Jobs In Myanmar
Load...

လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးအပ္မႈမ်ားကို က်င့္သုံးျခင္း

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-HumanResource-Management-HR-JobsinYangonလုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးအပ္မႈမ်ားကို က်င့္သုံးျခင္း 

 

ယေန႔ကမာၻတြင္ HR ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ (ကြၽမ္းက်င္သူ) တိုင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေငြေၾကး (လုပ္ခလစာ) ႏွင့္ အခြင့္အေရး မ်ားေပးအပ္မႈျပဳလုပ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာလ်က္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားမွ အရည္အခ်င္း ရွိသူမ်ားကိုေခၚယူဖို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် နည္းဗ်ဴဟာပိုင္းတြင္ အဓိကက်တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဟာ အျခားကုမၸဏီမွဝန္ထမ္းေခၚယူစုေဆာင္းသူမ်ား ေခၚယူရန္ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ျမင့္မားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းရွိသူတစ္ဦးနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။  

ယေန႔ေခတ္ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အရာမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္တဲ့ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ သြားရန္ပိုမို၍လြယ္ကူလွပါသည္။ ဒါတင္မကေသးပဲ ထိုသတင္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားမွ သိရွိရန္မွာလည္း လြန္စြာ လြယ္ကူပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ သူတို႔မွ်ေဝႏိုင္သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အစဥ္ အၿမဲ မွ်ေဝေပးလွ်က္ရွိေနပါသည္။ ထိုအရာမ်ားတြင္ လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၏အေၾကာင္းမ်ား လည္း ပါဝင္ေနပါသည္။ ဒီအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ အလုပ္ခန႔္အပ္သည့္ ကုမၸဏီ မ်ားကို သူတို႔ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိသည့္အရာမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ 

လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးအပ္ျခင္းရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာမွာ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ဆြဲ ေဆာင္ၾကတာထက္လည္း ပိုပါတယ္။ တစ္ကယ္တန္းတြင္ ဒီအရာဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီး ခ်မွတ္ေပးထားတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ထိုအရာက ကိစၥအားလုံးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိေစတဲ့ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိတဲ့ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုျဖစ္ ပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကိုစီမံကိုင္တြယ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာ၊ နည္းစနစ္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား (Compensation and Benefits)

အေကာင္းဆုံး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ဘတ္ဂ်က္ (အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးကန႔္သတ္ခ်က္ပမာဏ) ကိုနားလည္မႈရွိပါေစ
HR မ်ားဟာ လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိုေပးရန္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုမၸဏီရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ဟာ ဘယ္လို မ်ိဳးတည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္သလဲဆိုတာကို နားလည္မႈရွိေစဖို႔အတြက္ ေသခ်ာျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးရတာလဲ? HR မ်ားဟာ ထိုပိုက္ဆံဟာ မည္သို႔အသုံးျပဳလိုက္မည္ကို နားလည္ထားဖို႔ရာ အတြက္ လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္ခလစာမ်ားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားမႈမ်ားကို ညီၫႊတ္မွ်တစြာေပးအပ္ထားႏိုင္ ျခင္းက HR တစ္ေယာက္ဟာ ထိုနည္းဗ်ဴဟာကို အစဥ္မပ်က္ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ျပဳ လုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေသခ်ာေစပါသည္။ 

 

အၿမဲတမ္း ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လစာေငြမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနပါ
HR ဌာနအမ်ားစုဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕လုပ္ခလစာေငြမ်ားကိုႏွစ္ကုန္ပိုင္း (ဒါမွမဟုတ္) ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံး သပ္သည့္ အခ်ိန္သို႔ေရာက္ရွိမွာသာလွ်င္ ၾကည့္ရႈတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအရာက လစာေငြမ်ားတိုးတက္လာမႈရွိေစ ရန္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း လုပ္ခလစာေငြမ်ားကို အနည္းဆုံး (၄) လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ခန႔္ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းက HR မ်ားကိုလိုအပ္သလို ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ဒီအရာက ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားဟာ ဒီေလာက္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေပၚလာရမယ္လို႔ဆိုလိုတာေတာ့မဟုတ္ပါ ဘူး။ ဒါေပမယ့္ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားျပဳလုပ္ရသည့္အခါတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစပါသည္။ 

 

လစာေငြႏႈန္းထားမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဖာ္ေဆာင္ပါ
ဒီအရာက အထက္ကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိပါတယ္။ ဒီအရာက အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဟာ ကုန္ထုတ္လုပ္ မႈနယ္ပယ္တစ္ခုအတြင္း အၿပိဳင္အဆိုင္ရွိေနေစဖို႔ကို ေသခ်ာေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ လစာေငြႏႈန္းထားမ်ား ကို ဆင္တူေသာအျခားအလုပ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း (သို႔) ကုမၸဏီအတြင္းရွိလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အရာမ်ားအရ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

 

စာရင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားဟာ ရွိကိုရွိသင့္တဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္
HR မ်ားဟာ လစာမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခုရွိေနသလားနဲ႔ ထိုလစာေငြမ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္လိုအပ္သလားဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ေစရန္ လုပ္ခလစာေငြမ်ားကို ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ 

 

ျမင့္မားစြာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ လစာေပးထားပါ
ပိုမိုျမင့္မားစြာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါကပိုမိုျမင့္မားေသာလစာေငြအားေပးအပ္ထားသင့္ပါသည္။ ဒီအရာက လုပ္ခ လစာႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တို႔ႏွင့္သာမက ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္မွမထြက္ေအာင္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တဲ့အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ထိုက္တန္တဲ့လစာေငြကိုမရေနဘူးလို႔ထင္ျမင္ယူဆတဲ့ ဝန္ ထမ္းမ်ားဟာ သူတို႔ကိုထိုသို႔ ထိုက္တန္စြာေပးအပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ယုံၾကည္တဲ့ ကုမၸဏီမ်ားကို သြားေရာက္ရွာေဖြ ၾကပါလိမ့္မယ္။ 

 

အက်ိဳးခံစားမႈမ်ားကို နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအေနနဲ႔ က်င့္သုံးပါ
အက်ိဳးခံစားမႈမ်ားေပးအပ္ျခင္းဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္တဲ့အျပင္ ဝန္ထမ္းသစ္ေတြကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ရွိေနဖို႔နဲ႔ အားလုံးက လာေရာက္အလုပ္လုပ္လိုတဲ့ အလုပ္ေခၚယူသူတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ပါပဲ။ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရွိေနျခင္းဟာ မၾကာ ခဏဆိုသလိုပင္ ဝန္ထမ္းအသစ္ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့သူတစ္ဦးမွ ေ႐ြးခ်ယ္လာရန္ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္တဲ့အရာတစ္ခု ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ 

 

အႀကံအစည္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေဖာ္ေဆာင္ထားပါ
ေဖာ္ေဆာင္လိုက္တဲ့အႀကံအစည္မ်ားဟာ အေပၚကေျပာၾကားခဲ့ၿပီးတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအားလုံးကို နည္းဗ်ဴ ဟာတစ္ခုအတြင္း ေပါင္းစည္းေဖာ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို HR ဌာနမွ တစ္ႏွစ္ ပတ္လုံး ဘယ္လိုမ်ိဳးေတြ လက္ေတြ႕အသုံးခ်သြားမလဲဆိုတာကိုနားလည္ထားျခင္းက ကိစၥရပ္တစ္ခုျခင္းစီရဲ႕ အဆုံးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

အဆုံးသတ္အျမင္
လုပ္ခလစာေငြမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားမႈမ်ားေပးအပ္ျခင္းရဲ႕နည္းဗ်ဴဟာသည္ လိုသလိုပုံသြင္း၍ရႏိုင္တဲ့အေျခအေန တြင္ရွိေနပါသည္။ ထိုအရာက တင္းၾကပ္မႈရွိဖို႔ကို မဆိုလိုပါဘူး။ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အေကာင္း ဆုံးလုပ္သားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္တြင္ တင္းၾကပ္မႈရွိၿပီး ေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တိုင္းတာ၍မရႏိုင္ေသာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာခ်ည္းကပ္မႈတစ္ခုျဖင့္ လုပ္ခလစာေငြမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိုေပးအပ္ျခင္းနည္းဗ်ဴဟာသည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ အၿပိဳင္အဆိုင္ ရွိမႈကိုျမင့္တက္ေစႏိုင္ၿပီး ရရွိႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆုံးအရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိေစဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္ပါ တယ္။ လုပ္ခလစာေငြမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိုေပးအပ္ျခင္းနည္းဗ်ဴဟာကို ခိုင္ခိုင္မာမာလိုက္နာက်င့္သုံး ေသာကုမၸဏီမ်ားဟာ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္တဲ့သူမ်ားကို ေခၚယူဌားရမ္းမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး လုပ္ ငန္းရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကိုလည္းရရွိႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Host Link IT Solution

Host Link IT Solution

..Wireless Point to Point Connection Satellite Remote Site Installation and Maintenance Network Infrastructure Installation System and Design Implementation Hardware and Network Installation and M...
Show the postings (9)
Polymer Company Limited

Polymer Company Limited

Vision - To be the leader in the market. Mission - We will provide best and services available to make a difference. - We will inspire lifestyle of people. - We will treat all individuals (stak...
Show the postings (9)
The Experts English Language Center

The Experts English Language Center

-Offering low-price, high quality language education -Ensuring the international standard Teaching Methods -Unlocking the students' potentials and opportunities - Promising the difference We off...
Show the postings (2)
Facilitation Limited

Facilitation Limited

A challenging work space associated with learning opportunityConsulting services for company registration, secretarial services, investment permit and financial services...
Show the postings (3)
PRO 1 Myanmar Co., Ltd.

PRO 1 Myanmar Co., Ltd.

The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware,...
Show the postings (14)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS