Jobs In Myanmar
Load...

လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: human resource planning- HR Management-Jobsinyangonလူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲျခင္း (HRP) ဆိုသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ လိုအပ္လာနိုင္သည့္ လူသားအရင္းအျမစ္အား ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိလက္ရွိလူသားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္အားမည္သို႔အက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်ကာျဖည့္ဆည္းနိုင္မည္ဆိုသည္ကို ဆုံးျဖတ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ထိုအရာဟာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေတြးအျမင္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားကို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏လူသားအရင္းအျမစ္အေနျဖင့္ ရႈျမင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အနာဂါတ္တြင္လူသားအရင္းအျမစ္လိုအပ္လာနိုင္မႈအားျပည့္မွီေစရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာသူမ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ ပမာဏအတိုင္း သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာတြင္ ေခၚယူနိုင္ေစရန္အတြက္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အဖြဲ႕အားအကူအညီေပးသည္မွာ HRP လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ HR ဌာနမွ တိက်ေသခ်ာစြာ စာရင္းျပဳစုၿပီးမွသာလၽွင္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဖက္မွ ဝန္ထမ္းေခၚဆိုျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေစရန္အတြက္ HRP ဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲမႈဟာ နည္း‌ဗ်ဴဟာမ်ား၏မရွိမျဖစ္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္ရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန႔္စြာဆက္စပ္မႈရွိေနၿပီး HR စီမံခန႔္ခြဲမႈမွ ယခုအခါတြင္ နည္းဗ်ဴဟာက်က် HR စီမံန႔္ခြဲမႈသို႔ေျပာင္းလဲသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

HR စီမံခန႔္ခြဲမႈဟာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏လူသားအရင္းအျမစ္လိုအပ္ခ်က္ နံပါတ္မ်ားကိုသာ စီမံခန႔္ခြဲရသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္ လြယ္ကူသည္ဟုထင္ျမင္ရေသာ္ လည္း အမွန္တစ္ကယ္ျပဳလုပ္ရတဲ့အခါမွာ HR Manager တစ္ဦးအဖို႔ လက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းကအလုပ္သမားထုေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာနဲ႔ ေတြ႕ၾကဳံရနိုင္သလို လုပ္ငန္း၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္မွီေစရန္အတြက္ ဖိအားမ်ားႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေဈးကြက္အေျခအေနမ်ားအရပါ အခက္အခဲမ်ားရွိနိုင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ HR Planning ဟာ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အကူအညီျပဳေပးေနပါသည္။

▪    HR manager မ်ားဟာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာသည့္အခါ အံ့အားသင့္ေနရမည္ထက္ အလုပ္သမားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္မပ်က္ခန႔္မွန္းေနရပါသည္။

▪ ေျပာင္းလဲေနေသာအလုပ္သမားေဈးကြက္၏ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားထဲသို႔ မိမိကုမၸဏီက်ေရာက္မသြားေစရန္ကာကြယ္ရပါသည္။ ဒါဟာလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ က႑မ်ားအၾကားတူညီစြာ စိတ္ပူၾကရတဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

▪    အလုပ္သမားေဈးကြက္ က်ယ္ျပန႔္လာျခင္းဟာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာလိုအပ္ေနတဲ့ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ‌အေတြ႕အၾကဳံ၊ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားနဲ႔ အျမဲကိုက္ညီေနမွာမဟုတ္သည့္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရပါသည္။

▪    အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႀကီးထြားတိုးတက္ေနေသာကာလမ်ားတြင္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ လူသားအရင္းျမစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာျပင္ဆင္ၿပီးႀကံႀကံခံနိုင္ေစရန္အတြက္ အ‌ေရးပါေသာကၽြမ္းက်င္မႈရွိသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပါရမီရွိသူမ်ား လိုအပ္ေနမႈမ်ားကိုရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ကာ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုျဖစ္လာ‌ေစရန္အတြက္လုပ္‌ေဆာင္ဖို႔ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားရွိလာနိုင္ပါသည္။ 

▪    လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲရာတြင္ လိုအပ္ေနေသာ ပါရမီရွိသူ (ဝါ) အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္သူတို႔အား ေဖာ္ထုတ္အတည္ျပဳျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ထိုသူတို႔ တိုးတက္မႈရွိလာေစရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးေဆာင္ရြက္ရျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

▪ အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္းမ်ားမလိုအပ္ပဲျဖစ္မလာေစရန္အတြက္ HRP ကုိ အဖြဲ႔အစည္း၏ အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑အျဖစ္ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။ HR အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းမ်ားဟာထိုအဖြဲ႕အစည္းတို႔ရဲ့ ေနာင္တြင္လိုအပ္လာနိုင္မည့္ အရာမ်ားကို နားလည္ရလြယ္ကူေသာ HR အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ အစီအမံမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ခ်မွတ္ေပးနိုင္ပါသည္။ 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Yangon Industrial Gas Co., Ltd

Yangon Industrial Gas Co., Ltd

..YIG is the First Industrial Gas Supplier in Myanmar who considers “Safety” of end-user is the most important responsibility. At YIG, as the local company, we pursue the global standard to Myanma...
Show the postings (1)
Ideal Future Co., Ltd.

Ideal Future Co., Ltd.

..Web Design and Development, Digital Marketing, Merchandising.Ideal Technology was founded by a group of young innovators in 2006. The company has been a successful company for many years in the fiel...
Show the postings (4)
Talent and Technology Co.,Ltd

Talent and Technology Co.,Ltd

Vision - Access to electricity is fundamental for productive lives. All people in Myanmar should have access to and affordable and reliable electricity supply. Mission - Reduce poverty and imp...
Show the postings (10)
World Trading Co.,Ltd

World Trading Co.,Ltd

..Exporters Importers and Distributors We Import Laboratory Chemicals, Perfume Body Spray,European & Turkish Premium Food Products Yonca Sunflower Oil, Rio Santo Sauce Sole Distributor in Myanmar. ...
Show the postings (3)
GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

..GMO-Z.comACE, jointly established by GMO Internet Group from Japan and ACE Data Systems in Myanmar, specializes in Domain, Hosting and SSL with its sale purpose to provide the needs of various resel...
Show the postings (9)


Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS