Jobs In Myanmar
Load...

General Manager M/F  (1)

9.8.2021, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology
ကုမၸဏီ: V Net - Mandalay Internet Service Provider
Job Category
Information Technology
No of Employees
21-50
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Vision and Mission
Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.So our mission and vision is crystal-clear:
Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that.
We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days.

Join us and find out how great the internet can be.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Own and hit/exceed annual sales targets
• Develop and execute strategic plan to achieve sales targets and expand our customer base
• Build and maintain strong, long-lasting customer relationships
• Effectively communicate the value proposition through proposals and presentations
• Understand category-specific landscapes and trends
• Increases management's effectiveness by recruiting, selecting, orienting, training, coaching, counseling, and disciplining managers; communicating values, strategies, and objectives; assigning accountabilities; planning, monitoring, and appraising job results; developing incentives; developing a climate for offering information and opinions; providing educational opportunities.
• Develops strategic plan by studying technological and financial opportunities; presenting assumptions; recommending objectives.
• Accomplishes subsidiary objectives by establishing plans, budgets, and results measurements; allocating resources; reviewing progress; making mid-course corrections.\
• Coordinates efforts by establishing procurement, production, marketing, field, and technical services policies and practices; coordinating actions with corporate staff.
• Builds company image by collaborating with customers, government, community organizations, and employees; enforcing ethical business practices
• Make sure the team will deliver on target to achieve or overachieve it.
• So we are looking for things in your resume such as " I achieved, accomplished, established, built up, strengthen, improved by, changed, restructured, (re)organized, decided, found solutions etc."

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Proven sales executive experience, meeting or exceeding targets
• Previous experience as a sales executive, sales manager or sales and marketing director
• Ability to communicate, present and influence all levels of the organization, including executive and C Level
• Proven ability to position products against competitors... > • Demonstrable experience as head of sales, developing client-focused, differentiated and achievable solutions
• Excellent listening, negotiation and presentation skills
• Excellent verbal and written communications skills in English
• English spoken and written, local or repatriation with Myanmar language
• Good organizational skills and Mandalay clients knowledge
• Natural leader and ideas creator
• Previous telecom industry experience is an advantage not must

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is Negotiable.
• Attractive package
• International company environment
• Start up culture
• Dynamic growth
• Fast development

အလုပ္တည္ေနရာ Mann Myanmar Plaza, 28th Street, Mandalay, Myanmar.

ေနရာေဒသ: Mandalay Region

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: IT & Telecoms jobs
Company Industry: Information Technology
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 9/8/2021

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Customer Service

Customer Service & Call Centre jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

-Mainly answer phone calls professionally and handle customer complaints(Both technical ans non-technical), provide appropriate solutions and alternatives within the time limits and follow up the ensure resolution keep phone call records exactly and timely with excel and report to relevant department daily,weekly and monthly via mail at every morning . -Follow communication procedures, guidelines and policies -To do tasks given by Supervisor, Manager and others immediate duties depend on condition
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Door To Door Sales

Sales & Marketing Jobs

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Achieve growth and hit sales targets • Prepare the sales visits by calling prospetive clients • Use door to door tactics when necessary • Presenting the sales pitch to prospective clients • Build and promote strong, long-lasting customer relationships by partnering with them and understanding their needs • Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure it’s strong presence • Identify market shifts while being fully aware of new products and competition status
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• ႐ိုးသားၿပီး အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Monitor Systems: They monitor the performance and capability of computer systems using diversified tools. • They figure out the malfunctioning of hardware, software, and environmental alerts. When a problem is recognized, NOC Engineers does the root cause analysis • Troubleshoot Problems: They work to triage or troubleshoot the issues, within their defined areas. NOCs generally have standard operating procedures (SOP) that the NOC engineer will closely follow. • This may include coordinating with third-party vendors, customer cont ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Monitor Systems: They monitor the performance and capability of computer systems using diversified tools. • They figure out the malfunctioning of hardware, software, and environmental alerts. When a problem is recognized, NOC Engineers does the root cause analysis • Troubleshoot Problems: They work to triage or troubleshoot the issues, within their defined areas. NOCs generally have standard operating procedures (SOP) that the NOC engineer will closely follow. • This may include coordinating with third-party vendors, customer cont ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

CV Maker
Customer Service M/F  (10)

Customer Service & Call Centre jobs

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

- Mainly answer phone calls professionally and handle customer complaints(Both technical ans non-technical), provide appropriate solutions and alternatives within the time limits and follow up the ensure resolution keep phone call records exactly and timely with excel and report to relevant department daily,weekly and monthly via mail at every morning . - Follow communication procedures, guidelines and policies - To do tasks given by Supervisor, Manager and others immediate duties depend on condition
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Wireless Technician

Engineering & Technical jobs

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Ground Installation for SBS devices such as (UPS, Wireless Devices for V-Net network) • Onsite Engineer • Day by Day job reporting
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Fiber Technician M/F  (5)

IT & Telecoms jobs

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Conducing site survey for installation • Sending site photos, site information to team leader/supervisor for site survey report • Conducting Cabinet installation, DC connection, Fiber connection and Alternating Current Power Distribution Box (ACPDB) installation, according to standard installation guideline under the supervision of Team Leader • Responsible for Maintenance and Solving Problem for complaints such as splicing, cabling, solving interference, ODB Box etc • Responsible for Accomplishing daily tasks such as ODB mainte ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Sales Executive M/F  (10)

Sales & Marketing Jobs

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

Achieve growth and hit sales targets Prepare the sales visits by calling prospetive clients Use door to door tactics when necessary Presenting the sales pitch to prospective clients Build and promote strong, long-lasting customer relationships by partnering with them and understanding their needs Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure it’s strong presence Identify market shifts while being fully aware of new products and competition status
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Chief Finanicial Officer

Financial Management Jobs

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Lead and support the Finance team in accounting, finance, forecasting, strategic planning, job costing and deal analysis • Drive the accounting and reporting processes to achieve the Company's financial management goals • Identify and develop finance strategies in alignment with the Company's broader financial framework • Provide financial support and a strategic perspective to regional leaders to maximise profitability • Work closely with Corporate F&A leadership to oversee audit and accounting system controls • Coach an ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Chief Technical Officer

IT & Telecoms jobs

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Oversee all technology aspects of the company. • Direct the teams in new product and service development, Network Planning, Engineering and Implementation, including infrastructure build out to new regions globally and service delivery to customer locations, Solutions Development to address a growing set of telecom and data center service needs, Business development and Technical Sales support and Global Operations including managing the delivery of end-to-end services over the organization's international network, terrestrial networks i ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Operation Manager

IT & Telecoms jobs

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

•Responsible for managing Fiber Team including infrastructure and operation activities to deliver the results what is set up by Management Team • Responsible for daily operations including stock management, SOP set up by companies for technicians and recommendation for stock purchasing. • Responsible for technical Documentation Procedures and Filing Documents for Fiber Projects • Manage Fiber Teams and Responsible for communication with Third Parties, Suppliers for Connectivity • Responsible for Stock Management including Document ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

HR Manager

HR,Training & Recruitment jobs

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• To manage recruitment process including coordination with JO HR recruitment team and Mobile Money's related members and preparation of job description • To provide welcome onboarding training and necessary arrangement for new employees • To manage consultant agreements including internal approval process • HR budget control and headcount planning • To update organizational design and structure (Teams responsibility, reporting line) • To manage appraisal, bonus, promotion process with support for JO HR team • TO manage empl ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

NOC Manager M/F  (2)

IT & Telecoms jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Responsible for NOC and managing Fiber Team including infrastructure and operation activities to deliver the results what is set up by Management Team • Responsible for daily operations including stock management, SOP set up by companies for technicians and recommendation for stock purchasing. • Responsible for technical Documentation Procedures and Filing Documents for Fiber Projects • Manage Fiber Teams and Responsible for communication with Third Parties, Suppliers for Connectivity • Responsible for Stock Management including ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Sales Executive M/F  ( 10)

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 200 000 - 500 000 Ks, Information Technology

Achieve growth and hit sales targets Prepare the sales visits by calling prospetive clients Use door to door tactics when necessary Presenting the sales pitch to prospective clients Build and promote strong, long-lasting customer relationships by partnering with them and understanding their needs Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure it’s strong presence Identify market shifts while being fully aware of new products and competition statu ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Chief Accountant

Accountancy Jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• To Manage and oversee the entire accounting team • To Conduct all necessary training to keep the team’s skills and knowledge up to date • To See that tax interviews are conducted properly with clients • To Ensure that all necessary documents are requested, collected, and compiled • To Review corporate and personal income tax returns to ensure accuracy • To Advise business owners and individuals regarding the tax code
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

Brainstorming with the business development team to create new project strategies Identifying sales and services that would appeal to new clients Managing company and client expectations Reviewing timeframes and budgets Creating sales pitches Executing sales objectives Managing client accounts Finding and following new sales leads Arranging business meetings and one-on-one conversations with prospective clients Attending networking events Negotiating sales contracts Preparing sales co ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Business Development Manager

Business Management Jobs

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Planning & coordination of all functions related to achieving growth budgets as well as related general management duties • Actively leading new sales within each region • Sales & campaign planning • Management reporting • Develops a business plan and sales strategy for the market that ensures attainment of company sales goals and profitability • Prepares action plans by individuals as well as by team for effective search of sales leads and prospects • Initiates and coordinates development of action plans to penetr ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Procurement Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Manage the procurement and logistic team to meet corporate objectives • Oversee the sourcing, negotiation and purchasing from both Singapore and oversea vendors • Evaluate vendor’s quotation to ensure that they are in line with the technical and commercial specifications required • Manage the supply chain to meet the corporate purchase terms and conditions • Manage the group inventory control and management • Oversee daily operational purchasing needs such as planning, issuing and following up on Purchase Orders delivery ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Admin

Admin, Secretarial & PA jobs

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Ensure the smooth and adequate flow of information within the company to facilitate other business operations • Prepare schedules and deadlines & report to manager • Monitor inventory of office supplies and the purchasing of new material with attention to budgetary constraints • Site,Building and Acquisition and Cleaning • Building and decoration for new showroooms & new buildings • Ensure operations adhere to policies and regulations • Organizing meeting and managing databases • Organizing company events or con ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Door to Door Sales M/F  (10)

Sales & Marketing Jobs

7 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

Achieve growth and hit sales targets Prepare the sales visits by calling prospetive clients Use door to door tactics when necessary Presenting the sales pitch to prospective clients Build and promote strong, long-lasting customer relationships by partnering with them and understanding their needs Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure it’s strong presence Identify market shifts while being fully aware of new products and competition status
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Electrician

IT & Telecoms jobs

7 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Installing, troubleshooting, and repairing layer one communications cabling • Ability to troubleshoot cabling for: Reversals, opens, shorts, split pairs, and transposals (with reversal) • Experience with fiber optics, patch panel and terminations, testing, troubleshooting & documentation of various types of telecom related cabling • Ability to troubleshoot diagnose and repair issues. • Knowledge fiber optic pulling and placement with tools such as tapes, fish and rods, and de-reelers. • Ability to use all tools associated ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

NOC

IT & Telecoms jobs

58 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

1. Responsible for working by duty roaster according to OT based on work nature 2. Responsible for checking, monitoring the system to realize and take action the issue which will be occurred according to SOP. 3. Responsible for taking action for the tickets 4. Responsible for escalating the error once issues are found out 5. Responsible for communicating with third parties, partner for installation, complaints , etc 6. Responsible for following up with infra tea, onsite technicians and internal colleagues for each cases submitted by client ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

NOC Manager M/F  (2)

IT & Telecoms jobs

213 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Responsible for NOC and managing Fiber Team including infrastructure and operation activities to deliver the results what is set up by Management Team • Responsible for technical Documentation Procedures and Filing Documents for Fiber and Wireless Project • Manage Fiber and Wireless Team in terms of Network Quality Improvement • Responsible for network infrastructure for Fiber Projects such as OTF, OLT, Chasis Installations, Access Point Installation • Responsible for all functions related NOC Matters for Fiber and Wireless • ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Digital Marketing

Media,Digital & Creative jobs

223 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Create digital marketing campaigns • Analyze market research and plan promotions • Provide creative ideas for content marketing
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Fiber Technician

IT & Telecoms jobs

228 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Conducing site survey for installation • Sending site photos, site information to team leader/supervisor for site survey report • Conducting Cabinet installation, DC connection, Fiber connection and Alternating Current Power Distribution Box (ACPDB) installation, according to standard installation guideline under the supervision of Team Leader • Responsible for Maintenance and Solving Problem for complaints such as splicing, cabling, solving interference, ODB Box etc • Responsible for Accomplishing daily tasks such as ODB mainte ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

General Manager M/F  (1)

IT & Telecoms jobs

322 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Own and hit/exceed annual sales targets • Develop and execute strategic plan to achieve sales targets and expand our customer base • Build and maintain strong, long-lasting customer relationships • Effectively communicate the value proposition through proposals and presentations • Understand category-specific landscapes and trends • Increases management's effectiveness by recruiting, selecting, orienting, training, coaching, counseling, and disciplining managers; communicating values, strategies, and objectives; assigning acc ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Wireless Engineer

IT & Telecoms jobs

324 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

• Conducing site survey for installation • Sending site photos, site information to team leader/supervisor for site survey report • Conducting Access Point Installation, Access Point Maintenance • Responsible for Maintenance and Solving Problem for complaints such as solving interference, router configuration, LAN service • Responsible for Accomplishing daily tasks such as Wireless Installation, AP Maintenance, Complaints On Site • Responsible for reporting Error, Following SOP set up by CTO • Responsible for trouble shooti ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Deputy CEO M/F  (1)

Business Management Jobs

335 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

-Developing high quality business strategies and plans ensuring their alignment with short-term and long-term objectives -Leading and motivating subordinates to advance employee engagement develop a high performing managerial team - Overseeing all operations and business activities to ensure they produce the desired results and are consistent with the overall strategy and mission -Make high-quality investing decisions to advance the business and increase profits -Enforce adherence to legal guidelines and in-house policies to maintain the co ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Operation Manager

IT & Telecoms jobs

373 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

•Responsible for managing Fiber Team including infrastructure and operation activities to deliver the results what is set up by Management Team • Responsible for daily operations including stock management, SOP set up by companies for technicians and recommendation for stock purchasing. • Responsible for technical Documentation Procedures and Filing Documents for Fiber Projects • Manage Fiber Teams and Responsible for communication with Third Parties, Suppliers for Connectivity • Responsible for Stock Management including Document ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

TIP
CEO M/F  (1)

Business Management Jobs

796 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

-Developing high quality business strategies and plans ensuring their alignment with short-term and long-term objectives -Leading and motivating subordinates to advance employee engagement develop a high performing managerial team - Overseeing all operations and business activities to ensure they produce the desired results and are consistent with the overall strategy and mission -Make high-quality investing decisions to advance the business and increase profits -Enforce adherence to legal guidelines and in-house policies to maintain the co ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS