Jobs In Myanmar
Load...

We found 24 job offers Senior Management jobs in Yangon (Rangoon)

Filter by:
  3835
  1625
  429
  121
  76
  74
  66
  64
  48
  42
  39
  32
  29
  18
  14
  5
  5
  4
  0
  3
  637
  576
  12
  7
  47
  68
  104
  108
  1
  162
  18
  4
  1
  28
  168
  127
  90
  71
  425
  20
  78
  30
  5
  1
  1
  284
  67
  23
  50
  361
  62
  164
  1
  26
  322
  10
  16
  22
  296
  55
  70
  41
  2
  94
  25
  5
  24
  70
  3
  64
  30
  2
  3
  321
  840
  37
  14
  38
  86
  39
  11
  6
  1
  25
  1
  44
  36
  43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Site Manager

Senior Management jobs

Today , Full time , Construction / Building

• ၀န္ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Computer, Email, Excel ကၽြမ္းက်င္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ၊ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Manager

Senior Management jobs

1 Day, Full time , Advertising / Public Relations

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
Drecome Myanmar Co., Ltd.

.

.

Website, Facebook, Free paper စသည့္ Media မွတဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႕ေနသည့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ (ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ျပည္တြင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈဟူ၍ ခြဲျခားထားပါသည္။)

.

Production Manager

Senior Management jobs

2 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services

• Planning and organizing production schedules to meet sales target and demand timely. • Organize production workflow to meet specifications and deadlines. • Determine the amount of necessary resources (workforce, raw materials etc.) and plan accordingly. • Monitor production to resolve issues arising day to day. • Perform a daily walk around production floor and ensure all safety, quality and hygiene requirement are meet all time. • Review and approve OT based on production demand and need. Responsible for OT management of pro ...
Capital Diamond Star Group (CDSG) Co.,LTD.

Food, being the Group’s initial business, has been developed into an integrated end-to-end value chain. The Group has successfully built up a strong, extensive and multi-channel nation-wide distribution network covering more than 90% of the country. In 2008, entered into the retail market by opening the Capital Hypermarket, followed by starting a chain of Grab & Go convenience stores.

With the launch in 2013 of its flagship Capital City mixed-use development in Yangon, CDSG is fast gaining recognition as a major real estate developer as well.

Started in the 1960s as a small trading company, CDSG has since grown into one of the most respected and prominent conglomerates in Myanmar, with 13 operating entities across the following key sectors: • Food; • Retail; • Real Estate; • Pharmaceutical; • Personal & Home Care; • Financial Services; • Automotive; • Telecommunication Services • and Infrastructure.

We envision Capital Diamond Star Group to become the first choice in the mind of our customers and to be the leading global vendor partners in providing quality products and services for both the Myanmar and the regional markets. We will create caring and responsible employees working within a corporate culture of INTEGRITY with unwavering focus on CUSTOMER SERVICES, THE COMMUNITY and THE ENVIRONMENT.

3 Days, Full time , Export / Import / Trading

• Develop and strengthen monitoring, inspection and evaluation procedures • Monitor and MKT Activities, expenditures and progress towards achieving outputs • Recommend further improvement of the logical framework • Monitor and evaluate overall progress on achievements of results • Suggest strategies to the operation for improving the efficiency and effectiveness • Report monthly, quarterly progress on all MFI activities to M&E manager • Assist to the Branch manager in preparing other relevant reports. • Organize and c ...
Chin Corp (Myanmar) Co., Ltd.

To be satisfy Myanmar people’s desires and needs by our variety of International standard quality products and services.Making Business Easier Worldwide through Our Service and Distribution Network, Delivery Personalize and Best Business Solutions with International standard Customer Service.

Chin Corp (Myanmar) Co., Ltd.

Golden Key Co. Ltd. (GKC) is a Partnership Company, which has renowned reputation for its successful business activities in Myanmar. Based in the Union of Myanmar, GKC was established in 1990. As an independent partnership company of long standing tradition, GKC has developed an integrated sales and distribution network which covers all Myanmar and is actively working in close contact with customers. There are GKC associates in Australia, Bangladesh, China, India, S. Korea, Singapore and Thailand to support efficient and effective work flow, quality service and product. With its rapid growth within a decade, it performs various diversified industries such as Agro Chemical, Agro Forestry, Property Development, Food and Beverage, Finance, Health and Beauty, Hotel and Tourism, Logistics, Parboiled Rice Mill, Renewable Energy and Trading. Nowadays, GKC expanded 79 Branches, 6 Factories, 29 Wholesales and channels, 3 Sales teams, 4 Mega projects and Over 2000 Employees around the World. The whole group has total turnover more than US$ 200 millions.

Fleet Manager

Senior Management jobs

7 Days, Full time , Retail / Wholesale

• Monitor and ensure fleet operation in compliance with local and state rules and regulations. • Maintain and monitor data management system to organize fleets as per various schedules and requests. • Streamline and monitor fuel purchase system with assistance of Fuel Cards for all vehicles and drivers. • Develop and implement standard operational standards to maintain vehicles by advocating best practices in industry. • Provide direction to department staff to regulate budget cycle requirements and control budgetin ...
SUPER SEVEN STARS CO., LTD

We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

CV Maker
Showroom Assistant Manager

Senior Management jobs

12 Days, Full time , Electronics / Electrical Equipment

• အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိရမည္။ • လူအမ်ားႏွင့္စကားေျပာဆိုဆက္ဆံေရးအထူးေကာင္းမြန္ၿပီး စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
Nibban Electric & Electronic

We are looking for

NIBBAN Electric & Electronics လုပ္ငန္းကို လုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိန္းၾကည္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး ထုတ္ကုန္အျဖစ္ ဗဟိုလွ်ပ္တာေျပာင္းစက္ ကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုဘက္ထရီသံုးမီးေခ်ာင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဗဟို ဘက္ထရီအားသြင္းစက္ ၊ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုမီးအားျမွင့္စက္ ၊ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ NIBBAN TV Antenna ၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ NIBBAN Safeguard ၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုအင္ဗာတာ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ TV Antenna Booster မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ လုပ္ငန္း၏အမည္ကို ေရႊဗဟိုစက္မႈလုပ္ငန္းမွ Nibban Electric & Electronics သို႕ ေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ ထိိုႏွစ္တြင္ပင္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ ျဖစ္ေသာ ISO 9001:2000 လက္မွတ္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ NIBBAN အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ မီးအားျမွင့္စက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အင္ဗာတာအမ်ိဳးမ်ိဳး တို႕ကို တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ Digital ရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ Digital TV Set-top Box ႏွင့္ Antenna မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရုပ္သံဖမ္းယူမႈဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ Colour TV, DVD/EVD ဖြင့္စက္မ်ား၊ အသံခ်ဲ႕စက္ႏွင့္ စပီကာမ်ား၊ Infrared Cooker ၊ Air Cooler ၊ Hot & Cold Water Dispenser ၊ လွ်ပ္စစ္ပန္ကာ၊ လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုးမ်ား၊ အိမ္သံုးႏွင့္လုပ္ငန္းသံုး Online UPS မ်ားကို ထုတ္လုပ္ ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ Air Conditioner, ေရခဲေသတၱာ၊ Chest Freezer ႏွင့္ LCD TV မ်ားကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴး ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Ceramic Cooker ၊ (ဒုတိယမ်ိဳုးဆက္ Infrared Cooker) ၊ Induction Cooker (လွ်ပ္စစ္သံလိုက္မီးဖို) ၊ Electric Frying Pan (အေၾကာ္အိုး) ၊ Coffee Maker (ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္) ၊ Bread Toaster (ေပါင္မုန္႕ကင္စက္) ၊ Electric Blender (သစ္သီးေဖ်ာ္စက္) မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့သလို အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ Electric Termo Pot (လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ဘူး) ၊ Electric Cloth Dryer (အ၀တ္ေျခာက္စက္) ႏွင့္ Hair Dryer (ဆံပင္ ေလမႈတ္စက္) မ်ားအျပင္ Foldable TV Antenna (ေခါက္အင္တာနာ) အသစ္တစ္မ်ိဳးကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ် ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စင္ျမင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးသံုး စပီကာေဘာက္(စ္) ႏွင့္ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ား၊ ျခင္ဖမ္းစက္ မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴး ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Digital Tuner ပါေသာ LED TV မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Air Fryer, Electric Grill, Pressure Cooker ႏွင့္ Solar Lighting Products မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴး ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ အာဆီယံအင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ ထူးခၽြန္ဆုကို ရရွိခဲ့ ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ထူးခၽြန္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ) တတိယဆုကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။

Operation Manager

Senior Management jobs

12 Days, Full time , Insurance / Pensions

• Oversee overall financial management, planning, systems and controls. • Management of agency budget in coordination with the Executive Director. • Invoicing to funding sources, including calculation of completed units of service.
IKBZ Insurance Co., Ltd.

IKBZ Insurance Co., Ltd. is dedicated to providing insurance products that provide quality process with value pricing. We wish to establish a successful partnershipwith our clients, our staff members, and companies in industries that respect the interests and goals of each party. Providing effective services for everyone, standing as a Leading Insurance Company and contributing towards strengthening the economic growth of the country.

Our People IKBZ conducts its business through sixteen operating divisions: Yangon, Mandalay, Taungyi, Mawlamyine, Moywa, Magwe, Pathein, Lashio, Nay Pyi Taw, Myeik, Myint Kyi Nar, Bago, Meikhtilar, Pyay, Pakokku and Sittwe . Each division is managed by talented underwriters and staffed by skilled pricing professionals, claims professionals, auditors, and energetic sales staff, all with local expertise and the technical resources to assess and underwrite risk. We offer products with the capacity to listen, understand the need and design the appropriate solution for our business partners. Our diverse platform and strong capitalization provide a stable market to our business partners across all lines of business. Our Products “Our clients and partners benefit from extensive knowledge and experience that enables us to develop creative, tailored solutions to meet their needs.” IKBZ offers altogether twelve service products in the insurance market. Generally, it falls into two categories: (A) Life Assurance • Public life • Group life • Health • Sportsman life • Snake-bite life (B) Non-Life Insurance • Fire & Allied Perils • Comprehensive Motor • Cargo • Special Travel • Cash-in-Safe • Cash-in-Transit • Fidelity

The KBZ Group of Companies has a long history of business establishment since 1995. It all started with rubies, jade and precious metal mining under the name of Shan Yoma, Nilar Yoma and Jain-Phaw-Aung rubies, jade and precious metal mining companies. Most of the precious metal mines are lo­ cated in Mineshu, Mogoke, Phakhant, and Kanti townships in the eastern and northern reaches of the country. The legally earned monetary assets were then invested in what is now publicly known as Kanbawza Bank. Moreover, there are many other diversified businesses under our group.

The official name of the Company is designated as IKBZ Insurance Company. It is a sister concern of the Kanbawza Group of Companies catering solely for their insurance business. The IKBZ Insurance Company is established under the umbrella of the KBZ Group of Companies. With the broad nature of economic reforms in Myanmar since 2011, the insurance sector has opened its arms to the private sector for effective participation and involvement. The Myan­ mar government initiated its first acceptance of applications for establishment of private insurance companies in June, 2012. Along with the formal application, the IKBZ Insurance Co. was granted to start operating in September, 2012. IKBZ Insurance Co. became the first private insurance company to exist in Myanmar on the 12th September,2012. The paid-up capital is (46) billion Kyats which is equivalent to (55) million USD. The insurance lincence (001) was issued on 5th June, 2013. The opening ceremony was held on the 12th June,2013.

Directory Executive

Senior Management jobs

13 Days, Full time , Journalism & News

• Marry Network is a network of leading websites in wedding, parenting and living in Vietnam since 2010. • We are leading the market in Vietnam with Marry.vn, MarryBaby.vn, MarryLiving.vn and BepGiaDinh.com and now we are expanding to potential market Myanmar. • We are looking for great people to together creating happiness for Burmese people in their big life events. • As Directory Executive and report to Product Manager, you will be the goalkeeper for the directory quality. • Contact vendor, review shop submission, verify sho ...
Information Matrix Co., Ltd.

INFORMATION MATRIX is a pioneering IT solutions provider in Myanmar for government ministries, large and small enterprises and educational institutions. We provide our clients with a comprehensive array of internet-based services and solutions, including web design, application development, web hosting, e-government & e-commerce strategies and related consulting services.

.

.

.

Dealer Manager

Senior Management jobs

16 Days, Full time , Retail / Wholesale

• Good communication skills.
SUPER SEVEN STARS CO., LTD

We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

Looking for jobs in Yangon?

Yangon employment market

Yangon is the country’s main center for trade industry, real estate, media, entertainment and tourism. The city alone represents about 25% of the national economy.This city is a melting pot—a diversity of cultures and communities in terms of people, settlement and religions. Because it serves as the country's main entrance and seaport, it is also the country’s centre of business.Yangon is a city that balances tradition, culture and modernity.The city has the best infrastructure and the largest tourist sector in the country, which means finding a jobs in Yangon is easier than most other places in Myanmar. Job opportunities in Yangon vary depending on what kind of industry you work and specialise in. Manufacturing jobs accounts for a sizable share of employment.Construction is a major source of employment.Tourism represents a major source of foreign currency for the city and many new hotels and connecting services are established in Yangon these days.n terms of education and healthcare, Yangon has the best in the county. The city has the highest number of qualified teachers and the highest number of educational facilities. Yangon is home to more than 20 universities and colleges. The general state of healthcare in Myanmar is quite poor when compared to other countries in the region. 

While Yangon University remains the best known, there are many new universities in the suburbs such as Dagon University, the University of East Yangon and the University of West Yangon.onetheless many of the country's most selective universities are still in Yangon. Students from around the country still have to come to study in Yangon as some subjects are offered only at its universities. The University of Medicine 1, University of Medicine 2, Yangon Technological University, University of Computer Studies and Myanmar Maritime University are the most selective in the country.

Jobs in Yangon opportunities

If you’re thinking where your next career move in Myanmar should be, consider www.jobless.com.mm as a starting point. With the most job vacancies on Yangon, this platform has the best job opportunities for people living in Myanmar and Yangon itself. With the growing tourism, construction, banking, IT and automotive sectors, there will be always something to offer to you whatever your talents are. Do not hesitate register on Jobless.com.mm to find the dream job from the top companies in the country.

Yangon City

Yangon is the largest city of Myanmar. There are 34 townships forming the city of Yangon. These townships in alphabetical orders are :
Ahlone, Bahan, Botahtaung, Dala, Dagon, Dagon (Seikkan), Dawbon, East Dagon, Hlaing, Hlaing Tharyar, Insein, Kyeemyindaing, Kamaryut, Latha, Lanmadaw, Mingalardon, Mingalar Taung Nyunt, Mayangone, North Dagon, North Okkalapa, Pabedan, Pazundaung, Sanchaung, South Dagon, Seik Gyi Khanaung To, Seikkan, South Okkalapa, Shwe Pyi Thar, Thingangyun, Thaketa, Thanlyin, Tarmwe, YankinWHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
MMG Tower, 11th Floor, Room Number 1104
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS