Jobs In Myanmar
Load...

Things To Do After Getting the Promotion You Deserve for the First Time

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-After-Getting-Promotion-JobsInYangonပထမဆုံးအႀကိမ္ ရာထူးတိုးျမင့္ေပးျခင္းကို ထိုက္တန္စြာရရွိလာတဲ့အခါ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္သည့္ အရာမ်ား 

 

သင့္ရဲ႕ Career လမ္းေၾကာင္းကို စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့စဥ္က သင့္အတြက္၊ သင္ကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အေစာဆုံးေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ရာထူးတိုးဖို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ၾကဖူးပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာဖို႔ လမ်ားစြာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရႏိုင္ေသာ္လည္း သင့္ရဲ႕ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္မႈမ်ားရဲ႕ အသီးအပြင့္အေနနဲ႔ ရာထူးမွတိုးျမႇင့္ေပးခံရျခင္းဟာ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ေရာက္ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီကဲ့သို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ရာထူးတိုးေပးျခင္းခံရတဲ့အခါ သင့္အေနနဲ႔ လစာဘယ္ေလာက္ပိုရမွာလဲ? ဆိုတာကို အရင္ဆုံးေတြးမိေကာင္းေတြးမိႏိုင္ပါတယ္ . . . လစာဟာ သိသိသာသာတိုးသြားမွာလား (သို႔မဟုတ္) အနည္းငယ္သာ တိုးမွာလား၊ သင့္အတြက္ သီးသန႔္႐ုံးခန္းတစ္ခန္းေပးထားမွာလား ဒါမွမဟုတ္ အခုလက္ရွိေနရာကပဲဆက္လုပ္ရမွာလား? ဒါေပမယ့္ ဒီေမးခြန္းေတြထက္ ပိုအေရးႀကီးတဲ့အရာေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ 

ရာထူးတိုးျခင္းခံရၿပီဆိုတာနဲ႔ သင့္ရဲ႕ တာဝန္၊ ဝတၱရားေတြကေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္သလို အလုပ္အေပၚ/ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအေပၚျမင္တဲ့ သင့္ရဲ႕အျမင္ေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက သင့္အေပၚျမင္တဲ့ အျမင္ေတြဟာလည္း ေျပာင္းလဲသြားေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရာထူးတိုးျခင္းခံရၿပီဆိုတာနဲ႔ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့အခ်က္ေလးေတြကို www.jobsinyangon.com ကေန တင္ဆက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 


၁။ စီမံခန႔္ခြဲမႈေနရာမ်ားသို႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းခံရပါက သတိနဲ႔ေနထိုင္ပါ။ 

အကယ္၍ ဒါဟာသင့္အေနနဲ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈရာထူးမ်ားသို႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းခံရတာျဖစ္ပါက ျမန္ဆန္စြာအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုျပဳလုပ္လိုၿပီး အရာရာတိုင္းကို မိမိသေဘာက်ျဖစ္လိုစိတ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ထံတြင္ တာဝန္ယူထားရတဲ့အရာမ်ား မ်ားစြာရွိလာႏိုင္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ သင္ေတြ႕ႀကဳံေနက်အရာေတြ၊ သင္အေတြ႕အႀကဳံရွိၿပီးသားအရာေတြထက္ ပိုမ်ားတဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို ေျဖရွင္းရေတာ့မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုမၸဏီရွိအျခားေသာ Manager မ်ားနဲ႔ ေပါင္းသင္း၍ လိုအပ္တဲ့အခါ သူတို႔ထံမွ ရံဖန္ရံခါအႀကံေတာင္းပါ၊ အကူအညီမ်ားရယူပါ။ အေျခအေနတစ္ခုကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမလဲဆိုတာ သင္မသိပါက သူတို႔ကိုအကူအညီေတာင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္တဲ့ အေတြ႕အႀကဳံရွိၿပီးသား မန္ေနဂ်ာတိုင္းထံက သင့္ကိုေျပာလာႏိုင္တဲ့အႀကံေပးစကားတစ္ခုကေတာ့ “ကိစၥတိုင္းကို ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ မွန္မွန္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔” ပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

HR ပိုင္းတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Donald Nickels ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုအရ “ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနတဲ့အရာမ်ားမွလြဲၿပီး ျပဳလုပ္ဖို႔ မႀကိဳးစားပါနဲ႔။ Manager အသစ္တစ္ဦး ေရာက္ရွိလာၿပီးမၾကာမွီ ႏွစ္အတန္ၾကာရွိေနၿပီးသားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရႈပ္ေထြးသြားေအာင္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းဟာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ပိုမို၍ ဆိုး႐ြားသြားေစႏိုင္ပါတယ္။” 


၂။ ျမန္ဆန္စြာ အရွိန္ရေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ 

သင့္ရဲ႕ ပထမဆုံး ရက္သတၱပါတ္အနည္းငယ္ဟာ ဒီရာထူးေနရာတြင္ သင္ရွိေနသမွ်ေနာက္ပိုင္းကာလတေလွ်ာက္ရဲ႕ အေျခအေနကို အဆုံးအျဖတ္ေပးသြားႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ သူေဌးကလည္း သူ/ သူမဟာ မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္မိရဲ႕လားဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္အတည္ျပဳေနမွာျဖစ္သလို သင့္ရဲ႕လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကလည္း သင့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံကို ႏွစ္သက္မႈရွိ၊ မရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ရာထူးအသစ္တြင္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရစဥ္တြင္ သင့္အေနနဲ႔ ျမန္ဆန္ၿပီး အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ “ေအာင္ျမင္မႈမ်ား” ကို ရယူႏိုင္ဖို႔ စတင္ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မယ္။ “သင့္ရဲ႕ team member မ်ားနဲ႔ သင့္ရဲ႕ သူေဌး အစရွိသူတို႔နဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ သူတို႔ေန႔စဥ္ေဆာင္႐ြက္ရတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဘယ္အရာက သူတို႔အတြက္ အဓိက အခက္အခဲျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြလဲဆိုတာကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ” ဟူ၍ Career Blogger တစ္ဦးျဖစ္သူ Celine Tarrant က အႀကံေပးထားပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ ဒီအခက္အခဲျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္ေတြကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ပါက သင့္အေနနဲ႔အရွိန္ရလာမွာျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားမွသင့္ကိုေထာက္ခံလာေစဖို႔အတြက္တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ 

ရာထူးအသစ္တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ရတဲ့အခါတြင္ သင့္အေနနဲ႔ action ယူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းနဲ႔ action ယူျခင္း မျပဳလုပ္ပဲ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔အၾကား ဟန္ခ်က္မွ်ေနေစရန္ အေကာင္းဆုံးေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကက်တဲ့အခ်က္ကေတာ့ လူအမ်ားစုအတြက္ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္မည့္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ လြယ္ကူေစမည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြ၍ ပိုမိုႀကီးမားတဲ့၊ လူအမ်ားရဲ႕ေထာက္ခံမႈ မရႏိုင္မယ့္ (Controversial ျဖစ္မယ့္) ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားကို ေနာက္မွျပဳလုပ္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 


၃။ သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ေရးထားပါ။ 

သင့္အေနနဲ႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းခံရၿပီဆိုတာနဲ႔ အရာရာတိုင္းဟာ ျမန္ဆန္စြာေျပာင္းလဲလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ားကို သင္ယူေလ့လာရျခင္း၊ လူအသစ္မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံအသိအကြၽမ္းျပဳလုပ္ရျခင္း၊ ေန႔စဥ္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ယခင္က သင့္လက္ရွိရာထူးတြင္ တာဝန္ယူသြားခဲ့သူမွ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရျခင္း အစရွိတဲ့အရာမ်ားကို ျပဳလုပ္လာရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရာထူးတိုးေပးျခင္းခံရသည္ကို သိသိျခင္းတြင္ ခ်ေရးထားဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ဥပမာ - သင့္ကိုၾကာသပေတးေန႔ ေန႔လည္တြင္ သင့္ရဲ႕သူေဌးက သင့္ကိုရာထူးတိုးေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလာၿပီး တနၤလာေန႔မွစ၍ အဆိုပါရာထူးေနရာတြင္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့ပါက ေနာက္တစ္ရက္ျဖစ္တဲ့ ေသာၾကာေန႔တြင္ သင္တာဝန္ယူရမည့္ အဆိုပါရာထူးအသစ္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းပါ၊ မည္သည့္အရာေတြဟာ လက္ရွိတြင္ ဘယ္အထိခရီးေပါက္လွ်က္ရွိေနၿပီလဲဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ၿပီးေနာက္ ႐ုံးပိတ္ရက္အတြင္း သင့္အတြက္ေရာ သင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ရာထူးေနရာအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိတဲ့ ေရတိုႏွင့္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို စီစဥ္သတ္မွတ္ပါ။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲမႈရွိလာႏိုင္ေသာ္လည္း အစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ရွိထားျခင္းဟာ အထူးသျဖင့္ အလြန္အလုပ္ရႈပ္လာႏိုင္တဲ့ ကနဦးကာလမ်ားတြင္ သင့္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ 


၄။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းကို ေလးစားသမႈျဖင့္ဆက္ဆံပါ။ 

သင့္ရဲ႕ personality (စိတ္ေနစိတ္ထား) နဲ႔ သင္ေတြ႕ႀကဳံရတဲ့အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းကို ခံရျခင္းဟာ သင့္ကိုေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုရရွိလိုက္တယ္လို႔ ခံစားရေစႏိုင္ပါတယ္-ဒါက မလြဲမေသြကို ျဖစ္မွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီကဲ့သို႔ မိမိဟာ အေရးပါတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာၿပီလို႔ ေတြးထင္လာျခင္းကေန ဘဝင္ျမင့္ျခင္းသို႔ ကူးေျပာင္းလာျခင္းကို သင့္ဘက္က လုံးဝ ခြင့္မျပဳေပးလိုက္မိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ career တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနာက္ထပ္ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးမႈေတြကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို မပ်က္ျပားေစပဲ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံမႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းကေတာ့ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးအၾကား အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

“သင္ရာထူးတိုးသြားတာနဲ႔ အျခားေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို မတူ မတန္သလို ဆက္ဆံေနျခင္းဟာ ေရရွည္တြင္ သင့္အတြက္ နစ္နာမႈမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟူ၍ Career  Blogger တစ္ဦးျဖစ္သူ Kate Matsudaira ႏွင့္ Kate Stull တို႔က သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ အျခားေသာသူမ်ားက သင့္ကို မေကာင္းေျပာေနခဲ့ရင္ေတာင္မွ (negative ေတြပဲ ေပးေနခဲ့ရင္ေတာင္မွ) သင့္ဘက္က အရာရာတိုင္းကို အေကာင္းဖက္သို႔ ဦးတည္လာေစဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


သင့္ရဲ႕ ပထမဆုံးအႀကိမ္ရာထူးတိုးခံရျခင္းမွ အေကာင္းဆုံးရလာဒ္ကိုရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ . . .

သင့္ရဲ႕ career လမ္းေၾကာင္းတြင္ ရလာဒ္အခ်ိဳ႕ကို ရရွိလာၿပီျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သိရတဲ့အျပင္ သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားရဲ႕ ေလးစားမႈကိုလည္း ရရွိမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ရာထူးတိုးျခင္းဟာ လြန္စြာေပ်ာ္႐ႊင္ရၿပီး စိတ္ေက်နပ္စရာအေကာင္းဆုံး ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို ရာထူးတိုးေပးျခင္းခံရတာဟာ ဘဝရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ်သာရွိပါေသးတယ္။ ဒီေနရာတြင္ ထူးခြၽန္လာဖို႔အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနကို မွန္ကန္စြာကိုင္တြယ္မႈျပဳလုပ္ၿပီး သင္ဟာ ဒီရာထူးနဲ႔ထိုက္တန္သူတစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ျပသေပးဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါဦးမယ္လို႔ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးက စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ေစလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Pocari Sweat

Pocari Sweat

.POCARI SWEAT is similar with the composition of body fluids that containing electrolytes. Therefore, it can be absorbed by the body faster and better than ordinary drinking water. It can help to prev...
Show the postings (1)
Nilar Group Of Companies

Nilar Group Of Companies

VISION Our Road-map starts with our mission, which is enduring. It declares our purpose as a company and serves as the standard against which we weigh our actions and decisions. • To provide our b...
Show the postings (28)
GIORDANO MYANMAR

GIORDANO MYANMAR

..Creation Myanmar Co., Ltd (Giordano)....
Show the postings (15)
KT Group

KT Group

Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Mya...
Show the postings (1)
Supreme Group Of Companies

Supreme Group Of Companies

Our Mission To deliver Professional Services that meet and exceed Clients expectations. To maintain a high level of professional Standing and Integrity that is above reproach. To establish a mutual...
Show the postings (26)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS