Jobs In Myanmar
Load...

Warehouse Assistant Manager (RG Logistics)

27.8.2020, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building
ကုမၸဏီ: National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC)
Job Category
Construction / Building
No of Employees
51-100
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours!

Some of our landmark projects include

1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator

2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network

3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse

4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse)

5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities

6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township

7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square

8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road

9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa

10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Responsible for daily activities of the warehouse, including receiving, releasing, inventory, employee scheduling and storage product effectively.
• Complete accurate warehouse productivity reports for upper management.
• Ensure warehouse compliance with all company safety regulations as well as compliance with a healthy work environment and legal requirements.
• Controls inventory levels by conducting physical counts; reconciling with data storage system.
• Operate forklift and other basic lifts and labor saving devices.
• Completes warehouse operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results.
• Practice safe warehouse procedures, identify potential hazards, and recommend improvements to standard procedures.
• Perform related tasks as required.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• At least 4 years of experiences in warehouse and distribution
• Bachelor’s degree holder and diploma (or) certificate in Logistics/ supply chain/ warehousing management
• Computer literate (MS Office) and familiar with SAP-WMS software system.
• Good analytical, team building and management skill.
• Good Communication Skills.
• Good in English Proficiency (4 skills).

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ 36/44, Thein Phyu St.,, Pazundaung, Yangon , Myanmar
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Logistics & Supply Chain Jobs
Company Industry: Construction / Building
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 27/8/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Food Court Chef (Kyaukme Township)

Hotel & Restaurant Jobs

655 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Responsible for all food production including all items produced for restaurant • Menu Setup & price, development, food purchase specification and standard recipes • Cost of products, prepare necessary data for applicable parts of the budget • Project annual food, labor, driver meal, other costs control food waste, raw waste, spoilage and theft • Safeguard all food handlers work practices by implementing training programs to increase their knowledge about safety, hygiene and accident prevention techniques • Implements me ...
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

655 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Responsible for all Beverage production including all items produced for restaurant • Menu Setup & price, development, Beverage purchase specification and standard recipes • Cost of products, prepare necessary data for applicable parts of the budget • Costs control waste, Spoil and thief • Safeguard all Beverage handlers work practices by implementing training programs to increase their knowledge about safety, hygiene and accident prevention techniques • Implements measure to minimize food cost • Report to manager and ...
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

655 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Handle sales enquiries, request for quotation and regular correspondence. • Develop and maintain customer engagement through online and offline channels, optimizing service quality and customer satisfaction. • Execute strategic sales campaigns aligned with company’ directions. • Support the Sales & Customer Service team to achieve revenue and sales targets by addressing customers’ requirements. • Collate, analyze and summarize data to prepare reports. • Respond to incoming enquiries through online and offline channels ...
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

Warehouse Assistant Manager (RG Logistics)

Logistics & Supply Chain Jobs

679 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Responsible for daily activities of the warehouse, including receiving, releasing, inventory, employee scheduling and storage product effectively. • Complete accurate warehouse productivity reports for upper management. • Ensure warehouse compliance with all company safety regulations as well as compliance with a healthy work environment and legal requirements. • Controls inventory levels by conducting physical counts; reconciling with data storage system. • Operate forklift and other basic lifts and labor saving devices. • ...
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

679 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Develop and maintain internal control and effective accounting system and policies for the set up • Responsible for managing and controlling the Charts of Accounts. • Establish finance and accounting team and ensure all finance and accounting activities comply with financial regulations. • Responsible for day to day finance and accounts operations • Prepare the financial plan, forecast monthly, quarterly and annual results, control and analyze reports as require by Management. • Work with local authorities to make sure the ac ...
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

CV Maker
Senior HR & Admin Executive (RG Logistics)

HR,Training & Recruitment jobs

679 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Assist in talent acquisition and recruitment processes • Conduct employee onboarding and help plan training & development • Assist to design and expand training and development programs based on the needs of the organization and the individual • Provide support to employees in various HR and Admin related topics • Promote HR programs to create an efficient and conflict-free workplace • Maintain a proper and user friendly filling and document control system for recording and tracking of all documents. • Monitor office s ...
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

679 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Recruiting, training and supervising ( FOH & BOH ) staff • Ordering supplies • Producing stock levels - Greeting and advising customer & Customer service and teamwork • Overseeing stock levels & food court area - Handling customer inquiries and complaints - Ensuring compliance with licensing, hygiene and health and safety guideline • Check food quality & Cleaning, Eating area and kitchen area to all outlet • Preparing and presenting staffing/sale report • Setting targets • Handling and improving profi ...
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

679 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Responsible for all food production including all items produced for the restaurant • Menu Setup & price, development, food purchase specification and standard recipes • Cost of products, prepare necessary data for applicable parts of the budget • Project annual food, labor, driver meal, other costs control food waste, raw waste, spoilage and theft • Safeguard all food handlers work practices by implementing training programs to increase their knowledge about safety, hygiene and accident prevention techniques • Implements ...
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

Real Estate Manager

Real Estate Sales Jobs

742 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Plan and direct the purchase, sale, and development of real estate properties on behalf of company. • Negotiate contracts for sale or lease of the property. • Handle financial operations of the property. Prepare and maintain financial statements. • Collect rent. Send out notices if rent is delinquent. • Inform owners about occupancy rates, expiration dates of leases, and other issues. • Advise owners on how much to charge for rent. • Negotiate contracts for janitorial, security, landscaping, trash removal, and other servic ...
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

Project Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

742 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Assist in the project monitoring and management functions as needed • Provide support in implementation of the relevant projects’ activities • Liaise with Government authorities as necessary • Render logistical and organizational support to project personnel • international consultants and technical experts • Provide assistance in organizing and holding seminars, conferences, trainings, and meetings • Respond to inquiries regarding files, correspondences and references
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

742 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Maintains daily records of payments and receipts by requesting disbursements • Ensures that documentation on all payments and collections are complete, accurate
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

Chief Executive Officer (Logistics)

Logistics & Supply Chain Jobs

742 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Previous working experience as CEO (or equivalent) for (3-4) years • Previous working experience in logistics industry for at least 5 years (esp., familiarity with shipping lines and warehouse services) • MA in business administration or similar relevant field • Accreditation in logistics field (Diploma, Bachelor, etc.) • Experience in developing, planning and implementing successful strategies • In-depth knowledge of corporate governance, finance and performance management principles • Familiarity with various business fu ...
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

742 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Plan and organize day to day operations for Rail, Truck, Yard/ICD, Warehouse • Create and optimize SOPs for operation processes with zero accident • Managing all operation staff and daily labors for work assignment with zero accident • Closely work with customer service team for informing customers of the operation process • Promote safe work place • Perform other duties as assigned by management from time to time
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

Chief Accountant

Accountancy Jobs

742 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Develop and maintain internal control and effective accounting system and policies for the set up • Responsible for managing and controlling the Charts of Accounts. • Establish finance and accounting team and ensure all finance and accounting activities comply with financial regulations. • Responsible for day to day finance and accounts operations • Prepare the financial plan, forecast monthly, quarterly and annual results, control and analyze reports as require by Management. • Work with local authorities to make sure the ac ...
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

742 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• On the drive, the rest stop P&L • Set up the complete organizational structure of the rest-stop and handle hiring • Create and implement a business plan along with financial projections on operating the rest stop • Dev • Elop a marketing plan to promote and advertise the rest stop • Create a strategy plan on how to draw in the appropriate tenants for the rest stop • Manage tenant contracts and performance • Manage the facility upkeep, maintenance, and security system • Manage customer relations • Report to B ...
.

.

National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested in a range of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to make a positive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations with a comprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator with a coverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence, a luxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods

.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Architect
National Steel & Construction Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
601 ေန႔မ်ား
Electrical Site Engineer
BYMA Myanmar Limited
Yangon (Rangoon)
631 ေန႔မ်ား
Senior Sale Executive
Fortune International Limited
Yangon (Rangoon)
653 ေန႔မ်ား
Warehouse Assistant Manager (RG Logistics)
National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC)
Yangon (Rangoon)
679 ေန႔မ်ား
Project Archi Coordinator
A1 Group of Companies
Yangon (Rangoon)
679 ေန႔မ်ား
Contract Manager
Max Myanmar Construction Co.,Ltd.
Yangon (Rangoon)
680 ေန႔မ်ား
Personal Assistant
KYAW THAR ENGINEERING & CONSTRUCTIONGROUP CO.,LTD
Yangon (Rangoon)
746 ေန႔မ်ား
Head Of HR
PFE Company Limited
Yangon (Rangoon)
753 ေန႔မ်ား
Admin Officer & Office Staff
La Pyae Wun Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
799 ေန႔မ်ား
Safety Assistance
SKG & RGP
Yangon (Rangoon)
800 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS