Jobs In Myanmar
Load...

I.E.M Co., Ltd.

I.E.M Co., Ltd.
Address
အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း, တာေမြၿမိဳ႕နယ, ရန္ကုန္
Industry
Trading
No. Employees
201-500

Current opportunities

Project Manager

Engineering & Technical jobs

21 Days

• Report To - Executive Director • Leadership Skill & Negotiation Skill အထူးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Jr.Sales Executive

Sales & Marketing Jobs

29 Days

• Electrical Product မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိဌာနၾကီးမွဴးး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္းတိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Sales Executive

Sales & Marketing Jobs

29 Days

• Electrical Product မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိဌာနၾကီးမွဴးး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္းတိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Showroom Sales Engineer

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

30 Days

• ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ျပီး Presentation ေကာင္းသူျဖစ္ရမည္။ • ရံုးႏွင့္နီးသူ / ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူဦးစားေပးမည္။
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Distribution

Sales & Marketing Jobs

30 Days

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားျပီး ဘ၀ကိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵရွိေသာ လူငယ္မ်ားအား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း တစ္ခုေပးလိုပါ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Sale Executive

Sales & Marketing Jobs

30 Days

• Solar Accessories ( သုိ႔ ) Cable Wire (သို႔) UPS (သို႔) Generator ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိဌာနၾကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္းတိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • ကားေမာင္းတတ္ျပီး ကားေမာင္းလိုင္စင္ရွိလွ်င္ဦးစားေပး ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Sales Engineer

Electrical Engineering Jobs

40 Days

• လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေနရာေဒသမေရြး မိမိတို႕၏ product မ်ားကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိဌာနႀကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရါက္ေပးရမည္။ • Customer ႏွင့္ အဆင္ေျ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

ERP System

IT/Computing Jobs

40 Days

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

CV Maker
Sales Manager

Engineering & Technical jobs

40 Days

Sales Manager/Assistant Sales Manager • မိမိတာ၀န္ယူေရာင္းခ်ေပးရသည္႕ Product မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Sales Plan ေရးဆြဲျခင္း၊ Sales Team ကိုဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ Sales Target မ်ား ျပည္႕မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္႕ Sales Function မ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္။ • တာ၀န္ယူရမည္႕ Departm ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Assistant Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

40 Days

Assistant Manager / Manager ( Warehouse Dept; ) • Warehouse / Store မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Assistant Sales Manager

Sales & Business Development jobs

40 Days

• မိမိတာ၀န္ယူေရာင္းခ်ေပးရသည့္ Electrical Product မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Sale Target မ်ားျပည့္မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Assistant Manager

Engineering & Technical jobs

40 Days

Assistant Manager/ Manager ( Sales ) • မိမိတာ၀န္ယူေရာင္းခ်ေပးရသည့္ Electrical Product မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Sale Plan ေရးဆြဲျခင္း ၊ Sale Team ကိုဦးေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ • Sales Target မ်ားျပည့္မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ Sale Functions မ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္။
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Assistant Service Manager

Electrical Engineering Jobs

40 Days

Deputy or Assistant Service Manager • Report to : Service Manager • DUTIES AND RESPONSIBILITIES : maintaining, servicing, and troubleshooting UPS systems, batteries,and other critical infrastructure equipment in CRITICAL POWER system • Conduct discussions with field team member • Develop a comprehensive understanding of operations prior to beginning the Test Run and Commissioning • Install and commission critical power supply equipment and associated electrical equipment, etc. ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Master Of Engineering-Electronic

Electrical Engineering Jobs

40 Days
Logistics Executive

Logistics & Supply Chain Jobs

40 Days

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အခ်ိန္ေပးႏိုင္သူ ၊ ရံုးႏွင့္နီးသူမ်ားကိုဦးစားေပးစဥ္းစားေပးမည္။
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Coordinator

Admin, Secretarial & PA jobs

40 Days

• Co-ordinator ( MD Office ) • ဌာနအၾကီးအကဲ၏ လမ္းညႊန္ခ ်က္မ ်ားအတိုင္းတိက ်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • ကားေမာင္းတတ္ျပီး ကားေမာင္းလိုင္စင္ရွိသူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Distribution Supervisor

Transport & Logistic jobs

40 Days

• ဌာန ၾကီးမွဴး၏ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ တိကၽစြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္။ • Electrical Product မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရွိလွ်င္ ဦးစားေပးမည္။ • ကားေမာင္းတတ္ျပီး ကားေမာင္းလိုင္စင္ရွိလွ်င္ဦး ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Admin Executive

Admin, Secretarial & PA jobs

41 Days

• Admin လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ဌာနၾကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • သြက္လတ္တက္ၾကြ၍ admin လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Junior Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

41 Days

• Junior Assistant / Helper • သက္ဆိုင္ရာဌာနၾကီးမွဴးး၏ ညႊန္ၾကားခ ်က္မ ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစား၍ အမွန္တကယ္ေအာင္ျမင္တိုးတက္လိုသူျဖစ္ရမည္။ • အလုပ္မေရြးသူ ၊အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

41 Days

• -Electrical Product မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိဌာနၾကီးမွဴးး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္းတိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Sales Executive & Sales Engineer

Engineering & Technical jobs

41 Days

• လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေနရာေဒသမေရြး မိမိတို႕၏ product မ်ားကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိဌာနႀကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • Customer မ်ားႏ်ွင့္ အ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Logistics Assistant

Logistics & Supply Chain Jobs

41 Days

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အခ်ိန္ေပးႏိုင္သူ ၊ ရံုးႏွင့္နီးသူမ်ားကိုဦးစားေပးစဥ္းစားေပးမည္။
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Admin Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

41 Days

• Admin လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ဌာနၾကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • သြက္လတ္တက္ၾကြ၍ admin လုပ္ငန္းေဆာင္ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Admin Deputy Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

53 Days

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ERP Software တစ္ခုခုအသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ပါက ဦးစားေပးမည္။ • အခ်ိန္ေပးႏိုင္သူ ၊ ရံုးႏွင့္နီးသူမ်ားကိုဦးစားေပးစဥ္းစားေပးမည္။
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

FIND JOB IN MYANMAR BYWHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

FACE 24 Co., Ltd
MMG Tower, 11th Floor, Room Number 1104
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS