ကိုယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) လစာ ညႈိႏိႈင္းျခင္း 
Jobs In Myanmar
Load...

ကိုယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) လစာ ညႈိႏိႈင္းျခင္း

by www.Jobless.com.mm


Tags: salary negotiation company jobless survey recruitment agency bonus jobs in Yangon life insura 

၈ ရက္၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၆။    ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္လစာတိုးတက္ခံစားခြင့္သည္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရး အေျခ အေနေပၚမူတည္၍ ညိႈႏိႈင္းရ ခက္ခဲတတ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ စီပြားေရးအေျခအေနအရဆိုလွ်င္ တစ္ႏွစ္ကို တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ တိုးတက္ခံစားရႏိုင္သျဖင့္ ႏွစ္တိုးလစာေငြသည္ အားကိုးေမွ်ာ္မွန္းေလာက္သည့္ အေနအထားတြင္ မရွိေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အသစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရာတြင္ လုပ္ခလစာ ညိႈႏိႈင္းမႈသည္ သင့္ေတာ္သည့္ လစာတန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း(၁၀ %)ခန္႔ကို တိုးျမွင့္ ေတာင္းဆိုရမည္။ ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုရာတြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ရာထူးအတြက္ ကုမၸဏီ၏ လစာေပးေခ်မႈ စနစ္ (pay roll) အရ သတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းဆံုးႏွင့္ အမ်ားဆံုး လုပ္ခလစာ ႏႈန္းထားအတြင္း၌သာ ရွိရမည္။ တိုးျမွင့္ေတာင္းဆိုသည့္ တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း(၁၀ %)သည္ ကုမၸဏီ၏ လစာသတ္မွတ္မႈအတြက္ ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲ မသြားႏိုင္ေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုသည့္ ကာယကံရွင္ဝန္ထမ္းအတြက္မူ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိလာႏိုင္သည္္။ ထိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ-

(က) တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္တိုးလစာ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း(၁%)သာ ရရွိသည့္ ကုမၸဏီရွိဝန္ထမ္း၏ ၁၀ ႏွစ္စာ ႏွစ္တိုးလစာေငြမ်ိဳးကို ရရွိမည္။

(ခ) လုပ္ငန္းခြင္မွ အၿငိမ္းစား ယူခဲ့လွ်င္လည္း ရရွိမည့္ ပင္စင္ (pension) လစာ ႏႈန္းထားလည္း ျမင့္မားမည္။

(ဂ) အကယ္၍ အျခားလုပ္ငန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မည္ ဆိုပါကလည္း ယခင္ ရရွိထားသည့္ လစာ ႏႈန္းထားကို ေဖာ္ျပရာတြင္လည္း ေကာင္းမြန္သည့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။

          ဒါေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးညိႈႏိႈင္းမႈကို လုပ္ငန္းခြင္အသစ္သို႔ ဝင္ေရာက္သူမ်ား မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ သင့္ေပသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ေနသူမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ သူတို႔၏ လစာေငြမ်ားကို လံုးဝထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားေလ့မရွိေပ။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ားဘက္ကလည္း လစာႏႈန္းထား ေတြကို ထုတ္ျပန္ေလ့မရွိေပ။ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။

          ပထမဆံုးလုပ္ႏုိင္သည့္အရာသည္ ေလ့လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ား၏ အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္ အလုပ္ေၾကျငာမ်ားတြင္ပါရွိသည့္ လစာမ်ားမွ အစျပဳ၍ ေလ့လာႏိုင္သည္။ ဆင္တူရိုးမား အလုပ္ရာထူးမ်ား ၏ လစာေငြမ်ားသည္ ကြာျခားမႈ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိႏိုင္ေပ။ အင္တာနက္ေပၚတြင္လည္း ရာထူးအလိုက္ လစာႏႈန္းထား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေလ့လာႏိုင္သည္။ 

အကယ္၍ လုပ္သားရွာေဖြ စုေဆာင္းေရး ေအဂ်င္စီ တစ္ခုခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ပါက ရာထူးအလိုက္ လစာႏႈန္းထားမ်ားကို တိက်စြာ သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ရရွိေလ့ရွိေသာ ဝန္ေဆာင္ခသည္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္ ဝန္ထမ္း၏ လစာေငြေပၚမူတည္၍ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ရရွိေလ့ရွိေသာ ဝင္ေငြျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ သူတို႔၏လက္ဝယ္ရွိ အလုပ္ေလွ်ာက္သူမ်ားကို အေကာင္းဆံုး လစာေငြမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေစရန္ အႀကံေပးလမ္းညႊန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕(သို႔မဟုတ္)ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားသည္ လုပ္ခလစာကို ညိႈႏိႈင္းေတာင္းဆို ရန္ အခက္အခဲရွိပါက အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူသင့္ေပသည္။

လစာညိႈႏိႈင္းမႈ အေနအထားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရြယ္အစားေပၚတြင္ လည္း မူတည္သည္။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ရွိေသာ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌာန (Human Resource) ၏ ရာထူးအလိုက္ လစာႏႈန္းထား အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ကြာဟမႈႀကီးမားႏိုင္သည္။ မိမိ ေတာင္းဆိုလိုေသာ လစာႏႈန္းထားသည္လည္း ရာထူးအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ လစာအတြင္း ရွိေပ မည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီငယ္မ်ားတြင္ လစာသတ္မွတ္မႈအေနအထားမွာ က်ဥ္းေျမာင္းတတ္သည္။ ထိုအခါတြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက မိမိရာထူးအတြက္ ကမ္းလွမ္းေသာ လစာေငြသည္ ကုမၸဏီငယ္မ်ားမွ မိမိ ထက္ရာထူးႀကီးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာေငြထက္ မ်ားေနတတ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မိမိ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ယခုေတာင္းဆိုေသာ (သို႔မဟုတ္) ကမ္းလွမ္ေးသာ လစာေငြထက္ ပိုမို ေၾကာင္းႏွင့္ ကုမၸဏီငယ္မ်ားမွ လစာနည္ေးသာ ရာထူႀကီး ဝန္ထမ္းမ်ားထက္ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသရမည္။

          လစာညိႈႏိႈင္းျခင္းအတြက္ အျခားနည္းလမ္းလည္း ရွိသည္။ မိမိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ကုမၸဏီ သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အျခာေးသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အသက္ အာမခံ၊ ပင္စင္ (pension) ႏွင့္ အားလပ္ရက္ အက်ိဳးခံစားခြင္ု စသည္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စံုစမ္းရမည္။ ထိုသို႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို အျပည့္အဝေပးအပ္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက လစာညိႈႏိႈင္းရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ မိမိေတာင္းဆိုလိုေသာ ေမွ်ာ္မွန္းလစာကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အဆင္ေျပေစရန္ ညိႈႏိႈင္း သင့္သည္။

          လစာ ညိႈႏိႈင္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥတြင္ ယခုထက္ပိုေသာ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ အကယ္၍ မိမိတာဝန္ထမ္ေဆာင္မည့္ ကုမၸဏီသည္ လစာႏႈန္းထားဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦဦးမွ အလံုးစံု တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက ညိႈႏိႈင္းရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ညိႈႏိႈင္းရာတြင္ မိမိေတာင္းဆိုလိုေသာ အျမင့္ဆံုး လစာႏႈန္းထားကို ေဖာ္ျပ၍ တစ္ဖက္မွ ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ အေျခအေနေပၚမူတည္ကာ လုပ္ငန္းတာဝန္ယူမႈအပိုင္းမ်ားကို အတိုးအေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္ကာ တိုက္ရိုက္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းညိႈႏိႈင္းျခင္က လစာညိႈႏိႈ္င္းျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းပင္ ျဖစ္သည္။

www.jobless.com.mm


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Regional Bistro Bar

Regional Bistro Bar

..Great Food! Great Chef!Nice Place!Fair Price and Best dining in Yangon.....
Show the postings (1)
Myanmar Jardine Schindler

Myanmar Jardine Schindler

Founded in Switzerland in 1874, the Schindler Group is a leading global provider of elevators, escalators and related services. Its innovative and environmentally-friendly access and transit-managemen...
Show the postings (2)
HTE Integrated (Myanmar) Ltd

HTE Integrated (Myanmar) Ltd

.We are engineering/trading foreign firm company stationed in Myanmar for many years. We are expending our business and looking for capable candidates suitable for extractive and dynamic jobs and cha...
Show the postings (3)
ZYGJ-MYANMAR CO., LTD.

ZYGJ-MYANMAR CO., LTD.

..Zhongyi Group International Company....
Show the postings (11)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon Tips

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS