Jobs In Myanmar
Load...

How HR Leaders Can Adapt to Uncertain Times (Part – 1)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-HRM-Complex-Mindset-JobsInYangonHR Leader မ်ားအေနနဲ႔ မေသခ်ာမေရရာတဲ့အေျခအေနမ်ားတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ (အပိုင္း - ၁)

 

HR ဌာနမ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ရသည္မွာ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာလ မတိုင္မွီအခ်ိန္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ ပိုမို၍ ခက္ခဲလာပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ HR leader မ်ားရဲ႕ ၅၀% ေက်ာ္ခန႔္ဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ပိုမို၍ digital နည္းပညာမ်ားပါဝင္အသုံးျပဳရန္လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားရွိေနေစဖို႔အတြက္ အပတ္တကုတ္ႀကိဳးပန္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီ “အနာဂါတ္အလုပ္ခြင္” မ်ားေရာက္ရွိမလာမွီတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာျပင္ဆင္ထားႏိုင္ေလာက္မည့္ အခ်ိန္ရွိေနပါေသးတယ္။ 

မူရင္းစာေရးသူရဲ႕ ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ HPWP Group တြင္ဆိုလွ်င္ သူတို႔ဟာ အနာဂါတ္အလုပ္ခြင္ မ်ားအေၾကာင္းနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဒီအရာက လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း HR professional မ်ားအေပၚ ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေစခဲ့သလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေျပာႏိုင္တာတစ္ခုကေတာ့ COVID-19 ကပ္ေရာဂါဟာ အလုပ္လုပ္ရမယ့္ပုံစံမ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ HR leader မ်ားဟာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး အရင္ကတစ္ခါမွလုပ္ကိုင္ဖူးျခင္းမရွိတဲ့ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္၍ သူတို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားလုံၿခဳံမႈရွိေစေရးႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ organization မ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ကို လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ 

ဒီျပႆနာရပ္မ်ားအားလုံးကို အားလုံးရင္းႏွီးၿပီးသားလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျပႆနာရွိတဲ့အရာမ်ားကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္း၊ ထိုအရာကိုပိုမိုရႈပ္ေထြးသြားေစတဲ့အရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကို သေဘာတူျခင္းဆိုတဲ့ အဆင့္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ကာ ေဖာ္ထုတ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အႀကီးမားဆုံးအခက္အခဲမ်ားဟာ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ တစ္ခါမွ်ရင္မဆိုင္ဖူးၾကတဲ့ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေနတဲ့အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါက ဒီျပႆနာမ်ားဟာ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္း၍ရႏိုင္ေသာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိေန႐ုံမွ်မက အလြန္တရာရႈပ္ေထြးကာ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္း၍မရေသာ အရာမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ထင္ရွားစြာသိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္အတိုင္းပင္ မ်ားစြာေသာ HR team မ်ားဟာ ေပၚေပါက္လာမည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေပၚလစီအသစ္မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ကာႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ ကံမေကာင္းတာတစ္ခ်က္က ထိုေပၚလစီစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဖန္တီးတည္ေထာင္ၿပီးသည္ႏွင့္ ထိုအရာမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈျပဳျခင္းဟာ မရွိသေလာက္နည္းပါးသည့္ အတြက္ အဆုံးသတ္တြင္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ လြန္စြာျမန္ဆန္စြာေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ထိုကဲ့သို႔ျပႆနာအသစ္မ်ားဟာ ေပၚေပါက္လာ တတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ “one-size-fits-all” (ေျဖရွင္းခ်က္တစ္မ်ိဳးတည္းကို ေနရာအားလုံးတြင္ အသုံးျပဳျခင္း) ေျဖရွင္းနည္းမ်ားဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းစီရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ားနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ား ေၾကာင့္ရရွိလာႏိုင္တဲ့ innovative ျဖစ္ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ထြက္ေပၚလာေစႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 

ဒီေနရာတြင္ “အသစ္ျဖစ္လာမည့္ ပုံမွန္အေျခအေန” တစ္ခုတြင္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိေစရန္အတြက္မွာ HR leader မ်ားအေနနဲ႔ အဓိက စြမ္းေဆာင္ရည္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ (complexity mindset) ကို ခ်ိန္ညႇိတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကေတာ့ ယုံၾကည္ပါတယ္။ 

 

Complicated မွ Complex သို႔ ကူး​ေျပာင္းျခင္း

ဒီ mindset ေျပာင္းလဲမႈတြင္ complicated thinking မွ ထြက္ခြာ၍ complexity consciousness သို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ပါတယ္။ ႐ိုးရွင္းစြာေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ - သာမန္ရႈပ္ေထြးေသာ ျပႆနာရပ္မ်ား ကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္မွာ ယုတၱိက်က်စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ (linear thinking) ကို လိုအပ္ပါတယ္ - ထိုအရာမ်ား ဟာ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္း၍ (သို႔) ေရွာင္လႊဲ၍ရႏိုင္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိလာေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းပုံနည္းလမ္းမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မ်ားစြာေတြ႕ႀကဳံခဲ့ဖူးတဲ့အတြက္ ဒီအရာကို ရင္းႏွီးေနၿပီးသား ျဖစ္မွာပါ။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္ေတာ့ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ အလြန္ရႈပ္ေထြးတဲ့ျပႆနာမ်ားဟာ မသိကိန္းမ်ား ရွိေနပါတယ္။ ထိုေနရာတြင္ အလြန္ရႈပ္ေထြးေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးေဆာင္႐ြက္ပုံနည္းလမ္းမ်ား ရွိမေနပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီအရာမ်ားကို ယခင္က တစ္ခါမွေတြ႕ႀကဳံခဲ့ဖူးျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ တင္ႀကိဳခန႔္မွန္း၍ မရႏိုင္လို႔ပါပဲ။ ဒီလိုအေျခအေနအတြင္းတြင္ သင့္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ စုေပါင္းအျမင္မ်ားကိုရယူဖို႔ဟာ အေရးပါၿပီး ကုမၸဏီရဲ႕ value မ်ားကို အဓိကထားကာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္/ ထြက္ေပၚလာေစဖို႔ ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါက ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုပါလွ်င္ HR leader မ်ားအေနနဲ႔ အလႊာေပါင္းစုံကဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ စတင္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔လိုအပ္လာၿပီကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ဟာ အတြင္းပိုင္းရွိ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ဖို႔အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေနဖို႔၊ စံႏႈန္းေတြသတ္မွတ္ေနဖို႔နဲ႔ အထက္နဲ႔ ေအာက္ ပါဝါျပေနဖို႔အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ Complexity mindset တစ္ခုကို ေမြးျမဴႏိုင္ေစဖို႔အတြက္မွာ အဆိုပါ လြန္စြာရႈပ္ေထြးေသာျပႆနာမ်ားရွိေနၿပီး ထိုအရာမ်ားကို ကြဲျပားစြာတာဝန္ယူရမယ္ဆိုတာကို လက္ခံလိုက္ျခင္းကေန စတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီကေန႔မွာေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ ရပ္နားလိုက္ပါတယ္။ မနက္ျဖန္တြင္ HR leader မ်ားအေနနဲ႔ ထို complexity mindset ကို ရရွိႏိုင္ရန္ ေမြးျမဴႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈေပးၾကပါဦးလို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.comg 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


SOE MYINT & SONS Stainless Steel Trading Co., Ltd.

SOE MYINT & SONS Stainless Steel Trading Co., Ltd.

Power Light Co.,Ltd

Power Light Co.,Ltd

...Power Light was incorporated with the vision of providing customers with highest quality lighting products and consultation services at best cost efficient solution in Myanmar. In order to be the l...
Show the postings (6)
URC (Myanmar) Co., Ltd.

URC (Myanmar) Co., Ltd.

URC is engaged in a wide range of food-related businesses, including the manufacture and distribution of branded consumer foods and is also in commodities. URC is the leading branded snackfoods and be...
Show the postings (6)
Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Co.,Ltd

Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Co.,LtdSpa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS