Jobs In Myanmar
Load...

I.E.M Co., Ltd.

I.E.M Co., Ltd.
Address
အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း, တာေမြၿမိဳ႕နယ, ရန္ကုန္
Industry
Trading
No. Employees
201-500

Current opportunities

Junior Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

31 Days

• Junior Assistant / Helper • သက္ဆိုင္ရာဌာနၾကီးမွဴးး၏ ညႊန္ၾကားခ ်က္မ ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစား၍ အမွန္တကယ္ေအာင္ျမင္တိုးတက္လိုသူျဖစ္ရမည္။ • အလုပ္မေရြးသူ ၊အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Assistant Logistics Manager

Transport & Logistic jobs

31 Days

• Assistant Logistics/Import Manager • IEM Co.,Ltd. သည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ Electrical Product မ်ားတင္သြင္း၍ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးျဖန္႔ျဖဴးေရာငး္ခ်ေနသည့္အတြက္ လိုအပ္သည့္ • Logistics/Import Functions မ်ားအားေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Service Engineer

Engineering & Technical jobs

31 Days

• Perform indoor and outdoor services of UPS/AVS at customer sites in Yangon and remote areas • Execution of survey & calculation for estimated load of UPS/AVS at customer sites in Yangon and remote areas • Perform test and repair UPS,AVS,VSD and other electrical devices at service center and main warehouses of company • On-site installation and commissioning of new UPS,AVS, VSD and other electrical products at customer sites in Yangon and remote area • Technical support to customers for their requirements of electrical appli ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Sale Executive

Sales & Marketing Jobs

31 Days

• Solar Accessories ( သုိ႔ ) Cable Wire (သို႔) UPS (သို႔) Generator ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိဌာနၾကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္းတိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • ကားေမာင္းတတ္ျပီး ကားေမာင္းလိုင္စင္ရွိလွ်င္ဦးစားေပး ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Assistant Sales Manager

Sales & Business Development jobs

31 Days

• မိမိတာ၀န္ယူေရာင္းခ်ေပးရသည့္ Electrical Product မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Sale Target မ်ားျပည့္မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Administrator

Admin, Secretarial & PA jobs

31 Days

• Admin / HR / Logistics / Sale / Marketing / Customer Service / MD Office တြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအလိုက္ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားေပးရန္အတြက္ MBA / MPA ျပီးထား သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားခန္႔ထားလိုပါသည္။ • လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမရွိသူမ်ားလည္းေလွ်ာက္ထ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

31 Days

• ဌာနၾကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • အလုပ္ကိုေရရွည္ျမဲျမံစြာလုပ္လိုသူ ၊ Creation Idea ရွိသူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Assistant Manager

Engineering & Technical jobs

31 Days

• Warehouse / Store မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ • Warehouse Procedure မ်ားကို ကၽြမ္းက ်င္စြာသိရွိသူျဖစ္ၿပီး ဦးေဆာင္မႈေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး အမ်ားႏွင ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

CV Maker
Admin Executive

Admin, Secretarial & PA jobs

31 Days

• Admin လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ဌာနၾကီးမွဴ း / GM ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • မႏၱေလးျမိဳ႕အတြင္း ကၽြမ္းက်င္စြာသြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္း ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Assistant Manager

Engineering & Technical jobs

31 Days

• မိမိတာ၀န္ယူေရာင္းခ်ေပးရသည့္ Electrical Product မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Sale Plan ေရးဆြဲျခင္း ၊ • Sale Team ကိုဦးေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ Sales Target မ်ားျပည့္မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ Sale Functions မ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Coordinator

Admin, Secretarial & PA jobs

31 Days

• Co-ordinator ( MD Office ) • ဌာနအၾကီးအကဲ၏ လမ္းညႊန္ခ ်က္မ ်ားအတိုင္းတိက ်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • ကားေမာင္းတတ္ျပီး ကားေမာင္းလိုင္စင္ရွိသူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Admin Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

31 Days

• Admin လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ဌာနၾကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • သြက္လတ္တက္ၾကြ၍ admin လုပ္ငန္းေဆာင္ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Assistant Manager

Project Management Jobs

31 Days

• Project Co-ordinator / Assistant Manager • BQ / Estimate ႏွင့္ Design ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္။ Project ဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဌာနၾကီးမွဴး၏ ညႊန္ၾကားခ ်က္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Stock Controller

Accountancy Jobs

31 Days

• Stock Controller (Warehouse) • မႏၱေလးရံုးခြဲတြင္ရွိေသာ Warehouse / Store မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Stock Control တာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ • မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူ ( တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ ) ျဖစ္ရမည္။ • ( Generator ၊ Electrical Product ႏွင့္ Cable Wire မ်ားျ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Assistant Manager

Engineering & Technical jobs

32 Days

• မိမိတာ၀န္ယူေရာင္းခ်ေပးရသည့္ Electrical Product မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Sale Plan ေရးဆြဲျခင္း ၊ • Sale Team ကိုဦးေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ Sales Target မ်ားျပည့္မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ Sale Functions မ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Warehouse Supervisor

Transport & Logistic jobs

32 Days

• Warehouse / Store မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ • Warehouse / စတိုလုပ္ငန္းကို စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ • Warehouse Procedure မ်ားကို ကၽြမ္းက ်င္စြာသိရွိသူျဖစ္ၿပီး ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Junior Sales Executive

Sales & Marketing Jobs

32 Days

• Electrical Product မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိဌာနၾကီးမွဴးး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္းတိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • အေရာင္းလုပ္ငန္းကို စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ • လူ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Storekeeper

Transport & Logistic jobs

32 Days

• စတိုစာရင္းအားကၽြမ္းက ်င္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ရမည္။ • အထက္လူၾကီး၏ ညႊန္ၾကားခ ်က္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။ • ပစၥည္းအထားအသို ေသသပ္ၿပီးစနစ္တက ်လုပ္တတ္ရမည္။ • သြက္လက္ျပီးက ်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

IT Technician

IT & Telecoms jobs

32 Days

• Network and Hardware & software • System Support • Servers • LAN and WAN • CCTV Networking System
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Project Coordinator

Project Management Jobs

32 Days

• Project Co-ordinator / Assistant Manager • BQ / Estimate ႏွင့္ Design ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္။ Project ဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဌာနၾကီးမွဴး၏ ညႊန္ၾကားခ ်က္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

IT Technician

IT & Telecoms jobs

32 Days

• A+, Network, Server ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဌာနႀကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ • စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Service Engineer

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

32 Days

• Sale / Service Engineer ( Solar System ) • မိမိဌာနၾကီးမွဴးမွ Project တာ၀န္မ်ား ခ်ေပးသြားပါမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ေရရွည္လုပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Marketing Assistant Manager

Marketing & PR jobs

32 Days

• Marketing Assistant Manager /Deputy Manager • IEM Co.,Ltd. ကျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသည့္ Electrical Product မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Marketing Functions မ်ားအားေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • Marketing လုပ္ငန္းကို စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ျပီး ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Deputy Manager

Marketing & PR jobs

32 Days

• Marketing Assistant Manager /Deputy Manager • IEM Co.,Ltd. ကျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသည့္ Electrical Product မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Marketing Functions မ်ားအားေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • Marketing လုပ္ငန္းကို စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ျပီး ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Security

Driver, Security & Cleaning jobs

33 Days

• ဌာနအၾကီးအကဲ၏ လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း တိက ်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားၿပီး အက ်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • သြက္လက္မႈရွိၿပီးက ်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

HR Assistant Manager

HR,Training & Recruitment jobs

33 Days

• HR လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ဌာနၾကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အလုပ္ဖိအားဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိျပီး ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Distribution Supervisor

Transport & Logistic jobs

33 Days

• ဌာန ၾကီးမွဴး၏ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ တိကၽစြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္။ • Electrical Product မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရွိလွ်င္ ဦးစားေပးမည္။ • ကားေမာင္းတတ္ျပီး ကားေမာင္းလိုင္စင္ရွိလွ်င္ဦး ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Sale Engineer

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

33 Days

• Solar Accessories ( သုိ႔ ) Cable Wire (သို႔) UPS (သို႔) Generator ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိဌာနၾကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္းတိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • ကားေမာင္းတတ္ျပီး ကားေမာင္းလိုင္စင္ရွိလွ်င္ဦးစားေပး ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Warehouse Supervisor

Transport & Logistic jobs

33 Days

• စီမံေရးရာဌာနၾကီးမွဴး၏ ညႊန္ၾကားခ ်က္မ ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ • အေရွ႔ဒဂံုဂိုေဒါင္ႏွင့္နီးသူျဖစ္ရမည္။ • စီမံေရးရာဌာန လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ႀကီးႀကပ္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Engineer Technician

Engineering & Technical jobs

33 Days

• Master Of Engineering ဘြဲ႕ရ • Sales / Marketing / Business Development / Project / Service ဌာနမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအလိုက္ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားေပးရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘြဲ႕ရ၀န္ထမ္းမ်ာအား အျမန္ခန္႔ထားလိုပါသည္။
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Admin Assistant Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

33 Days

• Admin လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ဌာနၾကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • သြက္လက္တက္ၾကြ၍ admin လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား အမွန္တကယ္သိရွိနားလည္ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Assistant Service Manager

Engineering & Technical jobs

33 Days

• Conduct discussions with field team members • Develop a comprehensive understanding of operations prior to beginning the Test Run and Commissioning. • Install and commission critical power supply equipment and associated electrical equipment, etc. • Provide recommendations and develop specific action plan with the local field team • Disseminate best practices for performance improvement • Follow-up on quality, maintenance action plans for operational improvement • Operations Assessments and processes mapping • Perform p ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

Assistant Manager

Project Management Jobs

33 Days

• Project Co-ordinator / Assistant Manager • BQ / Estimate ႏွင့္ Design ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္။ Project ဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဌာနၾကီးမွဴး၏ ညႊန္ၾကားခ ်က္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင ...
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.

FIND JOB IN MYANMAR BYWHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

FACE 24 Co., Ltd
MMG Tower, 11th Floor, Room Number 1104
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS