Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: Moon Sun Co.,Ltd ( Construction & Trading )
Job Category
Trading
No of Employees
51-100
Website
https://
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
..

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• ယာဥ္အကူ
• ဆိုဒ္မ်ားပို ့ေဆာင္ရာတ ြင္ စိတ္ရွည္ကူညီေဆာင္ရ ြက္တတ္သူ
o ေရရၫႅဳပၠိဳငႅိဳသူ
o အ ေဆာင္ေန ၿပီး တာဝန္ေဆာင္ရ ြက္ခ်င္သူ

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• ဆယ်တန်း

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male.
• Salary is negotiable.

အလုပ္တည္ေနရာ No.(F/111)1, Thudama road,North Okkalapa Tsp,No.20, Than Thu Mar street, Thuwanna Thingangyun.,Yangon, Myanmar.
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Driver, Security & Cleaning jobs
Company Industry: Trading
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 15/7/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Helper

Driver, Security & Cleaning jobs

765 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ယာဥ္အကူ • ဆိုဒ္မ်ားပို ့ေဆာင္ရာတ ြင္ စိတ္ရွည္ကူညီေဆာင္ရ ြက္တတ္သူ o ေရရၫႅဳပၠိဳငႅိဳသူ o အ ေဆာင္ေန ၿပီး တာဝန္ေဆာင္ရ ြက္ခ်င္သူ
..

.

Logistic Supervisor

Logistics & Supply Chain Jobs

765 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ဘဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ LC / TT ဖ ြင့္လွစ္နိုင္ရမည္။ • ဘဏ္တ ြင္ Bill ထုတ္ျခင္း • Custom agent မ်ားႏွင့္ ဆက္သ ြယ္ေဆာင္ရ ြက္နိုင္ရမည္။ • အစိုးရ ဌာနမ်ား ႏွင့္ ဆက္သ ြယ္ေဆာင္ရ ြက္နိုင္ရမည္။ • က ြန္ျပဴတာ ကၽြမ္းက်င္စ ြာ အသုံးျပဳ ...
..

.

HR Executive

HR,Training & Recruitment jobs

765 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Maintain to work structure by updating job requirements and job decription for all Job Posting. • Maintains organization staff by establishing a recruiting teating and interviewing program. • Update and checking employee daily attendance,leave,late and absent. • Coordinate with HR manager to Introduce new empoloyee to the organization. • Development implement HR policies for the company. • Sourcing condidate for vacancies (External/internal). • Arrange for all meeting and prepare for meeting minutes.
..

.

M & E Staff

Mechanical/Automotive Engineering Jobs

791 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ဆိုဒ္ မ်ားေရ & မီး ျပဳျပင္ျခင္း • ဆီဆိုင္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မီးျပဳျပင္ျခင္း • IT မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မီးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း • Air Con ျပဳျပင္ျခင္း • မီးစက္/ ဓါတ္ေလွကားျပဳျပင္ျခင္း • လိုအပ္နယ္အခ်ိန္မေရႊးသ ...
..

.

Dump Truck Driver ( Urgent)

Driver, Security & Cleaning jobs

791 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• လိုင္စင္အနီ ကိုင္ေဆာင္သူျဖစ္ၿပီး ( အုတ္-သဲ- ေက်ာက္ သယ္) ကား ေမာင္းနိုင္သူ ျဖစ္ရမည္ • လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း တိက် စ ြာ လိုက္နာေမာင္းႏွင္ရမည္။ • ကား စစ္ေဆးျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ် ...
..

.

CV Maker
Surveyor

Engineering & Technical jobs

791 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Prepare and maintain sketches, maps, reports, and legal descriptions of surveys in order to describe, certify, and assume liability for work performed. • Verify the accuracy of survey data, including measurements and calculations conducted at survey sites. • Direct or conduct surveys in order to establish legal boundaries for properties, based on legal deeds and titles. • Record the results of surveys, including the shape, contour, location, elevation, and dimensions of land or land features. • Calculate heights, depths, rela ...
..

.

Security

Driver, Security & Cleaning jobs

791 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• အင္းစိန္- မ/ဥကၠလာ (၂) ေစ်း အနီး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် လိုအပ်လၾက်ရွိပါသည်။ • တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားလည္း ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။.
..

.

Security

Driver, Security & Cleaning jobs

791 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ေနျပည္ေတာ္၊ သေျပကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ • တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားလည္း ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။
..

.

Mechanic

Mechanical/Automotive Engineering Jobs

791 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း။ • ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအးား ထိေရာက္စြာျပင္ဆင္ျခင္း။ • Vehicles ႏွင့္ Maintenance ႏွင့္ Repair အပိုင္းအား ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ • Vehicles ႏွင့္ Safety အေျခအေနအား စဥ္ ...
..

.

Senior Engineer

Engineering & Technical jobs

792 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Complete cost estimations for all phases of a construction project and develop a complete budget. • oversee construction managers and workers,contractors,junior engineers and technician. • check existing structures for update,and create drawings and schematics of projects using computer design. • from structiral analysis to mathematical operations,various civil engineering softwares can assist senior civil engineers in planning and completing projects.
..

.

Storekeeper (Construction)

Logistics & Supply Chain Jobs

792 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Receiving the construction materials and recording the quantities received. • Informing the office on the exact quantities delivered as soon as they are received. • Taking daily stocks check of all materials at the site. • Submission of weekly reports on material received used damaged and transferred to other sites. • Ensure cleanliness and health safety measures in the store at all times.
..

.

Office Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

792 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Day-to-day operations of the administrative department • Strong Knowledge in Vehicles • Ensuring office is stocked with necessary supplies and all equipment is working and properly maintained. • Supervise drivers, cleaners and receptionists. • Manage in purchasing office stationary, cleaning materials and office assets. • Hiring, training, and evaluating employees, taking corrective action when necessary. • Developing, reviewing, and improving administrative systems, policies, and procedures. • Ensuring the office is s ...
..

.

IT Team Leader/ IT Staff

IT/Computing Jobs

792 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Knowledge of advanced computer hardware, software, CCTV system design and installation by the experts. • Manage regular basic routing plan for overall infrastructure. • Experience with desktop and server operating systems, including Windows 7, Windows 10, Windows Server 2008 and above. • Knowledge SQL query and deep understanding of SQL concepts. • Manage to identify case by case in order to seek the opportunities for software and system improvement. • Executing IT SOP and IT Policies as well as best practice guideline for th ...
..

.

Operation Manager

Construction & Property jobs

792 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading
Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

792 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

Private Driver ေလၽွာက္ရန္အတြက္- • Auto/Manual ကၽြမ္းက်င္စြာ ေမာင္းႏွင္နိုင္ရမည္။ • ယာဥ္ေမာင္းသက္တမ္း အနည္းဆုံး (၅) ႏွစ္ရွိၿပီး လိုင္စင္ အညိဳ/အနီရွိရမည္။ • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ကၽြမ္းက်င္စြာ ေမာင္းႏွင္နိုင္ရမည္။ ...
..

.

Senior M& E Engineer

Mechanical/Automotive Engineering Jobs

793 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Site မ်ားႏွင့္ညႇိႏွိုင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရ ြက္တတ္သူ • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ေတ ြ ့အၾကဳံ အနည္းဆုံး (3)ႏွစ္ရွိရမည္။ • Plumbing & Sanitary ပိုင္းက် ြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ရမည္။ • ေရရည္လက္တြဲ နိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ • လုပ္ငန္းက် ြမ္ ...
..

.

793 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading
HR Manager

HR,Training & Recruitment jobs

793 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• The organization's human resources by planning, implementing, and evaluating employee relations and human resources policies, programs, and practices. Tasks • Maintains HR Policies and rules. Perform continues improvement on the policy based on employee feedback and business needs. • Maintains management guidelines by preparing, updating, and recommending human resource policies and procedures. • Follow up in enforcing HR policies and study on effectiveness. • Maintains the work structure by updating job requirements and job des ...
..

.

Stock Controller

Logistics & Supply Chain Jobs

793 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Interpreting data, analyzing results using statistical techniques • Develop and implement databases, data collection systems, data analytics and other strategies that optimize statistical efficiency and quality • Advise & support Head of Collections in improving & automating reporting • Processing, cleansing, and verifying the integrity of data used for analysis • Interpret data, analyze results using statistical techniques and provide ongoing reports
..

.

793 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Lead and control all accounts and cash for company. • Develop and maintain internal control and effective accounting system and policies for the setup • Manage for any other financial work flow by BOD’s instruction. • Handle full spectrum of financial and cost accounting role eg. AR, AP, GL, forecasting, budgeting, etc. • Performing financial analysis and reporting to management as needed. • Responsible for day to day finance and accounts operations • Supervision the day-to-day operation of the accounting • Analyze bu ...
..

.

Accountant

Accountancy Jobs

793 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Chief Auditor
Min Zar Ni Group of Companies
Yangon (Rangoon)
7 ေန႔မ်ား
Sales Representative (Modern Trade)
AEAS TRADING
Yangon (Rangoon)
106 ေန႔မ်ား
Chief Executive Office ( Trading)
Roger Quest International
Yangon (Rangoon)
150 ေန႔မ်ား
Sales & Marketing Assistant (Northokkalarpa)
Royal A to Z Holdings Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
578 ေန႔မ်ား
Sales Assistant M/F  (2)
W.H.K Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
610 ေန႔မ်ား
Senior IT Assistant
PRO 1 Myanmar Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
673 ေန႔မ်ား
Sale Staff (Local)
Golden Petals
Yangon (Rangoon)
727 ေန႔မ်ား
Creative Marketing Executive
IME International Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
728 ေန႔မ်ား
Sale Supervisor/ Leader
Myo Naing Nine Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
729 ေန႔မ်ား
Auditor ( SawBwargyigone)
Lwin Oo Htwe Trading Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
730 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS