Jobs In Myanmar
Load...

Professional ဆန္တဲ့ CV တစ္ေစာင္ကို ဘယ္လိုေရးၾကမလဲ . . .

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Writing-Professional-CV-JobsInYangonProfessional ဆန္တဲ့ CV တစ္ေစာင္ကို ဘယ္လိုေရးၾကမလဲ . . .
 
 
အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုဖို႔အထိ အေ႐ြးခ်ယ္ခံရဖို႔ ေသခ်ာေစမယ့္ CV တစ္ေစာင္ကို ေရးသားရျခင္းဟာ အမ်ားစုအတြက္ေတာ့ ခက္ခဲတဲ့အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း မ်ားစြာေသာ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေနၾကရတဲ့ HR မန္ေနဂ်ာမ်ားနဲ႔ အလုပ္ရွင္မ်ားရဲ႕ အျမင္မွာ သင့္ရဲ႕ CV ကို အျခားသူမ်ားနဲ႔မတူပဲ တစ္မူကြဲျပားမႈရွိေနေစရန္ ဘယ္လိုေရးသားသင့္ပါသလဲ? ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို အလုပ္ေလွ်ာက္ထားဖို႔ ျပဳလုပ္ေနတဲ့လူတိုင္းကသိခ်င္ေနၾကမွာပါ။ CV တစ္ေစာင္ကို ေရးသားၾကရာတြင္ အၿမဲတမ္းလိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္း (၁) ခုရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ . . . အၿမဲတမ္း အျခားသူမ်ားနဲ႔မတူေစရပဲ မိမိရဲ႕အားသာခ်က္ေတြကို ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ျပေပးတတ္ဖို႔ ပါပဲ။ 
 
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ CV တစ္ေစာင္ကိုေရးသားရာမွာ ပုံေသ format တစ္ခု ရွိမေနဘူးဆိုတာကိုလည္း မွတ္သားထားသင့္ပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေနပါေစ သင့္ရဲ႕ CV ဟာ သင္ ေလွ်ာက္ထားဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ အလုပ္ေနရာအတြက္ သင့္ကိုထင္ရွားေစဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေနေစသင့္ၿပီး ဒီအခ်က္က သင့္ CV ကို ဖတ္ရႈေနတဲ့ HR မန္ေနဂ်ာ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ရွင္အေနနဲ႔ သင့္ကို လူကိုယ္တိုင္အင္တာဗ်ဴးေခၚဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုစိတ္ရွိလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ပါတယ္။ 
 
 
CV ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? 
 
Curriculum Vitae လို႔ေခၚတဲ့ (အတိုေကာက္အေနနဲ႔ CV) ဟာ သင့္ရဲ႕ ပညာေရး၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားနဲ႔ အျခားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အတိုခ်ဳံးေရးသားထားတဲ့ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အသုံးျပဳေလ့ရွိၾကပါတယ္။ 
 
CV အမ်ိဳးအစား (၂) မ်ိဳးရွိပါတယ္ - Educational CV လို႔ေခၚတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအေပၚ ဦးစားေပးတဲ့ ပုံစံကေတာ့ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံမရွိေသးတဲ့ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ပညာေရး၊ Professional တစ္ဦးတြင္ရွိသင့္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ျခင္းနဲ႔ တကၠသိုလ္စာတမ္းမ်ား ျပဳစုခဲ့မႈအေျခအေနတို႔အေပၚ အဓိကဦးစားေပး၍ေရးသားထားတဲ့ CV ပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ခုကေတာ့ Professional လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံျဖစ္တဲ့ မိမိတို႔ထံတြင္ရွိထားတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့မႈမ်ား (achievements) အေပၚ ဦးစားေပးေရးသားထားတဲ့ CV ပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒီလို မိမိတို႔ရဲ႕အေတြ႕အႀကဳံေတြကို စာရင္းျပဳစု၍ေဖာ္ျပတဲ့အခါမွာ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ လက္ရွိ အနီးစပ္ဆုံးသင္ယူခဲ့/ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ဖူးသည္မ်ားမွ တျဖည္းျဖည္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ ျပန္လည္ေဖာ္ျပတဲ့ပုံစံဟာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ၿပီး သင္ေလွ်ာက္ထားလိုတဲ့ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္နဲ႔ ရာထူးေနရာတို႔အေပၚမူတည္ၿပီး ၎တို႔နဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ မိမိတို႔ရဲ႕ CV ကို အနည္းငယ္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းေတြကို ျပဳလုပ္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 

CV တစ္ေစာင္ကို ေရးသားရာတြင္ လိုက္နာက်င့္သုံးသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရးသားသင့္သည့္ပုံစံ - 
 
 
၁။ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အေသးစိတ္ (Personal Details)
 
ဒီ section မွာ သင့္ရဲ႕အမည္၊ လိပ္စာ၊ အသက္ (မျဖစ္မေနေဖာ္ျပေပးရန္မလို)၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ e-mail လိပ္စာ အစရွိတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေနသင့္ၿပီး ဒီအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူျမင္ႏိုင္တဲ့ေနရာတြင္ ထင္ရွားရွင္းလင္းတဲ့ စာလုံးေဖာင့္မ်ားနဲ႔ ေရးသားေဖာ္ျပေပးထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ HR မန္ေနဂ်ာ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းရွင္ဘက္မွ သင့္ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ျဖည့္သြင္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားဟာ လက္ရွိတြင္ အတည္တက်ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားဟုတ္၊ မဟုတ္ကိုလည္း ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။ 
 
အႀကံျပဳခ်က္။          ။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ e-mail မဟုတ္တဲ့ အျခားေသာ e-mail တစ္ခုခုကို ဘယ္ေတာ့မွ အသုံးမျပဳပါနဲ႔။ သင့္ရဲ႕ေမြးရပ္ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ အစရွိတာေတြကိုလည္း အလုပ္ေခၚစာတြင္ လိုအပ္သည္လို႔ မေဖာ္ျပထားခဲ့ပါက ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးစရာမလိုအပ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး professional မဆန္တဲ့ e-mail လိပ္စာေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ ဥပမာအားျဖင့္ - prettyprincess2015@xyz.com ကဲ့သို႔ေသာ e-mail လိပ္စာမ်ားဟာ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပဖို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ e-mail လိပ္စာမ်ားမဟုတ္ၾကပါဘူး။ 
 
 
၂။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ 
 
ဒီ section ကို စတင္ေရးသားရာတြင္ သင္လက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ (သို႔) ေနာက္ဆုံးအလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေနရာကစတင္၍ ယခင္လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစဥ္အတိုင္းေဖာ္ျပေပးသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးတဲ့ အလုပ္အကိုင္တိုင္းအတြက္ သင့္ရဲ႕ရာထူးနဲ႔ Achievement မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးဖို႔က အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဥပမာ - 
 
Iceberg Communications Limited (2018 – present) 
 
Job Title – Marketing Executive 
 
Iceberg Communications Limited ဟာ _ _ _ _ _ _ _ ႏိုင္ငံရွိ အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ိဳးစုံကို ဝယ္ယူရရွိႏိုင္တဲ့ ထိပ္တန္းအေရာင္းစင္တာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
Achievements:
 
• မိမိရဲ႕ ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ လစဥ္ revenue အျမတ္ေငြကို ၁၅ သန္းမွ ၂၅ သန္းအထိ ၆ လအတြင္းတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း။
 
• Marketing Team နဲ႔ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အသီးသီးသို႔ ၁ ႏွစ္အတြင္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း။
 
• တစ္လတာအတြင္း အေကာင္းဆုံးအေရာင္းသမားဆုကို စက္တင္ဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ၄ လဆက္တိုက္ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ျခင္း။ 
 
အႀကံျပဳခ်က္။          ။ သင္ေလွ်ာက္ထားလိုတဲ့အလုပ္အကိုင္/ ရာထူးတို႔အေပၚမူတည္၍ သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ section တြင္ ဦးစားေပးေဖာ္ျပလိုသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အၿမဲတမ္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွ အလုပ္ေလွ်ာက္ပါ။ ဒါကလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးမွ သင့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ားကို ႏွစ္သက္မႈရွိေစၿပီး ဆက္သြယ္လာႏိုင္ေျခကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 
 
 
၃။ ပညာအရည္အခ်င္း 
 
ဒီ section ကို စတင္ေရးသားရာတြင္လည္း မိမိတို႔သင္ယူခဲ့ဖူးတဲ့ ပညာရပ္မ်ားကို လတ္တေလာသင္ယူခဲ့တဲ့ ပညာရပ္မ်ားမွ စတင္ၿပီး ယခင္ကသင္ယူခဲ့ဖူးတဲ့ပညာရပ္မ်ားအထိ အစဥ္အတိုင္း ေဖာ္ျပေပးသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင္ေလွ်ာက္ထားလိုတဲ့ အလုပ္အကိုင္/ ရာထူးေနရာနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ပညာရပ္မ်ားကိုသာ ဒီေနရာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ - 
 
• ျပင္သစ္၊ ေပၚတူဂီႏွင့္ တ႐ုတ္ဘာသာစကားမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာေျပာဆိုတတ္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ ညႇိႏႈိင္းျဖန္ေျဖမႈစြမ္းရည္ရွိျခင္း။
 
• သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္တြင္ အဆင့္ (၁) ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း။ 
 
• အေကာင္းဆုံးေက်ာင္းသားဆုကို ရရွိခဲ့ျခင္း။ 
 
အႀကံျပဳခ်က္။          ။ သင္ဟာ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူတစ္ဦးျဖစ္ပါက ဘြဲ႕လက္မွတ္၊ အျခားေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔သင္ယူေလ့လာခဲ့ဖူးသည့္ သင္တန္းမ်ား၏ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ရရွိခဲ့သည့္အမွတ္မ်ား (ဥပမာ - IELTS (grade – 4.5) အစရွိသည္တို႔ကို ယခု section အတြင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
၄။ မိမိတို႔စိတ္ပါဝင္စားေသာအရာမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား
 
ဒီ section မွာေတာ့ တိုေတာင္းၿပီး ႐ိုးရွင္းစြာေရးသားထားဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္သားထားရမယ့္ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ - 
 
• Creative, motivated, team player, problem solver, self-starter အစရွိတဲ့ ေဝဝါးဝါးႏိုင္တဲ့ စကားလုံးေတြကို အသုံးမျပဳပဲ ထိုအစား သင္ဝါသနာပါတဲ့အရာမ်ားကို တိတိက်က်နဲ႔ ေဖာ္ျပေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ - သင္က အားကစားတစ္ခုအေနနဲ႔ အေျပးေလ့က်င့္ရတာကို ဝါသနာပါသူတစ္ဦးဆိုပါက “running” လို႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည့္အစား “I jog about 300 km every weekend” ဟူ၍ တိတိက်က်နဲ႔ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုေဖာ္ျပေပးျခင္းအားျဖင့္ သင္ဟာ စည္းကမ္းရွိၿပီး ကိစၥတစ္ခုခုကို အာ႐ုံစူးစိုက္၍လုပ္ကိုင္တတ္သူတစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ message ကို အလုပ္ရွင္ဘက္သို႔ ေပးလိုက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အႀကံျပဳခ်က္။          ။ သင္ေလွ်ာက္ထားလိုတဲ့ ကုမၸဏီ/ organization ရဲ႕ social responsibility နဲ႔ စပ္ဆက္ေနတဲ့ ဝါသနာတစ္ခုခုကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးသင့္ပါတယ္။ 
 
 
၅။ ေထာက္ခံစာမ်ား 
 
ပုံမွန္အားျဖင့္ ထည့္သြင္းေလ့ရွိေသာ ေထာက္ခံစာအေရအတြက္မွာ (၃) ေစာင္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႔ (၂) ေစာင္သာေတာင္းေလ့ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ကေတာ့ စာဖတ္သူတို႔ကို ေထာက္ခံစာမလိုအပ္ပဲ အလုပ္ခန႔္အပ္လိုက္တာမ်ိဳးလည္းရွိတတ္ပါတယ္။ CV တစ္ေစာင္တြင္ စာမ်က္ႏွာအရည္အတြက္ နည္းေလေလ၊ အဆိုပါ CV ဟာ ပိုမို၍ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေလေလ ျဖစ္တဲ့အတြက္ CV အထူႀကီးေတြေရးသားျခင္းကိုေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ (၂) မ်က္ႏွာခန႔္ရွည္လ်ားတဲ့ CV တစ္ေစာင္ဟာ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္တဲ့အတြက္ အဆိုပါ စာမ်က္ႏွာ (၂) မ်က္ႏွာအတြင္းတြင္ လက္ရွိေလွ်ာက္ထားမည့္ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားနဲ႔ အျခားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို တိတိက်က်နဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေရးသားေဖာ္ျပေပးဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္ခံစာမ်ားကေတာ့ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အရာတစ္ခုမဟုတ္ေပမယ့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားဆုံး (၂) ေစာင္မွ (၃) ေစာင္ခန႔္သာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးသင့္ပါတယ္လို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ 
 
 
ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Global Technology Co., Ltd (Global Net)

Global Technology Co., Ltd (Global Net)

Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and suppo...
Show the postings (75)
Sumitomo Mitsui Construction Co,.Ltd.

Sumitomo Mitsui Construction Co,.Ltd.

..To respond to widespread expectations toward the collective abilities of its merging partners to enhance social and living infrastructures, Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd. (SMC) was born on Ap...
Show the postings (6)
Polyconcept Hong Kong Ltd

Polyconcept Hong Kong Ltd

Skills training related with job; 2. International working environment; 3. Career development in different domain and places; 4. Opportunities to work in different cities and countries; 5. 15 annu...
Show the postings (1)
ABC Convenience Store

ABC Convenience Store

With over 70 stores giving access to our customers and suppliers the opportunity to leverage their product on our network. We stress on providing and maintaining highest standard in product quality an...
Show the postings (6)
KT Group

KT Group

Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Mya...
Show the postings (1)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS