121 job offers in Shan State
Jobs In Myanmar
Load...

We found 121 job offers in Shan State

Filter by:
  4350
  1904
  500
  121
  90
  85
  71
  68
  54
  54
  52
  48
  33
  22
  18
  10
  7
  4
  2
  10
  3
  734
  646
  13
  1
  11
  56
  74
  107
  142
  1
  161
  29
  7
  1
  54
  206
  139
  83
  66
  540
  21
  82
  35
  5
  3
  1
  332
  73
  28
  62
  352
  70
  187
  2
  25
  382
  26
  21
  32
  314
  72
  96
  44
  4
  114
  20
  5
  29
  77
  3
  71
  26
  1
  3
  346
  961
  55
  16
  48
  100
  41
  11
  10
  3
  37
  2
  50
  47
  65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Sale Drive

Sales & Marketing Jobs

1 Day, Full time , Electronics / Electrical Equipment

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ေတာင္ျကီး၊ လားရွိဳးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။
.

.

.

.

MEAL Assistant (Health)

NGO, Charity & Voluntary jobs

4 Days, Full time , INGO

• Consolidate timely collection of data for malaria project activities and against outputs indicators on monthly basis to meet agreed deadlines • Crosscheck to ensure that data being collected are reflecting the log frame indicators of malaria prevention and control project and report discrepancies to MEAL Officer and Project Coordinator • Ensure timely data entry in the project database and share report to MEAL Officer and Project • Coordinator on a monthly, quarterly and bi-annual basis • Make data available for project report ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Branch Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

4 Days, Full time , Financial Services

• မိမိတာ၀န္ယူထားေသာ ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းပိုင္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအား စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း။ • မိမိတာ၀န္ယူထားေသာ နယ္ေျမေဒသ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား၊ ေဒသဆိ ...
.

"WELCOME FROM KEB HANA MICROFINANCE" KEB Hana Microfinance Company is the Company which is operating microfinance sector. Our based is from Korea. In Myanmar, we started to establish with the microfinance operation in 2013. Currently, we have about to 400 staffs around Myanmar Country. We always open job opportunities for qualified staffs who are interested in microfinance operations.

Territory Sales Executive (Lashio) M/F  (1)

Sales & Business Development jobs

4 Days, Full time , 2 000 - 2 000 Ks, Telecommunications

PURPOSE OF THE ROLE To achieve the monthly sales target within the assigned territory. ROLE ACCOUNTABILITIES •    Responsible for visiting our Distributors within the assigned territories on a daily basis to support their needs. •    Responsible to meet the monthly/weekly targets assigned by the management. •    Visit dealer’s outlets to ensure all sales and operations systems are up, POS (Point of Sales) materials are displayed adequately, etc. •    Help solve Distributors operation issues, incentive d ...
We are committed enriching people’s lives. We are passionate about the ability of our technology to enable human growth in the communities we operate in. We are a community-focused business so we have a responsibility to our customers to help contribute to the social and economic development of the communities we operate within.

At Ooredoo Myanmar, we put our people first. We attract the best talent by offering all our employees world class career development opportunities and programs as well as comprehensive compensation & benefits packages. Our employees are our first priority and we retain our talents by fostering succession planning and career paths that will provide bigger and better advancement opportunities. We listen to our employees’ voice so that together we can all say how proud we are to work at Ooredoo.

Ooredoo, the mobile telecom operator bringing crystal clear voice calls and fast internet to Myanmar, announced the availability of its life-enriching services in August 2014. In June 2013 Ooredoo was awarded a licence to operate in Myanmar. The past twelve months have been spent laying the foundations for Ooredoo to become an integral part of the nation’s daily life. Ooredoo launched the first 4G experience in Myanmar in May 2016. Ooredoo Myanmar offers a wide range of life-enriching, exciting and customer-friendly mobile communication services through its next generation network. These services provide a platform for human growth and empowerment and are designed to help people achieve their full potential and businesses run more efficiently. Our commitment is “Connecting to the better future!” and we are doing business in Myanmar using international best practices, bringing world class technology and services while taking full responsibility for our corporate social responsibility activities. Our contribution for the CSR activities and our investment in telecom are the long term benefits for our country and our people. Twitter: @ooredoo_mm Instagram: @ooredoomyanmar Facebook: www.facebook.com/OoredooMyanmar LinkedIn:www.linkedin.com/company/ooredoomyanmar ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမန္ဆန္ဆံုးႏွင့္လိုင္းအတည္ၿငိမ္ဆံုးေသာ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ႏွင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာအသံတို႕ကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ ေပးအပ္ခဲ႕ပါသည္။ ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရရိွၿပီးေနာက္ တစ္နွစ္တာကာလအတြင္း အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရနိင္ရန္အတြက္ အျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ႕ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 4G ကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ၿပီး မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႕၏လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ အျပင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ား ျပည့္ေနေသာ သံုးစြဲရလြယ္ကူသည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ရည္ရြက္ခ်က္သည္ ေတာက္ပေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္အျပင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သာမကဘဲ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ပါ ေရရွည္အက်ိဳးရွိမည့္ အက်ိဳးရလာဘ္မ်ားပင္ျဖစ္ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

We strive to make Ooredoo the best place to work with our focus on fairness and respect and embracing our brand pillars of “Caring”, “Connecting” and “Challenging”. We provide world-class facilities and of course, fun and enjoyable working environment.

Junior Accountant

Accountancy Jobs

5 Days, Full time , Export / Import / Trading

• To check and data entry Expenditure Voucher • To Prepare Report to Finance Manager • To collect cash if necessary. • To take responsibilities if HOD requirement.
.

.

Cars’ Spare Parts: We, Mudon Maung Maung Company (MDMM) were established in 1990 as Cars' Spare Parts Sales Dealer. Over the past year, our Company has grown extensively at high momentum. Nowadays, we have extended over ( 7 ) branches in Myanmar , that is Bayint Naung, Sanchang, Kyauk Kyone, Aung Min Galar in the Yangon , Mandalay, Nay Pyi Taw, Pyay, and become a market leader when it comes to cars’ spare parts retailing in our country. In addition to standing as a car spare parts channel, we also emerge as a construction company. This is one of our SBU and importing of Car spare Parts from Japan, Korea, Singapore, China, Taiwan, Thailand, USA, Dubai and all around the world. Deal with retail and wholesale business. Auto Service:Now,one of the business already to with P& G like that TV. Our Mudon Maung Maung company is not only giving many various auto services such as maintenance and repair for the latest model, body painting, polishing, washing and cleaning, checking (computerized) and replacing engine oil, fuel filters, oil filters, wheel alignment and so on. Using the latest high standard machines, but also selling quality auto parts and different decorative stuffs at the car service zone in Naypyitaw with the hope of the satisfactions of the customers. Agriculture:Now we established Pan Theingi Trading Company in 2004, as Agriculture. The group is a broad-scale agribusiness player active across the agriculture value-chain with upstream and downstream assets and trading capabilities. Other business unit was rented, such as tractor, combine harvester, rice pLanter. Construction:Another business unit is Machineries and Construction Company, Thiha Min Swe Company have been set up in 2010. Our services for Dam, Irrigation system and highway Project, in accordance with the terms and conditions set by (YCDC).We are running over 250 units of heavy machineries and trucks. Logistics:And, Soe Moe Thu Company have been set up 2010, as logistics. Their trusted Partners for various services required by them like moving their valuable things, Transport, Delivery services for International Aid coming through via air, sea or land route to respective Destinations as well as smooth quick clearances of both import and export consignments.

.

CV Maker
6 Days, Full time , Export / Import / Trading

- Managing Fashion Shop - Controlling the sale staff to increase sale revenue - Evaluate the performance of sale staff - Maintain Inventory control - Checking daily sale data - Train to showroom sale staff - Assist to sale manager to draw sale plan
-

-

New Ever Best Trading was established since year of 1999 and, we introduced the textile market to selling and distributing. Then we extend the readymade wear, that creating sewing distributing and selling by escort brand from year of 2008. New Ever Best Trading Co., Ltd started by imported textile. If we can product the garment at internally, it will be good benefit and so that we decided to extend to produce to garment by our self. Then Escort Garment factory established in January 2008. We produce the ready wear as escort brand and selling and distributing. After that we need to promote better quality effect for printing. So we founded to intend the printing factory since 2010, try the printing quality, modern that is not only for escort garment but also other garment factories with serve to best performance.

-

6 Days, Full time , Export / Import / Trading

- Managing Fashion Shop - Controlling the sale staff to increase sale revenue - Evaluate the performance of sale staff - Maintain Inventory control - Checking daily sale data - Train to showroom sale staff - Assist to sale manager to draw sale plan
-

-

New Ever Best Trading was established since year of 1999 and, we introduced the textile market to selling and distributing. Then we extend the readymade wear, that creating sewing distributing and selling by escort brand from year of 2008. New Ever Best Trading Co., Ltd started by imported textile. If we can product the garment at internally, it will be good benefit and so that we decided to extend to produce to garment by our self. Then Escort Garment factory established in January 2008. We produce the ready wear as escort brand and selling and distributing. After that we need to promote better quality effect for printing. So we founded to intend the printing factory since 2010, try the printing quality, modern that is not only for escort garment but also other garment factories with serve to best performance.

-

Project Manager

Engineering & Technical jobs

6 Days, Full time , Construction / Building

Project Manager (Civil) • အဂၤလိပ္စကား (ေရး၊ဖတ္၊ေျပာ)တတ္ကၽြမ္းသူျဖစ္ရမည္။ • ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏိႈ ...
OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Project Officer ( Livelihood )

NGO, Charity & Voluntary jobs

6 Days, Full time , INGO

• Manner procure/arrange for project supplies and materials as needed. • Assist the Livelihoods Programme Coordinator in coordinating with partners, other organizations and local authorities, in their area of jurisdiction (e.g., township or villages, as the case may be). • Assist Livelihoods Programme Coordinator in preparing township work plan and budget estimation. • Assist in developing training manuals and IEC materials • Train and support the project assistants to conduct all necessary steps for proper project community sensi ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Shan State job opportunities

Seriously looking for job in shan state? It is challenging and exciting at the same time. Shan State is located in the Middle Eastern part of Myanmar.  It is bounded on the northeast by the People's Republic of China, on the southeast and south by Laos and Thailand, on the north by Kachin State, Sagaing and Karen State on the south. There are many ethnics in Shan such as Paos, Palaungs, Dhanu, Was, Kaws, Lahus, Inthas, Myaungzi, Lishaws, Taungpyoes, Maingthas and many other. The population is about 4 mil. The area is 60,155 square miles and the Capital is Taunggyi. 
The State is organized into 52 Townships and 1932 Wards. Here you the list of townships in Shan state.

Hopang Township
Hopong Township
Hsenwi Township
Hsi Hseng Township
Hsipaw Township
Kalaw Township
Kengtung Township
Konkyan Township
Kunhing Township
Kunlong Township
Kutkai Township
Kyaukme Township
Kyethi Township
Lai-Hka Township
Langhko Township
Lashio Township
Laukkaing Township
Lawksawk Township
Loilem Township
Mabein Township
Mantong Township
Mawkmai Township
Mong Hpayak Township
Mong Hsat Township
Mong Hsu Township
Mong Khet Township
Mong Kung Township
Mong Nai Township
Mong Pan Township
Mong Ping Township
Mong Ton Township
Mong Yang Township
Mong Yawng Township
Mongmao Township
Mongmit Township
Mongyai Township
Mu Se Township
Namhkam Township
Namhsan Township
Namtu Township
Nansang Township
Nawnghkio Township
Nyaungshwe Township
Panglong, Southern Shan State
Pekon Township
Pindaya Township
Pinlaung Township
Tachileik Township
Tangyan Township
Taunggyi Township
Ywangan Township

The State Day is 7th February. The main area of economic activity is around Agriculture. Principal crops being paddy, wheat, chili, cotton, potatoes, groundnut, sesame, pulses, tea and Virginia tobacco. Compare to other states cold climate also allows cultivation of oranges, peaches, pears, damsons, apples, grapes, onions, pineapples, vegetables and Thanatphet Trees. 
In order to further develop agriculture in Shan State, Heho Valley Irrigation Canal, Banyin Irrigation Canal, and many more irrigation systems work in the region. Shan state is rich of natural resources such as silver, lead iron, zinc, copper, tin, antimony, coal, tungsten and precious stones as well.WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS