Jobs In Myanmar
Load...

Branch Manager (Taungdwingyi)

13.7.2020, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services
ကုမၸဏီ: Sathapana Limited
Job Category
Financial Services
No of Employees
201-500
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar. Sathapana Limited

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Actively participate in branch’s staff recruitment process, capacity development, annual appraisal and ensure that staffs are capable to identify their strength or weakness, they are strongly motivated, disciplinary actions are taken appropriately and conflicts are solved peacefully.
• Participate in preparing and implementing the operational target plan including loan, saving, staffing, budgeting, and especially branch’s profitability. In addition, distribute loan target to individual loan officer then regularly monitor and evaluate staffs' performance, and provide feedback and coaching to staffs for improving their work performance.
• Formulate and employ strategies to penetrate company's products to the target clientele as well as market segments throughout the branch's operational areas in effective and efficient manner through various approaches including building of good relationship with potential customers and local authorities, promotion of the products, attracting and maintaining clients and identifying business opportunity in existing and new operation areas.
• Ensure that all income and expense transactions are well reviewed, authorized, and recorded into the right accounting code with sufficient supporting documents, internal control system is strongly implemented, and accounting and financial reports can be generated in a timely manner.
• Ensure that assets and equipment are labeled, registered, maintained, secured and used to serve in business operation of SATHAPANA Limited.
• Ensure that clients are well selected, all loans are well assessed before approving, good customer services are delivered, and portfolio quality is well managed.
• Mitigate branch risks including operational, credit, liquidity and others to as minimum level as possible. Internal control system shall be regularly focused and fully executed.
• To ensure good working environment within working place, staffs have good relationship to each other, local authority’s liaison and other stakeholders.
• Be a legal representative of SATHAPANA Limited to signed loan contract with customer.
• Be willing and ready to contribute and assist where needed.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Bachelor degree in business administration or any related field
• Minimum 3 years of working experience in related field.
• Problem solving skill and negotiation skill.
• Ability to communicate effectively at all levels within an organization.
• Computer literate.
• Good at English language.

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ No(351/B),PyayRoad, SanChaungTownship, Yangon
For Taungdwingyi
ေနရာေဒသ: Magway Region

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Banking & Insurance jobs
Company Industry: Financial Service
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 13/7/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Cashier - Dala Branch

Accountancy Jobs

166 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Safeguard and advance cash from vault for daily loan disbursement, cash withdrawal and settlement of other expenses. • Prepare expense vouchers attaching with sufficient supporting documents. • Collect daily cash from loan payment, customer deposit and cash return from tellers. • Reconcile daily physical cash with cash balance in accounting system and prepare daily cash count sheet. • Input customer’s information into accounting system to generate customer identification number, loan account, and/or saving account. • Print ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

166 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners and strengthening the IT infrastructure by implementing new technologies. • Talking to clients and computer users to determine the nature of problems. • Responding to breakdowns and investigating, diagnosing and solving computer software and hardware faults. • Repairing IT related equipment replacing parts or suggest for outside repairing service if required. • Checking computer network and electrical safety and maintaining records o ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Branch Manager-(Mawlamyine, Mudon)

HR,Training & Recruitment jobs

166 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Actively participate in branch’s staff recruitment process, capacity development, annual appraisal and ensure that staffs are capable to identify their strength or weakness, they are strongly motivated, disciplinary actions are taken appropriately and conflicts are solved peacefully. • Participate in preparing and implementing the operational target plan including loan, saving, staffing, budgeting, and especially branch’s profitability. In addition, distribute loan target to individual loan officer then regularly monitor and evaluate ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Risk Unit Officer

Banking & Insurance jobs

166 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• To identify, register, assess, monitor the key risks monthly basis under supervision of Head of Risk and Compliance. • To implement and stabilize effective risk control mechanism in SPNM. • To assist Head of Risk and Compliance to prepare reporting materials for Risk Management Committee (Management level and Board level) meeting. • To enhance risk control function based on request from (Branch Management Team/Department Heads), Senior Management (C Level), Board level Risk Management Committee members. • To assist in designing ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Learning & Development Unit Officer

Banking & Insurance jobs

166 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Develop corporate training budget. • Identify and assess training needs through job analysis, annual performance appraisal and consolation with line managers. • Deliver the programs and ensure the effectiveness of the training by evaluation. • Revise training programs if it is necessary. • Monitor the changes and upgrade knowledge by attending workshop and meeting. • Research new technologies and methodologies in workplace learning and apply in appropriate ways. • Develop staff retention plans. • Perform other tasks as ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

CV Maker
Office Assistant (Hpa-An)

Admin, Secretarial & PA jobs

166 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• To maintain the office premises and equipment. • To perform administrative duties such as filing, typing, copying, binding, scanning etc. • To purchase the materials concern with admin department supply to organization. • Supervise vehicle control and maintenance, check vehicle usage. • To organize travel arrangement for employees and transport them to destined locations if required. • Schedules examinations by coordinating appointments. • Welcomes new employees to the organization by conducting orientation. • Provides ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Office Assistant (Maubin)

Admin, Secretarial & PA jobs

166 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• To maintain the office premises and equipment. • To perform administrative duties such as filing, typing, copying, binding, scanning etc. • To purchase the materials concern with admin department supply to organization. • Supervise vehicle control and maintenance, check vehicle usage. • To organize travel arrangement for employees and transport them to destined locations if required. • Schedules examinations by coordinating appointments. • Welcomes new employees to the organization by conducting orientation. • Provides ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Credit Control Unit Manager

Financial Management Jobs

166 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Credit Risk Management 1.Manage in development of policies, procedure and guideline in managing lending process on customer selection, loan assessment, disbursement, monitoring and collection and conduct the internal control to make sure that all credit operations are compliance. 2.Conduct on site branches inspection in the area of loan operations especially loan assessment, delinquency loan management, documentation and others. 3.Temporary in charge of any of branch credit personnel in the case of absent of the responsible people espe ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

166 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Research and support the team with scoping content for workshops and programs. • Assist in training needs assessment process. • Collect training materials and prepare training schedules. • Mange external trainings/seminar reservation. • Cooperate with other related departments to reserve hotel, requites projector, refreshments and others. • Prepare training attendance and training compensation. • Monitor the changes and upgrade knowledge by attending workshop and meeting. • Perform other tasks as assigned by manager.
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Recruitment & Replacement Unit Assistant

HR,Training & Recruitment jobs

166 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Prepare job announcement and post them on selected recruitment channels. • Update candidate database in the system and report to Recruitment and Replacement Officer. • Collect application forms and submit to related line manager for screening. • Arrange interview by calling the candidates, informing to related interviewer and prepare interview appointment list. • Update employee data base in timely manner. • Avoids legal challenges by understanding current legislation, enforcing regulations with manager ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Branch Manager (Yangon Region)

Banking & Insurance jobs

240 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Actively participate in branch’s staff recruitment process, capacity development, annual appraisal and ensure that staffs are capable to identify their strength or weakness, they are strongly motivated, disciplinary actions are taken appropriately and conflicts are solved peacefully. • Participate in preparing and implementing the operational target plan including loan, saving, staffing, budgeting, and especially branch’s profitability. In addition, distribute loan target to individual loan officer then regularly monitor and evaluate ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Internal Audit Assistant

Audit & Taxation Jobs

240 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Assist in administrative duties assigned by head of internal audit department, unit manager and officer. • Compliance audit regarding contracts, regulations, rules, law of Myanmar. • Check and verify internal compliance matters. • Identify and document business processes and controls in order to evaluate risks and compensating controls and Regular review and check financial statement monthly. • Coordinate in audit efforts with other units of internal audit department • Assist in assuring audit practices conform to department ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

240 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Develops tools and application with business requirements. • Collects information for analysis on process and draws on flowchart. • Processes flow life cycle on application development. • Develops reports for management and business requirement. • Periodic tune or update on script for improve performance. • Maintains security user and role access system. • Periodic review on user access function.
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Saving Control Unit Assistant

Banking & Insurance jobs

256 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

1. Branch Operations Support • Provide sufficient technical support on system practice relate to savings product on-site and off-site. • Offer appropriate supports and clear instruction on implementing operations procedures, guidelines to service counter staff. • Take on missions to help branch operations when necessary and to organize operations workflow at newly established branches and existing branches as required. • Provide solutions to service’s problems and issues. • Ensure the smoothness in daily close of branch oper ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

256 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Welcome the visitors and answer any enquiries, screen and forward incoming phone calls to related departments. • Assist the visitors in finding ways around the office by informing to related department. • Maintain the office security by organizing the visitor logs and handling visitor cards. • Organize and prepare the meeting and training rooms and scheduling the appointments. • Assist the team with clerical works such as copying, taking memos and any other administrative matters. • Receive and sort out the deliveries and mai ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Accountant

Accountancy Jobs

256 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Daily supervised and support tellers, cashier and other branch operation staffs. • Handle the process of starting and ending operation of accounting system for daily, monthly and yearly basic. • Reviewed and authorized daily loan, deposit and other accounting or financial transactions in the system. • Be a point person to communicate with related department at head office for solving technical issues and operational problems in accounting system. • Regularly monitor balance of bank account, cash on hand tellers, cashier and safe ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Compliance Unit Officer

Legal & Compliance jobs

257 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• To assist and reporting to Compliance Unit manager. • To monitor and report Threshold Transaction Report (TTR) and Suspicious Transaction Report (STR) monthly basis. • To perform compliance monitoring program by checking directives, guidelines, rules and regulations. • To assist to supervisors when implementing, designing and developing compliance functions within SPNM. • Other tasks assigned by Head of Risk and Compliance based on the situation.
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Management Trainee Program

Banking & Insurance jobs

257 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Receive training and perform duties in several departments such as Finance, Operations, Credit, Marketing, Risk & Compliance, HR, Administration and IT. • Learn various staff functions, including operations, management viewpoints, and company policies and practices affecting each phase of business. • Meet performance (SMART) goals and objectives set by upper management and determined upon accepting the position. • Report on the progress of goals and objectives. • Monitor performance progress with management and key trainers. ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Internal Audit Manager

Audit & Taxation Jobs

257 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Developing audit objectives, plans, and scope consistent with the department’s charter, business objectives, assessment of audit risk, client needs, and the audit needs/priorities communicates by the audit committee. • Scheduling audits, determining the resources that are necessary, and seeing that the approved audit plan is accomplished to the extent staffing allows. • Communicating with those who need to know about audits and interfacing with personnel throughout the organization, particularly those being audited, to resolve audit ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Loan Recovery Unit Assistant

Banking & Insurance jobs

257 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Credit Risk Management • Assist in monitor and evaluate the trends of delinquency and/or NPL and keep management updated on any deteriorations lead to significant loss. • Assist in regularly follow up the process of managing clients in arrears and problem resolving of all branches and provide them with appropriate supportive ideas. • Credit Performance Management • Take part in staff capacity development of all credit personnel concerning with delinquency loan management and solving defaults. • Assist in ensure that th ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

306 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Designs and implements short- and long-term strategic plan to make certain network capacity meet existing and future requirements • Develops, implements, and maintains policies, procedures, and associated training plans for network resource administration and appropriate use, • Practices network asset management, including maintenance of network component inventory, life cycle management and related documentation, • Manages and ensures effectiveness of mail servers • Manages and ensures optimal operation of all network hardware ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Head of Branch Management Department

Banking & Insurance jobs

306 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Ensure good customer service quality at branches by promoting customer service culture, proper customer complaint handling system, grooming standard, cleanliness throughout the Bank’s network nationwide. • Conduct branch inspection to make sure all arrangements are properly established and well managed. • Ensure branch operation is running smoothly by identifying all challenges/issues faced by those branches and take action or communicate to relevant functions for improvement. HBM provides all kind of supports to branches as necessa ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Core Banking System Unit Assistant

Banking & Insurance jobs

306 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Daily support branches users. • Maintains new branch in system. • Maintains security user and role access system. • Maintains new products with the specific requirements. • Finds the issues, system test and solving in system. • Maintain system and periodic review on parameter/functions. • Periodic review on user access function and analyze on data entry process by • system. • Supports on report development team. • Controls and monitors daily, weekly and monthly data backup.
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Portfolio Monitoring Unit Manager

Banking & Insurance jobs

306 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Branch Performance Report • Gather and organize data to prepare portfolio and other credit management reports and supply to all stakeholder. • Prepare loan consolidation reports in daily, monthly, quarterly and annually basis for monitoring credit performance such as loan productivity and quality. • Monitor the compositions of loan portfolio exposure, analyze trends, review limits and report to higher authorities. • Prepare in set and revise monthly, quarterly , annual loan target plan or projection plan to all branches includ ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Head of Risk & Compliance Department

Banking & Insurance jobs

306 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

Duties and Responsibilities Head of Risk & Compliance Department Head of Legal Department is responsible for providing leadership, strategic vision, and functional expertise required to prepare the company for the successful and commercial of the company’s most advance standard. The purpose of this position is to monitor full compliance with applicable law, rules and regulations and the company’s policies and procedures. Day-to-Day Management: Perform other duties as and when required by Executive Officers. - Working ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Chief Operation Officer (COO)

Admin, Secretarial & PA jobs

306 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Ensures that day-to-day operational activities of SATHAPANA Limited (MYANMAR) run smoothly in sustainable manner; • Ensure that all operational management frameworks, especially lending operation, are developed in sound practices of risk management aspect and fully complied with the Central Bank’s regulation and context of the operating country. • Ensures that capacity and talent development programs are adequately provided to operation personnel especially Burmese employees. • Ensures that the collective market information is pr ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Branch Manager (Taungdwingyi)

Banking & Insurance jobs

306 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Actively participate in branch’s staff recruitment process, capacity development, annual appraisal and ensure that staffs are capable to identify their strength or weakness, they are strongly motivated, disciplinary actions are taken appropriately and conflicts are solved peacefully. • Participate in preparing and implementing the operational target plan including loan, saving, staffing, budgeting, and especially branch’s profitability. In addition, distribute loan target to individual loan officer then regularly monitor and evaluate ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

Loan Recovery Unit Manager

Banking & Insurance jobs

307 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Credit Risk Management • Regularly monitor and evaluate the trends of delinquency and/or NPL and keep management updated on any deteriorations lead to significant loss. • Regularly follow up the process of managing clients in arrears and problem resolving of all branches and provide them with appropriate supportive ideas. • Credit Performance Management • Take part in staff capacity development of all credit personnel concerning with delinquency loan management and solving defaults. • Ensure that the appropriate actions ...
To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

To empower entrepreneurs and to generate employments in order to upgrade their living standard through access to financial services in sustainable manner.

SATHAPANA Limited, a leading microfinance institution in Cambodia, is professionally serving microfinance services throughout the country with 140 offices network, more than 2,600 employees and 412 million US Dollars Asset.Under the investment of MARUHAN INVESTMENT ASIA PTE. LTD (Singapore), we are now obtained the Certificate of Incorporation No. 993 FC from Ministry of National Planning and Economic Development and currently applying for microfinance license to expand our business operation in Myanmar.

Sathapana Limited

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Branch Manager (Taungtwingyi)
Hayman Capital Co., Ltd.
Magway Region
195 ေန႔မ်ား
Branch Manager (Taungdwingyi)
Sathapana Limited
Magway Region
306 ေန႔မ်ား
Deputy Sales & Marketing Manager
Sweety Home
Yangon (Rangoon)
Today
E-Commerce Manager
GIORDANO MYANMAR
Yangon (Rangoon)
Today
Corporate Communication Manager M/F  (2)
Lan Thit Innovation Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
Today
Hatchery Manager(Live Stock)
Eastern Group of Companies
Bago Region
Today
Key Account Manager M/F  (3)
Myanmar Unilink Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
Today
Deputy Landscape Manager (DTL) M/F  (1)
World Wide Fund for Nature (WWF Myanmar)
Tanintharyi Region
1 ေန႔
Assistant Sales Manager M/F  ( 1)
Talent and Technology Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Sales Manager M/F  (1)
FORUM8 YANGON Co.,Ltd.
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS