Jobs In Myanmar
Load...

ေကာင္းမြန္ေသာစာရင္းကိုင္တစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ရွိသင့္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား-အပုိင္း (၁)

by Traits To Be An Good Accountant


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Accountant-Traits-အေသးစိတ္ျမင္ႏိုင္ေသာ စူးရွသည့္အျမင္၊ က်ယ္ျပန႔္ေသာ လက္ေတြ႕အသိပညာတို႔ေၾကာင့္ ကြၽမ္းက်င္ ေသာစာရင္းကိုင္မ်ားဟာမ်ားေသာအားျဖင့္ အလြန္အမင္းတိက်ၾကတယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆၾကပါတယ္။ အကယ္၍ သင္ဟာအဆိုပါပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ေသးငယ္ေသာအမွားတစ္ခုျပဳလုပ္မိခဲ့မည္ဆိုပါက အလုပ္အပ္သူ၏လုပ္ငန္းတြင္ ႀကီးစြာေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

စာရင္းအင္းဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ေငြေရးေၾကး ေရးအေျခအေနမ်ားအတြက္ အေျခခံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ စာရင္းကိုင္မ်ားကုိ အလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာအသင္းအဖြဲ႕စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္အလြန္ျမင့္မားေသာတိက်မႈမ်ားရွိေစရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ ၾကျခင္းဟာသဘာဝပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါအခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကေတာ့ ေကာင္းမြန္ေသာစာရင္းကိုင္တစ္ဦးတြင္ရွိသင့္ရွိထိုက္သည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ယုံၾကည္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

၁။အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာအဖြဲ႕အစည္း။ စာရင္းကိုင္မ်ားဟာသူတို႔၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အေနျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတို႔ႏွင့္အၿမဲတမ္းထိေတြ႕ေနရ မည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျမန္ဆုံးရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ စနစ္တစ္ခုလိုအပ္ပါသည္။စာရင္းကိုင္မ်ားဟာအလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကိုအျမင့္မားဆုံးျဖစ္ေစရန္အတြက္ သူတို႔၏အလုပ္မ်ားကိုအစီအစဥ္တစ္က်ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေႏွာင့္အယွက္မရွိ သုေတသ‌န ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေစရန္ႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ရန္အတြက္ကိုလည္း အခ်ိန္ေပးႏို္ငရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်ိန္စီမံခန႔္ခြဲမႈ။ ယေန႔ေခတ္တြင္ စာရင္းကိုင္မ်ားဟာ နည္းဗ်ဴဟာက် က်စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ပို၍ပို၍အေရးပါလာေသာအခန္းက႑မွပါဝင္ေနၾကရသည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သူတို႔၏အခ်ိန္စာရင္းမ်ားမွာ အလြန္ျပည့္က်ပ္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ သူတို႔အေန ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈထက္ပိုမိုေသာ မ်ားစြာေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီးသူတို႔၏အလုပ္ခ်ိန္အားအေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ထိုကိစၥရပ္မ်ားမွအေရးႀကီး သည္မ်ားကို အစီအစဥ္အလိုက္စီစဥ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ပါသည္။ 

၃။    အေသးစိတ္ကိစၥရပ္မ်ားအားဂ႐ုထားျခင္း။ အဆိုပါအရည္အခ်င္းမ်ားဟာ စာရင္းကိုင္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအလုပ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ႏွင့္ မွန္ကန္မႈရွိေစရန္အတြက္ အာမခံ ခ်က္ေပးႏိုင္ေသာအဓိကအားျဖင့္သိသာထင္ရွားသည့္အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ျမင္ႏိုင္ေသာ အျမင္ႏွင့္ တိက်မွန္ကန္မႈရွိေစရန္အတြက္လုံ႔လဝီရိယရွိမႈတို႔မွာစာရင္းကိုင္တို႔တြင္ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး သူတို႔အားသတိေပးေနဖို႔ရာအတြက္ လိုအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ 

၄။     အလုပ္အပ္သူမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစူးစိုက္ျခင္း။ စာရင္းကိုင္တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီဆိုလွ်င္ ကိန္းဂဏန္း မ်ားကိုသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရသည္မဟုတ္ပဲ အလုပ္အပ္သူမ်ားႏွင့္ပါဆက္ဆံရပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စာရင္းကိုင္မ်ားတြင္ အလုပ္အပ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ကိုလည္း ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လုပ္ငန္း၊ အခန္းက႑ႏွင့္ အလုပ္အပ္ႏွံသူတို႔အား အေသးစိတ္သိရွိနားလည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအရာကသာလွ်င္ သူတို႔အေနႏွင့္ ဘယ္လိုစာရင္းကိုင္စည္း မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာျပင္ဆင္မႈမ်ားဟာ အဆိုပါလုပ္ငန္းႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုသည္ ကို စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းကိုင္မ်ားရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္မ်ားဟာ အၿမဲတေစတန္ဖိုးရွိ လွၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ အဆိုပါက႑အား ေသခ်ာစြာသိရွိနားလည္ျခင္းဟာ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ပို၍အေရးပါအရာေရာက္ေစဖို႔နဲ႔အေကာင္အထည္ေပၚေစရန္အတြက္အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ 

၅။    တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ။ ေကာင္းမြန္တဲ့စာရင္ကိုင္မ်ားဟာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိေသာဉာဏ္မ်ားရွိၾက ပါတယ္။ သူတို႔ဟာေဘာင္အျပင္ကေတြးေခၚမႈမ်ားႏွင့္ သစ္လြင္ေသာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအားစဥ္းစား ကာ အသုံးခ်ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္အပ္ႏွံသူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားဟာ ဖတ္စာအုပ္ မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ ျပႆနာမ်ားမဟုတ္ၾကပဲ အထူးအာ႐ုံစူးစိုက္မႈႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ႏိုင္မႈတို႔ လိုအပ္ၾကပါတယ္။ 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


GIORDANO MYANMAR

GIORDANO MYANMAR

..Creation Myanmar Co., Ltd (Giordano)....
Show the postings (15)
Tharaphu Soe Myint Company Limited

Tharaphu Soe Myint Company Limited

Under the leadership of the proprietor U Soe Myint and the assistance of the expertise knowledge of the technicians, the company works for the welfare of the local farmers and peasants.The aim of the ...
Show the postings (5)
RHENUS LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS

..Rhenus Myanmar Limited is located in the heart of Yangon (formerly known as Rangoon). Prior to the relatively recent foundation of the new capital city Naypyidaw, Yangon was the seat of government. ...
Show the postings (2)
AA Medical Products

AA Medical Products

Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.We have over 700 e...
Show the postings (1)
KT Group

KT Group

Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Mya...
Show the postings (1)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS