Jobs In Myanmar
Load...

3 things to consider for your career in 2021

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Employee-Career-2021-JobsInYangonသင့္ Career လမ္းေၾကာင္းအတြက္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ အရာမ်ား
 

မ်ားစြာေသာသူတို႔ရဲ႕ career လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ဟာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုႏွစ္သစ္မွာေတာ့ ဒီအရာေတြအားလုံး ေျပာင္းလဲလာဖို႔ကိုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ႏွစ္သစ္တစ္ခုရဲ႕ အေစာပိုင္းအခ်ိန္ဟာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္တစ္ခုပဲျဖစ္ၿပီး မ်ားစြာေသာ သူတို႔ဟာလည္း ႏွစ္သစ္အတြက္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အသစ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနရလာဒ္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မတူညီတဲ့ရႈေထာင့္မ်ားမွေန၍ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝျဖတ္သန္းမႈကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းကို႔ကို ျပဳလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ 

COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ သာမန္ဘဝေနထိုင္ပုံမ်ားရဲ႕ ဘက္စုံအခန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေႏွာင့္အယွက္ အတားအဆီးျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး လူအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ တိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ရပ္တန႔္သြားေစခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုႏွစ္သစ္ဟာ သင့္ Career လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ဦးတည္ရာကို ျပန္လည္အကဲျဖတ္၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကည့္ဖို႔ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ပါပဲ။ 

လက္ေတြ႕တြင္ မ်ားစြာေသာဝန္ထမ္းမ်ားအဖို႔ remote working လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္၍ လုပ္ကိုင္ေနရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခားေသာျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မ်ား၊ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔အတြက္ ယခင္ကထက္ပို၍ လြယ္ကူေကာင္းလြယ္ကူေနႏိုင္ပါတယ္။ မိမိတို႔အလြန္လိုခ်င္ခဲ့တဲ့ အလုပ္တစ္ခုထံသို႔ ကူးေျပာင္းဖို႔ရာတြင္ သြားေရးလာေရးခက္ခဲေနမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ပူပန္ေနစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ 

Self Makers ဟု ေခၚတြင္ေသာ တသီးပုဂၢလဝန္ထမ္းမ်ား၊ Contractor မ်ား၊ စြန႔္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ Freelance အဌားလိုက္သူမ်ားအား ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္အတြက္ အႀကံေပးေဆြးေႏြးေပးသည့္ Dublin ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီတစ္ခုမွ မၾကာေသးမွီကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတစ္ခုအရ ေျဖၾကားသူ ၁၀ ဦးတြင္ ၇ ဦးခန႔္ဟာ ယခုႏွစ္အတြင္း Career အသစ္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ရွိေနၿပီး ထိုအထဲကမွ ၃ပုံ ၁ပုံ ခန႔္ဟာ လုပ္ငန္းစီးပြားေရးအသစ္တစ္ခုကို စတင္ဖို႔အတြက္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ 

အဆိုပါကုမၸဏီရဲ႕ တည္ေထာင္သူ Conor Lynch မွလည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း အလုပ္သမားဝန္ထမ္းမ်ား ေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားဟာ ယခုႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္၍ ရွိေနႏိုင္ဦးမွာျဖစ္ၿပီး “ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ Career လမ္းေၾကာင္းမ်ားတိုးတက္မႈရွိလာေစဖို႔အတြက္ စတင္ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ မိမိတို႔ဆႏၵအေလွ်ာက္ေ႐ြးခ်ယ္၍ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကေပမယ့္ အမ်ားစုကေတာ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ သိသိသာသာကိုေတြ႕ျမင္ရႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုကေတာ့ လူသားမ်ား (ဝန္ထမ္းမ်ား) ဟာ သူတို႔ရဲ႕ Career ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ကို လိုလားလာၾကၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။” ဟူ၍ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ 

ယခုကဲ့သို႔ေသာ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပူပင္မႈမ်ား၊ ေၾကာင့္က်မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုအရာမ်ားက ဝန္ထမ္းမ်ားကို အနာဂါတ္တြင္ သူတို႔ရဲ႕ဘဝႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ခိုင္မာမႈရွိလာေစရန္လည္း စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ www.jobsinyangon.com ကေန ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း သင့္ Career အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 

 

၁။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ဟာ သင္နဲ႔ သင့္မိသားစုအေပၚ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသလဲ? 

ယခင္ႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းဟာ အလြန္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္းဟာ မ်ားစြာေသာဝန္ထမ္းမ်ားထံသို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထား၍မရႏိုင္တဲ့ ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ယူေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ထိုအထဲကမွ အေတြ႕အမ်ားဆုံးအရာတစ္ခုကေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ေနအိမ္မ်ားအတြင္းတြင္ အၿမဲတမ္း႐ုံးခန္းေနရာတစ္ခု အထိုင္ခ်ဖို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားဟာ သင္နဲ႔ သင့္မိသားစုအေပၚ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသလဲ? Remote Working ျပဳလုပ္ရျခင္းရဲ႕ ဘယ္အပိုင္းကေတာ့ သင့္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ “အလုပ္/ ဘဝမွ်ေျခ” ရရွိေစခဲ့သလဲ? ဘယ္အပိုင္းေတြကိုေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲေစခ်င္ခဲ့သလဲ? ဒီကပ္ေရာဂါဟာ သင့္ရဲ႕ career နဲ႔ working life မ်ားအေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြရွိေစခဲ့ၿပီး သင့္ရဲ႕ တိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းမွာ ခ်မွတ္ရမယ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈေတြရွိေစခဲ့သလဲ? 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အေျပာင္းအလဲတိုင္းဟာ အၿမဲတမ္းတည္ၿမဲေနမွာမဟုတ္ေပမယ့္လည္း ကြၽန္းက်င္သူအမ်ားစုရဲ႕ ခန႔္မွန္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ယခင္ကအတိုင္း အားလုံးဟာ ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္သြားမွာေတာ့လည္း မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔လုပ္ငန္းရဲ႕ တိုးတက္ရာလမ္းေၾကာင္းကို မည္သို႔ေ႐ြးခ်ယ္၍ ေရွ႕ဆက္သြားၾကမလဲဆိုတာကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိလာႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးမႈမ်ားလည္း ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။  

 

၂။ သင္ဘာကိုလိုခ်င္သလဲဆိုတာကို ရွာေဖြဆုံးျဖတ္ျခင္း 

ဒီလိုေျပာလိုက္တဲ့အခါ အလြန္ေဝဝါးၿပီး ႐ိုးရွင္းလြန္းလွတယ္လို႔ ထင္ျမင္ေကာင္းထင္ျမင္သြားႏိုင္ေပမယ့္ သင့္အေနနဲ႔ ဘာကိုတစ္ကယ္လိုခ်င္သလဲဆိုတာကို ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစား၍ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းမွာ သင့္ကို ေပ်ာ္႐ႊင္ေစမယ့္အရာက ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲဆိုတာကိုလည္း စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သင္အရမ္းလိုခ်င္တဲ့၊ သင္အရမ္းလုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုေနာက္ကို ဘာေတြပဲေပးရေပးရဆိုၿပီး လိုက္ခိုင္းတာမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ (ဒါေပမယ့္ သင့္ထံမွာစဥ္းစားထားတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုရွိေနၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ထိုအတိုင္း စတင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ပါ။) ဒီလိုရွာေဖြဆုံးျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္အမွန္တကယ္လိုအပ္တဲ့ စိတ္ေက်နပ္မႈမ်ိဳးကို ရရွိႏိုင္မယ့္ ဘဝတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ရည္႐ြယ္ပါဘတယ္။ 

သင့္ရဲ႕ ဦးစားေပးအရာေတြအားလုံးကို စာရင္းျပဳစုၿပီး ဘယ္အရာေတြကေတာ့ လုံးဝ လုပ္ကိုလုပ္သင့္တဲ့ (ေလွ်ာ့ေပး၍မရတဲ့) အရာေတြျဖစ္ေနသလဲဆိုတာကို ရွာေဖြၾကည့္ပါ။ ၿပီးေနာက္ ထိုအရာေတြကို ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ သင္ဘာေတြကိုလုပ္ရမလဲဆိုတာကို သင့္ကိုယ္သင္ေမးျမန္း၍ အေျဖရွာၾကည့္လိုက္ပါ။ ထိုအရာမ်ားဟာ သင့္မန္ေနဂ်ာနဲ႔ Career တိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း (သို႔) Career လမ္းေၾကာင္းအသစ္တစ္ခုကို သင္ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြျခင္း အစရွိသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအရာမ်ားျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ သင့္ကိုေပ်ာ္႐ႊင္ေစႏိုင္မယ့္အရာမ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားျခင္းဟာ သင္ႏွစ္သက္ေကာင္းႏွစ္သက္ႏိုင္မယ့္ အလုပ္မ်ားကိုရွာေဖြ၍ စာရင္းျပဳစုထားျခင္းထက္ သင့္ဘဝခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အကူအညီျဖစ္လာေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၃။ Upskilling (ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း) ျပဳလုပ္ဖို႔ကို စဥ္းစားပါ။ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရရွိလိုက္တဲ့ သင္ခန္းစာကေတာ့ လွ်င္ျမန္စြာအသားက်ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းမႈရွိျခင္းဟာ အဓိကက်တယ္ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားမ်ားဟာ COVID-19  ေၾကာင့္ Career မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းအခန္းက႑မ်ားကို လုံးဝဉသုံေျပာင္းလဲခဲ့ရၿပီး မိမိတို႔အမွန္တကယ္လုပ္လိုတဲ့အလုပ္မ်ားကိုေတာ့ နားထားလိုက္ရၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားဟာလည္း သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း မူလထမ္းေဆာင္ခဲ့ရေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လႊတ္ခ်၍ က်ရာအလုပ္ကို တာဝန္ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေနၾကရၿပီး အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားဟာလည္း ညတြင္းခ်င္းဆိုသလိုပဲ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။ 

ဒီအရာမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနရင္းမွ ျမန္ဆန္စြာ upskilling ျပဳလုပ္ၿပီး သင္ယူႏိုင္ဖို႔ကို ဦးတည္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္သစ္ရဲ႕ အစကာလမ်ားဟာ သင့္အေနနဲ႔ အဆိုပါတာဝန္မ်ားကို အမွန္တကယ္စတင္၍ထမ္းေဆာင္ျခင္းမျပဳရေသးမွီတြင္ သင္ upskilling ျပဳလုပ္သင့္ေနတဲ့ အရာမ်ားကို အခ်ိန္ယူ၍စဥ္းစားႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ ဦးစားေပးအရာမ်ားကို စာရင္းျပဳလုပ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ Career လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေျပာင္းလဲလိုတဲ့ဧရိယာမ်ားကို သိရွိခဲ့ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ထိုအရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္မယ့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားနဲ႔ ကြာဟခ်က္မ်ားကိုလည္း သိရွိလာႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သလို ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

\ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေစလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


One Two Three Express

One Two Three Express

..Door to door express delivery service last-mile delivery service.....
Show the postings (8)
Digital Laboratory Co., Ltd.

Digital Laboratory Co., Ltd.

..1. MOBILE APP DEVELOPMENT State of the art iOS and Android mobile app development and UI / UX design 2. WEB DEVELOPMENT Beautiful and responsive websites built with popular CMS and eCommerce plat...
Show the postings (2)
Young Investment Group

Young Investment Group

.WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOMEOUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF B...
Show the postings (20)
Anawmar Art Group Co., Ltd.

Anawmar Art Group Co., Ltd.

Dagon Glory Co., Ltd.

Dagon Glory Co., Ltd.

- Advance with you- Recruitment Services - Executive SearchDagon Glory was founded in 2013 and has been rapidly growing in recruitment industry. We are one of Myanmar's leading recruitment services c...
Show the postings (545)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS