontier Technology Partners Pte. Ltd (FTP) is a Singapore- and Myanmar registered software development and distribution company. Our Expertise: Financial transactions, Mobile Money, Mobile Banking, IT & Business Solutions. Our goal is to become the leading financial technology company in South East Asia. We innovate and enable Financial Services to advance Myanmar and its people.

- Overtime - Incentive - An awesome company - Join a winning team - You can make a difference - Training

Frontier Technology Partners is providing business solutions for new markets. Our aim is to become the leading financial technology company in South East Asia. We have business and technical expertise in mobile payment systems for the Myanmar market. With a strong local operational team and international experience in live implementations, our committed and talented team offers an operational efficiency and capability that is unrivalled in Myanmar. In partnership with global technology leaders like SAP, Frontier Technology Partners ensures the customers in need of mobile banking, access easier, faster and secure services.

.

CV Maker
Android Developer

Web Developer Jobs

3 Days, Full time , Technology

• Design and develop advanced applications for the Android platform. • Designing attractive and user experience UI Design for mobile application. • Work on bug fixing and improving application performance. • Work with outside data sources and API’s • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency.
Frontier Technology Partners Pte. Ltd (FTP) is a Singapore- and Myanmar registered software development and distribution company. Our Expertise: Financial transactions, Mobile Money, Mobile Banking, IT & Business Solutions. Our goal is to become the leading financial technology company in South East Asia. We innovate and enable Financial Services to advance Myanmar and its people.

- Overtime - Incentive - An awesome company - Join a winning team - You can make a difference - Training

Frontier Technology Partners is providing business solutions for new markets. Our aim is to become the leading financial technology company in South East Asia. We have business and technical expertise in mobile payment systems for the Myanmar market. With a strong local operational team and international experience in live implementations, our committed and talented team offers an operational efficiency and capability that is unrivalled in Myanmar. In partnership with global technology leaders like SAP, Frontier Technology Partners ensures the customers in need of mobile banking, access easier, faster and secure services.

.

Software Engineer

Web Developer Jobs

4 Days, Full time , Computer / IT

• System analysis, design and development for web applications and backend support systems. • Manage change requests, problem reports and troubleshoot the operations problems • Interact with users to study the requirement and proposed new solutions • Upgrade the existing and building new applications based on customer requirements
Company vision is that we offer our customers all products and services for secure and smooth electronic payment transactions and we have made it our mission to provide our customers with the best possible support and help them on their way to achieving their individual business objectives.

Wirecard is a specialist in global payment solutions and one of Europe's leading providers of electronic real-time payment systems with integrated risk management.

Wirecard is a software and IT specialist for outsourcing and white label solutions for payment and issuing processing products.

Wirecard Myanmar – Company Core Values 1. Happy working environment (y) Together we build and work in a happy and harmonious working environment 2. Customer Oriented We shall always be customer oriented, be it customer facing or back-end support. 3. Professional We shall be professional in every aspect – attire, behavior, attitude and in executing our job 4. Teamwork We shall work as a team. Always remember nobody is alone and working alone cannot bring sustainable success. Enjoy success as a team and face adversity together 5. Result oriented and recognition We shall always begin any task with the end in mind and always look to achieve the result. Recognition shall be given to our achievements 6. Knowledge sharing and feedback (y) 7. Responsibility, Ownership and accountability (y) We shall always have the ownership in any task and accounted for all our action 8. Healthy work/life balance (y) While we work hard to accomplish our goals and targets, we shall also have a good balance for life. 9. Honesty & integrity We shall always be honest and have integrity in everything aspect of our work 10. Respect We shall respect each other regardless of our ranking and position. Earn respect from others with own merits and genuinely.

4 Days, Full time , 200 000 - 400 000 , Computer / IT

We require a highly talented and experiencedl Wordpress Developer with strong front-end skills. This is the great opportunity for someone who is hungry to use the very latest in web technologies and be able to create unique interactive pieces that utilise cutting-edge browser functionality as well as be experienced in developing highly polished website-front ends for the client website. - Strong understanding of Wordpress theme and structure - Able to write your own custom Wordpress theme. - Proven experience in PHP web development - Ex ...
.

.

DigitalDots specialises in building quality business websites that people are proud of by using our expertise in all areas of website design, development and Internet marketing. Our passion for sending more visitors to your website and converting them into your customers is what we do the best.

.

Web Developer

Web Developer Jobs

5 Days, Full time , Advertising / Public Relations

• Responsible for actively monitoring the running status of Advertising, ICT, Textile, Myanmar Business Directory and Logistics Guide website. • Development and Maintenance of modification, enhancement and bug fix. • Ensure the accuracy advertiser and client listing. • Improve the search engine performance and features. • Follow the development practices of SEO.
What we do: We help businesses and organizations to connect with their audience through print and digital directories (yellow pages), and to better understand their environment through Research Services. As the country opens up, a key issue for both foreign and local organizations is the lack of readily-available and reliable data. Since 1992, our teams have accumulated a wealth of knowledge and data on Myanmar through thousands of interviews, focus groups or surveys across all major industries and communities. MMRD has unrivaled capabilities when it comes to data collection, processing and analysis in order to provide our clients with unique insights on Myanmar business and social environment.

Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)

Who we are: At MMRD we are proud to support Myanmar business since 1992. We strive to be the best information provider and enable local SMEs, global businesses, and social organizations in Myanmar.

Looking for jobs in Yangon?

Yangon employment market

Yangon is the country’s main center for trade industry, real estate, media, entertainment and tourism. The city alone represents about 25% of the national economy.This city is a melting pot—a diversity of cultures and communities in terms of people, settlement and religions. Because it serves as the country's main entrance and seaport, it is also the country’s centre of business.Yangon is a city that balances tradition, culture and modernity.The city has the best infrastructure and the largest tourist sector in the country, which means finding a jobs in Yangon is easier than most other places in Myanmar. Job opportunities in Yangon vary depending on what kind of industry you work and specialise in. Manufacturing jobs accounts for a sizable share of employment.Construction is a major source of employment.Tourism represents a major source of foreign currency for the city and many new hotels and connecting services are established in Yangon these days.n terms of education and healthcare, Yangon has the best in the county. The city has the highest number of qualified teachers and the highest number of educational facilities. Yangon is home to more than 20 universities and colleges. The general state of healthcare in Myanmar is quite poor when compared to other countries in the region. 

While Yangon University remains the best known, there are many new universities in the suburbs such as Dagon University, the University of East Yangon and the University of West Yangon.onetheless many of the country's most selective universities are still in Yangon. Students from around the country still have to come to study in Yangon as some subjects are offered only at its universities. The University of Medicine 1, University of Medicine 2, Yangon Technological University, University of Computer Studies and Myanmar Maritime University are the most selective in the country.

Jobs in Yangon opportunities

If you’re thinking where your next career move in Myanmar should be, consider www.jobless.com.mm as a starting point. With the most job vacancies on Yangon, this platform has the best job opportunities for people living in Myanmar and Yangon itself. With the growing tourism, construction, banking, IT and automotive sectors, there will be always something to offer to you whatever your talents are. Do not hesitate register on Jobless.com.mm to find the dream job from the top companies in the country.

Yangon City

Yangon is the largest city of Myanmar. There are 34 townships forming the city of Yangon. These townships in alphabetical orders are :
Ahlone, Bahan, Botahtaung, Dala, Dagon, Dagon (Seikkan), Dawbon, East Dagon, Hlaing, Hlaing Tharyar, Insein, Kyeemyindaing, Kamaryut, Latha, Lanmadaw, Mingalardon, Mingalar Taung Nyunt, Mayangone, North Dagon, North Okkalapa, Pabedan, Pazundaung, Sanchaung, South Dagon, Seik Gyi Khanaung To, Seikkan, South Okkalapa, Shwe Pyi Thar, Thingangyun, Thaketa, Thanlyin, Tarmwe, YankinWHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS