Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: Blazon Group
Job Category
Retail / Wholesale
No of Employees
501-1000
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• အသင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• အခ်ိ္န္မေရြး အလုပ္ဆင္းနိုင္သူျဖစ္ရမည္။

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• အသက္ ၂၃ မွ ၃၅အတြင္းျဖစ္ရမည္။
• လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ၃ ႏွစ္ရွိရမည္။
• အနိပ့္ဆံုး ပညာအရည္အခ်င္း အထက္တန္းအဆင့္ရွိရမည္။
• လိုင္စင္အနီရွိသူျဖစ္ရမည္။

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male
• Salary is negotiableယူနီေဖာင္းကုိ ပံ့ပိုးေပးပါမည္။

အလုပ္တည္ေနရာ No.531, 2nd floor, Corner of Lower KyeeMyinDine Rd and PanHlaing Street. KyeeMyinDine Township. Yangon.,Yangon, Myanmar
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Driver, Security & Cleaning jobs
Company Industry: Driver
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 14/5/2019

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Marketing Associate

Sales & Marketing Jobs

14 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

1- Conducting market research espeically for Shopping Center / Shopper Marketing 2- Supporting the marketing team. 3- Doing day-to-day administrative tasks.( offer recevied, take brief to designer and supplier) 4- Writing and proofreading press releases. 5- Helping to plan events, projects and campaigns 6- Helping to create proposals and presentations 7- Communicating with clients (brand )and maintaining good relations. 8- Manage print contractors and other promotional vendors
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Brand Manager (Ipanema)

Sales & Marketing Jobs

14 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

Leadership & management • Directly manage a team of employees within your assigned brand group • Manage the P&L for your brands and advise, coach and educate your team regarding revenue goals, spending goals as well as opportunities for growth • Oversee and keep team up to date with process changes • Oversee team including performance management reviews • Recruit & manage a strong team to build & execute plans to accelerate the retail sales growth of each brand • By leading the overall skill building and develo ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Assistant Brand Manager

Sales & Marketing Jobs

14 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

Leadership & management • Directly manage a team of employees within your assigned brand group • Manage the P&L for your brands and advise, coach and educate your team regarding revenue goals, spending goals as well as opportunities for growth • Oversee and keep team up to date with process changes • Oversee team including performance management reviews • Recruit & manage a strong team to build & execute plans to accelerate the retail sales growth of each brand • By leading the overall skill building and develo ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Junior Auditor

Audit & Taxation Jobs

14 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• To comply stock taking process on stock taking before and after • Can report stock sheet schedule. • Can check and calculate different stock pcs. • Access the data edp & brand stock to compare • Apply the do and don't procedure of stock take and HR rules
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

Any gradurate preferable (Business Management, Logistic & Warehousing knowledge and Financial arrangement knowledge) Minimum 4 years experience in realated field. Income and outgoing material, delivery note, pack-list need to check and maintenance the inventory management system. Must be able to manage efficiently in Labor Arrangement Must be able to manage well for stock allocation Proficient with computer skill including (word/excel & powerpoint) To be able to build effective team with positive thinking and manage. Must be able ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

CV Maker
HR Trainee

HR,Training & Recruitment jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

● Leave and attendance record checking and maintenance ● Assist in processing and maintaining monthly compensation including payroll, income tax, SSB. ● Dealing with related government offices such as SSB, Tax and labor affairs ● Record and maintain the staff personal records as well as all the documents are arranged and exit interview take place for resignation staff ● Must be able to perform duties under HR department
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Personal Assistant To CEO

Admin, Secretarial & PA jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

● Arrange the whole process of the travelling plan such as air ticket (domestic & international), hotel booking, Offsite meeting of Executive Management trip plans. ● Arrange the meeting schedule, an appointment with a business partner for CEO and registration for social network event and other related arrangements, assist to his personal affair and requirements. ● Manage CEO’s calendar for his meeting and appointment to avoid conflict. ● Involve staff welfare programs, annual staff party, and monthly event under guideline of ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Brand Executive

Business Management Jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

● Responsibility to work with designer, brand team, principals & vendors in developing VM & displays that helps support sales and brand building. ● Responsibilty to develop planogram with guidance from brand team/principals ● Coordinate with brand managers/relevant stakeholders to confirm marketing objectives. ● Support sales team in development of customised VM for retailers ● Ensure strict adherence to brand guideline & work through brand team & designer to get final approval from brand principals . ● Ensure t ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Merchandiser

Merchandising Jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Study & understand product in depth • Build data, analyze, forecast sales, follow via • Understand customers insight (kids and parents) • Work closely with respective sales staffs to allocate right inventory at the right time to customers • Manage the execution of current sales process to deliver a premium customer service • Monitor stock movement, consider markdowns, inter- branch transfers, promotions or clear outs etc. • Be able to interpret reporting and manage inventory • Leading meeting with frontline staff to ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Assistant Shop Supervisor

Sales & Business Development jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Making sure the shop operation runs smoothly • Plan and execution for the store monthly target hit • Handle petty of shop and expense, control waste • Assist to department leader and train staff • Deal with any enquiries and complaints and monitor customer service • Serve customers as needed (internal & external) • Put together the rotas and shifts • Check the product to sell are well display, Check Shop environment neat and tidy. • Willing to work as per management assigned tasks
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Brand Manager ( Kids Brand)

Business Management Jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

Accountable for the sales & profitability of assigned brands/portfolio Prepare yearly business plan, OPSP & OTB for assigned brands Manage and maximize the yearly A&P budget Plan & work with Digital & Offline Marketing to deliver effective and efficient brand communication & consumer campaigns Lead & manage a team of merchandisers Communicate and work with principles/vendors of assigned brands Build customer insights of assigned brand/segments Manage inventory of assigned brands through merchandising process, ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Assistant Brand Manager

Business Management Jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

Leadership & management • Directly manage a team of employees within your assigned brand group • Manage the P&L for your brands and advise, coach and educate your team regarding revenue goals, spending goals as well as opportunities for growth • Oversee and keep team up to date with process changes • Oversee team including performance management reviews • Recruit & manage a strong team to build & execute plans to accelerate the retail sales growth of each brand • By leading the overall skill building and deve ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Assistant Shop Manager

Business Management Jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Complete store operational requirements by scheduling and assigning front-line staffs; following up on work results • Encourage and manage front-line staffs to achieve individual sales target • Ensure availability of merchandise by maintaining inventories at a standard level • Understand how to manage best seller items and slow-moving items in order to have a positive impact on sales • Ensure availability of customer services by scheduling efficient and effective duty roster and daily planner • Identify current and future cus ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Accountant

Accountancy Jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Prepares & check receipt & payment by verifying documentation. • Substantiates financial transactions by auditing documents. • Checking & data entrying for sale data calculation. • Checking & registering for weekly payment vouchers. • Issuing sale invoices. • Preparing balance sheet and other reports.
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Junior Leasing Assistant

Customer Service & Call Centre jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

● Very good willing in Research & Survey, Analysis & Statistic ● Must Have Proper basic management knowledge ● Research & Survey Market, Potential Area and Analysis လုပ်နိုင်ရမည်။ (Can do R&D at anytime or anyplace) ● Dealing & communication people in good way ● Handle correspondence, telephone contacts, and incoming mail, including confidential materials, in a professional and expedient manner. Administer e- mails, send and forward to appropriate people. ● Assist and coordinate ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Designer - Kids

Media,Digital & Creative jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

● Responsibility to conceptualize, design and implement creative graphics projects on time and within budget. ● Coordinate with brand managers/relevant stakeholders to confirm marketing objectives. ● Ensure strict adherence to brand guideline & work through brand team to get final approval from brand principals . ● Supervise product photography for brand. ● Develop and design layouts advertisements inclusive of copy and images. ● Responsibility for revisions to approvals, artwork and information accuracy. ● Assist others ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Data Entry (Khit Zay)

Media,Digital & Creative jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

● Develop and maintain content inventory for web pages managed. ● Collaborate with marketing and design teams to plan and develop site content, style and layout ● Use content management systems to analyze website traffic and users engagement metrics ● Manage daily site change requests, including creating new pages, updating graphics, and troubleshooting issues ● Stay up- to-date with developments and generate new ideas to draw audience’s attention
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Brand Manager

Sales & Marketing Jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

Leadership & management • Directly manage a team of employees within your assigned brand group • Manage the P&L for your brands and advise, coach and educate your team regarding revenue goals, spending goals as well as opportunities for growth • Oversee and keep team up to date with process changes • Oversee team including performance management reviews • Recruit & manage a strong team to build & execute plans to accelerate the retail sales growth of each brand • By leading the overall skill building and develo ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

CRM Associate

Customer Service & Call Centre jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

● Manage strategy and communication for Frontline Stores Rewards loyalty program. Develop communication plans and promotional schedules. ● The Associate will drive strategic test and learn innovation, and scale the successes into systemic best practice ● Manages weekly, monthly, quarterly and reporting, forecasting & analytics to help drive short term and longer term data driven business strategies ● Collaborate with brand marketing and insight team to develop and implement strategies for customer segmentation/personalization ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Junior Leasing Assistant

Customer Service & Call Centre jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

● Very good willing in Research & Survey, Analysis & Statistic ● Must Have Proper basic management knowledge ● Research & Survey Market, Potential Area and Analysis လုပ်နိုင်ရမည်။ (Can do R&D at anytime or anyplace) ● Dealing & communication people in good way ● Handle correspondence, telephone contacts, and incoming mail, including confidential materials, in a professional and expedient manner. Administer e● mails, send and forward to appropriate people. ● Assist and coordinat ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Jr Project Supervisor

Project Management Jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

● Able to read technical drawings. ● Record the document and keep with record all site materials . ● Strong interpersonal & supervisory skill. ● Strong sense of interior construction. ● Responsible for watching over the site overall. ● Able to communicate with contractors for necessary area. ● Daily report back to Project Manager for daily jobs done and ideal at site area. ● Safety is a key issue that needs a lot of attention during working at site.
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Management Trainee

Sales & Marketing Jobs

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Undertake daily administrative tasks to ensure the functionality and coordination of the department’s activities • Support marketing executives in organizing various projects • Conduct market research and analyze consumer rating reports/ questionnaires • Employ marketing analytics techniques to gather important data • Update spreadsheets, databases and inventories with statistical, financial and non-financial information • Assist in the organizing of promotional events and traditional campaigns and attend them to facilitat ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Head Of Customers Experiences

Media,Digital & Creative jobs

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Determines call center operational strategies by conducting needs assessments, • performance reviews, capacity planning, and cost/benefit analyses; identifying and evaluating state-of-the-art technologies; defining user requirements; establishing technical specifications, and production, productivity, quality, and customer-service standards; contributing information and analysis to organizational strategic plans and reviews. • Maintains and improves call center operations by monitoring system performance; identifying and resolving pro ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Senior Leasing Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

•Negotiating leasing terms and all transactions. •Complete all new lease and renewal paperwork correctly, including related addendums. •Finalization of lease documents such as Quotation, Offer Letter and Lease Agreement, handover and Inspection related paperwork. •Correctly complete all lease applications, assist with application verification, and notify prospective resident of results in a timely manner. •Cold call prospective tenants and follow up on previous prospects in timely manner. •Maintain contact with tenants durin ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Shop Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Manage retail staff, including cashiers and people working on the floor. • Check the products before the opening and closing of the store • Encode the delivered or ordered materials or products • Assist the customer with their demands, suggestions and complaints. • Communicate with the Brand manager regarding the sales, employees and other important matters. • Organize and distribute staff schedules. • Help retail sales staff achieve sales targets. • Manage different departments within the store.
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Brand Activation Executive

Sales & Marketing Jobs

273 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Responsibility to work with designer, brand team, principals & vendors in developing VM & displays that helps support sales and brand building. • Responsibilty to develop planogram with guidance from brand team/principals • Coordinate with brand managers/relevant stakeholders to confirm marketing objectives. • Support sales team in development of customised VM for retailers • Ensure strict adherence to brand guideline & work through brand team & designer to get final approval from brand principals . • Ensure ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

279 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• အသင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အခ်ိ္န္မေရြး အလုပ္ဆင္းနိုင္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Warehouse

Logistics & Supply Chain Jobs

279 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• အသင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • စာရင္းပိုင္းကိုလည္း စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Security

Security & Safety jobs

279 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• က်န္းမာေရးႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အေသာက္အစား ကင္းသူျဖစ္ရမည္။ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Sales

Sales & Marketing Jobs

279 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္းသြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Shopping Mall အခ်ိန္အတိုင္းအလုပ္ဆင္းႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Content Writer

Media,Digital & Creative jobs

288 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Manage 3-5 Brand's Social Media Page • Managing the whole process of content marketing (content creation, content distribution and evaluation) • Creating concise, eye-catching, and innovative headlines and body copy • Consistently brainstorming and collaborating with team for new ideas and strategies • Building a following for brand on social media with creative work • Collaborating with digital marketing managers, creative team, and designers • Writing a wide variety of topics for multiple platforms (website, blogs, arti ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Shop Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

288 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Manage retail staff, including cashiers and people working on the floor. • Check the products before the opening and closing of the store • Encode the delivered or ordered materials or products • Assist the customer with their demands, suggestions, and complaints. • Communicate with the Brand manager regarding the sales, employees and other important matters. • Organize and distribute staff schedules. • Help retail sales staff achieve sales targets. • Manage different departments within the store.
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Brand Manager Local Content

Sales & Marketing Jobs

301 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Accountable for achieving the sales target & profitability for assigned accounts • Prepare yearly Sales & Distribution plan for assigned accounts • Manage and maximize the yearly Sales spending budget given • Support Marketing by providing accurate monthly & yearly forecasting • Participate in monthly Sales & Marketing meeting • Participate & support the running of annual trade show • Support and work with other departments in the company: Logistic, Finance & Marketing to achieve common company obje ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Channel Sales Executive

Sales & Marketing Jobs

301 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Accountable for achieving the sales target & profitability for assigned accounts • Prepare yearly Sales & Distribution plan for assigned accounts • Manage and maximize the yearly Sales spending budget given • Support Marketing by providing accurate monthly & yearly forecasting • Participate in monthly Sales & Marketing meeting • Participate & support the running of annual trade show • Support and work with other departments in the company: Logistic, Finance & Marketing to achieve common company obje ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Digital Executive

Media,Digital & Creative jobs

322 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Coordinating between vendors & departmental heads • Searching new technology for supporting departments such as HR , Admin • Troubleshoot software and identify root causes of software problems • Analyze software related issues and propose solutions • Make decisions quickly, sometimes with limited information
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

IT Manager

IT/Computing Jobs

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Work closely with Project Development teams on the demands of each projects. • Accomplishes information technology staff results by communicating job expectations; planning, monitoring, coaching, counseling, and disciplining employees; initiating, coordinating, and enforcing systems, policies, and procedures. • Maintains organization's effectiveness and efficiency by defining, delivering, and supporting strategic plans for implementing information technologies. • Directs technological research by studying organization goals, strate ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Junior Community Coordinator

Business Management Jobs

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Responsible for the development, coordination, and management of competitions • Develop and implement program goals and objectives • Determine and perform appropriate method of service: information or referral • Consult and collaborate with community members and group • Coordinate Competitions as required • Manage community issues with internal team • Ensure the standard services and quality for community • Monitor community activities • Create and maintain all required files statistics and prepare related reports
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Digital Coordinator

Media,Digital & Creative jobs

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Coordinating between vendors & departmental heads • Searching new technology for supporting departments such as HR , Admin • Troubleshoot software and identify root causes of software problems • Analyze software related issues and propose solutions • Make decisions quickly, sometimes with limited information
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Management Trainee

Admin, Secretarial & PA jobs

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

BLAZON Retail Group is managing the FASHION and COSMETIC brands as a franchise of Adidas, Mango, Fox, Dapper, Rider & Ipanema, Crocs, Charles & Kith, The Face Shop, etc. Now, we're looking for Management Trainee who is responsible for the following functions; • Submitting daily sales, weekly sales report to leader and principle • Ensure all products are displayed • Communicate/execute set up expectations for all sales events. • Visiting the shop to check the condition of the stock and monitoring the stock turnover • Nee ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

IT Executive

IT/Computing Jobs

411 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Managing and maintaining the network, as well as network performance monitoring • Identifying, installing and maintaining upgrades to the network • Troubleshooting and repair • Overseeing user access to the network • Developing a backup/disaster recovery plan for a network emergency • Planning network infrastructure for new applications and services • Training network staff to provide support to end users • Purchasing and maintaining networking equipment and infrastructure
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Marketing Executive

Marketing & PR jobs

411 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Conceive and develop efficient and intuitive marketing strategies • Organize and oversee advertising/communication campaigns, exhibitions and promotional events • Conduct market research and analysis to evaluate trends, brand awareness and competition ventures • Initiate and control surveys to assess customer requirements and dedication • Maintain relationships with media vendors and publishers to ensure collaboration in promotional activities • Monitor progress of campaigns using various metrics and submit reports of perform ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Administrative Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

411 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

- Support managers and employees through a variety of tasks related to organization and communication. - Responsible for handling a confidential document of admin department. - Familiar with administrative procedure and practices. - Able to communicate via phone and email. - Able to go government office and embassy.
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Chief Technical Officer

Engineering & Technical jobs

411 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Establish the company’s technical vision and leads all aspects of the company’s technological development. • Directs the company’s strategic direction, development and future growth. • Consolidate our technology platforms and create plans for each • Track, analyze and monitor technology performance metrics • Identify new areas of digital marketing opportunities and create plans to implement them for us and our clients • Provide leadership to department heads that supports the company’s culture, mission and values ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Project Manager

Project Management Jobs

424 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Project manager responsibilities include delivering every project on time within budget and scope. Project managers should have a background in business skills, management, budgeting and analysis. • Oversee the architectural design and construction efforts. • Conduct market research and facilitate design review and build planning meetings. • Approve design specifications and develop purchase justifications for materials where necessary. • Preparation for the build phase, design managers review proposals and solicitations and c ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Marketing Designer

Marketing & PR jobs

424 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Responsibility to conceptualize, design and implement creative graphics projects on time and within budget. • Coordinate with brand managers/relevant stakeholders to confirm marketing objectives. • Ensure strict adherence to brand guideline & work through brand team to get final approval from brand principals . • Supervise product photography for brand. • Develop and design layouts advertisements inclusive of copy and images. • Responsibility for revisions to approvals, artwork and information accuracy. • Assist others ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Digital Marketing Executive

Media,Digital & Creative jobs

504 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Develop Digital Strategy for each brand • Planning digital marketing campaigns, including web, SEO/SEM, email, social media and display advertising • Maintaining our social media presence across all digital channels • Measuring and reporting on the performance of all digital marketing campaigns • Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights • Brainstorm new and creative growth strategies
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Shop Manager (Bonia)

Sales & Business Development jobs

504 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Manage retail staff, including cashiers and people working on the floor. • Check the products before the opening and closing of the store • Encode the delivered or ordered materials or products • Assist the customer with their demands, suggestions and complaints. • Communicate with the Brand manager regarding the sales, employees and other important matters. • Organize and distribute staff schedules. • Help retail sales staff achieve sales targets. • Manage different departments within the store.
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

504 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Establishing and delivering pathways for a range of community individuals and groups to physical activity and sport. • Increasing participation & awareness in sports and fitness with particular focus • Developing and engaging with a wide range of partners and key stakeholder to develop and deliver sport & physical activity • Associate global sporty lifestyle & local style • Research stakeholder activities &community trend related to sport & sporty lifestyle • Plan & execute to coordinate activities th ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

Merchandising Executive

Merchandising Jobs

504 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Submitting daily sales, weekly sales report to leader and principle • Ensure all products are displayed • Communicate/execute set up expectations for all sales events. • Visiting shop to check the stocks condition and monitoring the stock turnover • Need to survey and collect customers satisfaction data by front line staff on available or offer products quality, designs • Study & understand product in depth. • Build data, analyze, forecast sales, follow via • Understand customers insight • Manage the executio ...
.

.

Concerning with Retail, We are managing the following FASHION and COSMETIC brands as sole distributor or franchisee of Adidas, Mango, Ipenama, Rider, Crocs, Charles & Keith, The Face Shop , Bonia, , Pedro.

.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Driver
Barons Industrial Technology Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
3 ေန႔မ်ား
Driver
Barons & Fujikura EPC Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
4 ေန႔မ်ား
Driver
Amazing One Trading Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
5 ေန႔မ်ား
Driver
Myanmar First Asia Group
Yangon (Rangoon)
7 ေန႔မ်ား
Driver
Ho Brothers Holdings Ltd.
Yangon (Rangoon)
32 ေန႔မ်ား
Driver
Salomon Myanmar Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
59 ေန႔မ်ား
Driver
Myanmar Mercury Garment Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
165 ေန႔မ်ား
Driver
Standard Of Future Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
173 ေန႔မ်ား
Driver
Amazing Holidays Hotels & Resorts
Yangon (Rangoon)
212 ေန႔မ်ား
Driver
Marrybrown Myanmar Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
215 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS