Jobs In Myanmar
Load...

Artificial Intelligence ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေစဖို႔အတြက္ အႀကံေပးခ်က္ (၅) ခ်က္

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Tips-AI-Workforce-JobsInYangonArtificial Intelligence ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေစဖို႔အတြက္ အႀကံေပးခ်က္ (၅) ခ်က္

 

“HR professional မ်ားအေနနဲ႔ AI အေပၚ သူတို႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို စတင္၍ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ေနၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။“ ဟူ၍ Deloitte Consulting ရဲ႕ Principal တစ္ဦးျဖစ္သူ Jeff Schwartz မွ ေျပာၾကားထားခဲ့ပါတယ္။ “ဒီအရာက လူသားမ်ားနဲ႔ AI တို႔အၾကား အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း (သို႔) အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ပဲ Value (တန္ဖိုး) အသစ္မ်ားကို နည္းလမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးျခင္းကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။” ဟူ၍လည္း ထြက္ရွိလာေတာ့မည့္ Work Disrupted စာအုပ္ရဲ႕ စာေရးသူ Wiley မွ ေရးသားထားခဲ့ပါေသးတယ္။ Schwartz က AI ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏိုင္ပုံကို ATM စက္မ်ားနဲ႔ နမူနာႏႈိင္းယွဥ္၍ ျပသထားပါတယ္ - “၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ATM မ်ားထြက္ေပၚလာသည့္အခါ၌ ဒီအရာဟာ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို လုံးဝဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီအစား ATM မ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္ အခ်ိန္မွ စတင္၍ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပိုမို၍မ်ားျပားစြာပင္ ေတြ႕ျမင္လာခဲ့ရပါတယ္။”


HR professional မ်ားအေနနဲ႔ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ပိုမို၍ေကာင္းမြန္စြာ ထမ္းေဆာင္လာႏိုင္ၾကေစရန္ အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ AI တို႔ဟာ ဘယ္လိုနည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို အေျဖရွာစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီး အလုပ္မ်ားကို ျပန္လည္၍ ခ်ိန္ညႇိသတ္မွတ္၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေယ်ဘူယ်အားျဖင့္ “AI ဟာ မ်ားျပားလွေသာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း၊ ျမန္ဆန္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေနၿပီး။ အျခားေသာဖက္တြင္ လူသားမ်ား (ဝန္ထမ္းမ်ား) ဟာေတာ့ ကိုယ္ျခင္းစာမႈ/ နားလည္ေပးႏိုင္မႈ၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းနဲ႔ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ လြယ္ကူစြာညႇိႏႈိင္းေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းမ်ား ရွိေနပါတယ္။” ဟူ၍ Schwartz မွ ေျပာဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။ 

 

AI ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိလာေစရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ အႀကံေပးခ်က္ (၅) ခ်က္


ဒီေတာ့ HR professional မ်ားအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အရည္အခ်င္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေစၿပီး AI ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္မယ့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕အား ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားမွ ေဝဌေပးထားသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတူ ေလ့လာလိုက္ၾကရေအာင္လားခင္ဗ်ာ - 


၁။ သင့္ရဲ႕ AI နည္းဗ်ဴဟာ/ Value မ်ားဟာ ရွင္းလင္းမႈရွိေနပါေစ။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ AI ဟာ မည္သို႔ အေကာင္းဘက္သို႔ေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစမလဲဆိုတာကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းပါ။ ဒါမွသာ သူတို႔အေနနဲ႔ ဒီအေျပာင္းအလဲကို ပြင့္လင္းေသာအျမင္ျဖင့္ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ မည္သို႔ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္းကို ပြင့္လင္း႐ိုးသားစြာ ေျပာျပေပးျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား စိတ္ပူပင္ေနေသာ အရာမ်ားနဲ႔ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္းလက္ခံႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ေသာလည္း (ဥပမာအားျဖင့္ Generation Z ရဲ႕ ၄၃% က သူတို႔ဟာ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ AI ကိုအသုံးခ်လိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ServiceNow မွ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ တစ္ခုအရ သိရွိခဲ့ရပါတယ္။) အျခားေသာဝန္ထမ္းမ်ားဟာေတာ့ အဆိုပါ နည္းပညာကို ႀကိဳဆိုရာတြင္ အလားတူျမန္ဆန္စြာ လက္ခံႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအတြက္ HR Professional မ်ားအေနနဲ႔ လူတိုင္း (ဝန္ထမ္းတိုင္း) ဟာ သူတို႔ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား ရွိေနတယ္လို႔ ခံစားရေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၂။ AI ဟာ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ရတဲ့အေတြ႕အႀကဳံ (employee experience) ကို မည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သူတို႔ေၾကာက္႐ြံ႕ေနၾကေသာ administrative အလုပ္မ်ားနဲ႔ ထပ္ခါတလဲ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရေသာအလုပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ AI ရဲ႕ စြမ္းရည္ကို ျပသလိုက္ၿပီး ဒီအရာကို ထည့္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ပိုမို၍အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ အလုပ္မ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရး ရွိလာေၾကာင္းကို ျပသလိုက္ပါ။ မွန္ကန္စြာသာ အသုံးခ်ႏိုင္ခဲ့ပါက AI ဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ သက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္းကို ျမန္ဆန္စြာ တိုးတက္မႈရွိလာေစမွာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာပင္ သူတို႔အား ဝန္ထမ္းအသစ္တစ္ဦးအျဖစ္မွ အဖြဲ႕အတြင္း နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူတစ္ဦးအျဖစ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါ ဟူ၍ Career Experience Platform တစ္ခုျဖစ္ေသာ Fuel50 ရဲ႕ CEO ျဖစ္သူ Anne Fulton မွ အႀကံျပဳထားခဲ့ပါတယ္။ 

 

၃။ Manual လုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေပးႏိုင္သည့္အျပင္ AI မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကူညီေပးႏိုင္ပုံမ်ားကိုလည္း ေလ့လာပါ။ Employee experience ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈ ရွိလာေစဖို႔အတြက္ AI ကိုအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာႏိုင္တဲ့ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ား သိရွိလာၾကေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ေနာင္လာမည့္ အနာဂါတ္တြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဟာ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္အသစ္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ေနတာကို AI မွ သိရွိၿပီးေနာက္ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္တစ္ခ်ိဳ႕ကို သိရွိဖို႔ လိုအပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါဝန္ထမ္းကို ကူညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အသိပညာေပး ဗီဒီယိုတစ္ပုဒ္ကို မွ်ေဝေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္လိုက္ပါက AI ဟာ employee experience ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မႈရွိတာကို သင့္အေနနဲ႔ လက္ခံရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အနာဂါတ္တြင္ AI က ဝန္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ စိတ္အေျခအေနကို ရိပ္မိသိရွိၿပီးေနာက္ မန္ေနဂ်ာကို အဆိုပါဝန္ထမ္းအား ပိုမိုၾကာရွည္ေသာ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ေပးေစဖို႔အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္လည္း ေပးႏိုင္ေကာင္း ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ AI မွ လူသားမ်ားအေပၚ value တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ကူညီေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဆက္လက္၍ ရွာေဖြေပးလိုက္ပါ။ 

 

၄။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အလုပ္တာဝန္မ်ားဟာ ဦးတည္ခ်က္ရွိၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိသည္ဟု ခံစားမိေစရန္အတြက္ တိုးတက္မႈႏွင့္ သင္ယူေလ့လာမႈရွိေသာ Culture တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ပါ၊ အားေပးပါ။ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အကူကိရိယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ေလ့လာစူးစမ္းမႈႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာ Culture ကို အားေပးျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္းတို႔ဟာ Organization မ်ားအေနနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို AI ႏွင့္အတူ တိုးျမႇင့္ေပးေစႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္ အေရးႀကီးေသာ တြန္းအားမ်ားျဖစ္လာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။  

 

၅။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈမ်ားကို မွ်ေဝပါ။ AI ကို ထည့္သြင္းအသုံးခ်ျခင္း အားျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ ပိုမိုတိုးတက္မႈရွိေစလိုေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားကို သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈအား ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ထည့္သြင္း၍ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ပါ။ ၿပီးေနာက္ သင့္ရဲ႕တိုးတက္မႈအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါ။ နည္းပညာမ်ားအားလုံးနည္းတူပင္ AI ကို ထည့္သြင္းအသုံးခ်ျခင္းဟာ အစပိုင္းတြင္ခက္ခဲမႈမ်ားရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကမွာျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္အေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ဒီနည္းပညာကိုထည့္သြင္းရသလဲဆိုတာကို မွတ္မိသိရွိထားၿပီး သင့္ရဲ႕ team ကိုလည္း သူတို႔ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အရာမ်ားနဲ႔ သင္ယူရရွိခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကို တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးအၾကား မွ်ေဝေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးလိုက္ပါ။ ဒီအရာက momentum ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚလာေစပါလိမ့္မယ္။ 

 

ဒီ article ေလးကို ဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ AI နည္းပညာကို ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ရာ၌ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Camusat Myanmar Co., Ltd

Camusat Myanmar Co., Ltd

OUR MISSION: In an extremely dynamic technological environment, we help telecom actors to efficiently build and optimize their networks development by integrating traditional telecom technologies with...
Show the postings (4)
ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

HANA အသင့္စားရွမ္းေခါက္ဆြဲဟာ ဆီျဖင့္ေၾကာ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေသာ Non-Fried ဆန္ေခါက္ဆ...
Show the postings (13)
Lan Thit Innovation Co., Ltd

Lan Thit Innovation Co., Ltd

..We, as Lan Thit Innovation Technology, provide services like recruiting, outsourcing and brand marketing to our clients. We also assist the jobseekers in finding the right opportunity for them. We ...
Show the postings (37)
RHENUS LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS

..Rhenus Myanmar Limited is located in the heart of Yangon (formerly known as Rangoon). Prior to the relatively recent foundation of the new capital city Naypyidaw, Yangon was the seat of government. ...
Show the postings (2)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS