Jobs In Myanmar
Load...

Digital Marketing Staff

12.8.2022, အခ်ိန္ၿပည့္ , Clothing / Garment / Textile
ကုမၸဏီ: GIORDANO MYANMAR
Job Category
Clothing / Garment / Textile
No of Employees
101-200
Website
https://
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Creation Myanmar Co., Ltd (Giordano)

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အမူအက်င့္မ်ား ရွိရမည္။

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Customer Service ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ အေတြ႕အၾကဳံရွိဖူးသူျဖစ္ရမည္။
• Digital ေရာ Non-digital ပါ လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ဦးစားေပးမည္။
• က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေဆးပညာ၊ ေဆးဝါး စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အေတြ႕အၾကဳံရွိမည္။
• Customer Inquiry မ်ားကို စိတ္ရွည္စြာ၊ ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖၾကားေပးနိုင္ရမည္။
• Facebook ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးက႑အတြက္ ကၽြမ္းက်င္စြာ သုံးတတ္သူ ျဖစ္ရမည္။ Page မ်ားႏွင့္ Group မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိန္းေက်ာင္းနိုင္ရမည္။
• အေျခခံ computer literacy, IT literacy, health education ရွိရမည္။
• Typing ျမန္ရမည္။ စာလုံးေပါင္းမွားခဲေသာ၊ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္း ေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ေသာ အဆင့္ျမင့္ျမန္မာစာအဆင့္ႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ English level ရွိရမည္။
• Digital Marketing အေတြ႕အၾကဳံမ်ားသူ၊ ေနာက္ခံ ဗဟုသုတရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
• နိုင္ငံသား အသက္ (၃၀) ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူ ျဖစ္ရမည္။
• အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလ်င္ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားေပးမည္။

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ Bogyoke Aung San, PazunTaung, Yangon
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Media,Digital & Creative jobs
Company Industry: Clothing / Garment / Textile
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 12/8/2022

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Digital Marketing Coordinator

Media,Digital & Creative jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Clothing / Garment / Textile

• Generating strategy and business development plan for user acquisition • Analyzing changing healthcare trends, users’ interest and prevalence of diseases to acquire new patients • Reporting transactions and case specific analysis for user acquisition • Collaborating with team members to improve user experience • Branding and promoting to public • Market and user insight analysis for better engagement • Planning, consultation and analyzing work flow to retain existing clients • Creating and managing social media acti ...
.

.

Creation Myanmar Co., Ltd (Giordano)

.

Digital Marketing Manager

Media,Digital & Creative jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Clothing / Garment / Textile

• Design and oversee all aspects of our digital marketing department including our marketing database, email, and display advertising campaigns. • Develop and monitor campaign budgets. • Plan and manage our social media platforms. • Prepare accurate reports on our marketing campaign’s overall performance. • Coordinate with advertising and media experts to improve marketing results. • Identify the latest trends and technologies affecting our industry. • Evaluate important metrics that affect website traffic, service quotas, ...
.

.

Creation Myanmar Co., Ltd (Giordano)

.

Project Head (Second-Hand Market)

Project Management Jobs

7 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Clothing / Garment / Textile

• Develop new strategic alliances with technology and business model Develop and monitor campaign budgets. • Build and maintain long-term strategic partnerships second-hand products suppliers including High-end brands, users and celebrities • Makes high level marketing presentations to High-end brands and celebrities. • Build customer relations activities to promote program awareness and customer satisfaction. • Work closely with a cross functional team to define requirements and design features with the goal of securing product m ...
.

.

Creation Myanmar Co., Ltd (Giordano)

.

Digital Marketing Staff

Media,Digital & Creative jobs

7 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Clothing / Garment / Textile
E-Commerce Manager

Media,Digital & Creative jobs

7 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Clothing / Garment / Textile
CV Maker
Community Pharmacist

Pharmacy Jobs

7 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Clothing / Garment / Textile

• Check Prescription from customers to make sure prescription is valid or expired, • Check the strength and dosage to make sure medicines are correctly and safely supplied. • Check the price and availability of the medicine ordered by the customer. • Call customer to confirm medicine price and delivery SLA • Arranging the delivery of ordered medicines from customers. • Provide information about the proper usage of medications and lifestyle counseling to customers. • Reporting daily transaction. • Assist implementation of ...
.

.

Creation Myanmar Co., Ltd (Giordano)

.

Laboratory Executive

Health & Medicine jobs

7 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Clothing / Garment / Textile

• Generating strategy and business plan for laboratory service • Building fruitful relationships with different laboratories • Managing the daily investigation request forms • Tracking daily referral process • Managing the appointment time between laboratories and clients if needed • Receiving the test results sent from laboratories and sending them back to doctors • Making sure with the accuracy of results and these results match with clients • Reporting daily transactions • Collaborating with team members to impro ...
.

.

Creation Myanmar Co., Ltd (Giordano)

.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
E-Commerce Manager
GIORDANO MYANMAR
Yangon (Rangoon)
7 ေန႔မ်ား
Marketing Executive M/F  (1)
Polymer Company Limited
Yangon Region
Today
Marketing Executive (5BB)
Global Technology Co., Ltd (Global Net)
Yangon (Rangoon)
Today
Marketing Manager ( Agri Business)
Roger Quest International
Yangon (Rangoon)
Today
Trade Marketing Supervisor M/F  (2)
Lan Thit Innovation Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
Today
Digital Marketing Officer M/F  (1)
Trust Venture Partners Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
Today
Sales & Marketing Manager M  (2)
Nilar Group Of Companies
Yangon (Rangoon)
Today
Logo Sales Staff (Fashion) (Code-41879) M  (5)
Yangon Region
4 ေန႔မ်ား
Insurance- Claim Manager / Branch Manager/ Underwriting Manager / Sales & Marketing Manager ( Mandalay ) M/F  ( 5)
Young Investment Group
Mandalay City
5 ေန႔မ်ား
Digital Marketing Manager
GIORDANO MYANMAR
Yangon (Rangoon)
6 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS