Jobs In Myanmar
Load...

Sales Manager Interview Questions

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-SalesManager-Management-HR-JobsinYangonအေရာင္းမန္ေနဂ်ာ အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းမ်ား
 
 
အေရာင္းမန္ေနဂ်ာေတြဟာ အေရာင္းဒါ႐ိုက္တာေတြနဲ႔မတူဘဲ သင့္ကုမၸဏီရဲ႕ ေရရွည္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈနဲ႔ တိုက္႐ိုက္တာဝန္ယူေနရျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔မွာ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းပုံေဖာ္ႏိုင္စြမ္းရွိေနရမွာျဖစ္ၿပီး အေရာင္းဒါ႐ိုက္တာရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အနာဂတ္မွာ အေရာင္းဒါ႐ိုက္တာေတြေတာင္မွျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔မွာ ဆင္တူတဲ့ေတြးေခၚပုံေတြရွိေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။  သူတို႔ဟာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ၿပီး တြက္ခ်က္မႈရလာဒ္ေတြကို အာ႐ုံစိုက္ကာ စနစ္က်ၿပီး မဆုတ္မနစ္ႀကိဳစားအားထုတ္တတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
သင့္ရဲ႕ အေရာင္းမန္ေနဂ်ာရာထူးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူေတြဟာ အရင္ဆုံး အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ၿပီး အဲ့ဒီအပိုင္းကို ကြၽမ္းက်င္သူေတြျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေဝစုခြဲတမ္းေတြေၾကာင့္သာမဟုတ္ဘဲ အျခားအေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္ပါ  ဒီအလုပ္ကိုစိတ္ဝင္စားတာမ်ိဳးျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ေတာ္တဲ့ ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္ေလွ်ာက္သူေတြဟာ သင့္ရဲ႕ကုမၸဏီမွာအလုပ္ေလွ်ာက္ပါလိမ့္မယ္ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ သူတို႔ဟာ သင့္ကုမၸဏီကေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြ အေပၚမွာယုံၾကည္မႈရွိၿပီး သင့္ရဲ႕ထုတ္ကုန္နဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြ အေၾကာင္းကို အျပည့္အဝနားလည္ထားတာေၾကာင့္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။
 
ကုမၸဏီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ဒါဟာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္ရာထူးျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ က႑ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပါဝင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ စိတ္ခြန္အားေပးျခင္းႏွင့္ အေရာင္း အဖြဲ႕ေတြကို ရည္မွန္းခ်က္ေတြကိုျပည့္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဦးေဆာင္ကြပ္ကဲစစ္ေဆးႏိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ေလွ်ာက္သူအေနနဲ႔ ဒီရာထူးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ လက္ေတြ႕အေတြ႕အႀကဳံ ပိုင္ဆိုင္ထားသလားဆိုတာကို သိရဖို႔အတြက္ ေအာက္ပါေမးခြန္းေတြကို အသုံးျပဳပါ။
 
နယ္ေျမ သို႔ ခ႐ိုင္တစ္ခုအတြက္ တာဝန္ယူရတဲ့ ရာထူးေတြအတြက္ ေမးျမန္းရမယ့္ ေမးခြန္းေတြကို သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ နယ္ေျမအေရာင္းမန္ေနဂ်ာအင္တာဗ်ဴးေမး ခြန္းမ်ား ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ပါ။
 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အေျခအေနအေနအထားဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား
 
- သင့္ရဲ႕ထုတ္ကုန္ကိုေဖာ္ျပပါ။ အားသာခ်က္ေတြကဘာေတြလဲ။ သင့္ရဲ႕ ေဖာက္သည္ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။
 
- ဘာေၾကာင့္ေဖာက္သည္ေတြက သင့္ရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြကို ဝယ္ယူၾကတာလဲ။ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာေတြကေကာ ဘာေတြလဲ။
 
- သင့္ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ ဝယ္ယူမႈဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ျဖစ္စဥ္ကို ေဖာ္ျပပါ။ ဘယ္သူေတြက ဝယ္ယူမယ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေထာက္ခံ သို႔ ပိတ္ပင္ပါသလဲ။ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ သင္ဘာေတြစီစဥ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါသလဲ။
 
- သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ေယာက္ကိုသင္ကူညီလမ္းျပေပးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္တစ္ ခုကို ျပန္စဥ္းစားပါ။ သူတို႔ဘယ္မွာ စခဲ့သလဲ။ အခုေကာသူတို႔ ဘယ္ေနရာမွာ ေရာက္ေနသလဲ။
 
- အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ေယာက္ၾကားထဲက ပဋိပကၡကို သင့္ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ တဲ့ အခ်ိန္ကို ျပန္စဥ္းစားပါ။
 
- ေဖာက္သည္ကိုေရာင္းခ်ဖို႔ႀကိဳးစားေနတာကို ရပ္တန႔္ဖို႔အတြက္ အေရာင္းကိုယ္ စားလွယ္ တစ္ေယာက္ကို သင္ ဘယ္အခ်ိန္မွာအႀကံျပဳမွာလဲ။
 
- သင့္အေနနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္မျပည့္မီတဲ့ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျပာဆိုမွာလဲ။
 
- သင့္အေနနဲ႔ ထိေရာက္မႈကိုတိုးတက္ေစဖို႔၊ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြတိုးေစဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို သင္အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖူးပါ သလား။
 
- သင့္အရင္ကုမၸဏီရဲ႕ အေရာင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေဖာ္ျပပါ။ ဘယ္အရာက အလုပ္ျဖစ္ ပါသလဲ။ ဘာအရာက ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။
 
- အေရာင္းအဖြဲ႕အတြက္ ကိုးကားစာ႐ြက္စာတမ္းေတြ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈလက္စြဲစာအုပ္ေတြ ေရးသားတဲ့ေနရာမွာ သင့္အေနနဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံ ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။
 
- ေဝစုခြဲတမ္း(ကန႔္သတ္ပမာဏ) ေတြ ဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာ နဲ႔ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းတဲ့ ေနရာမွာရွိတဲ့ သင့္ရဲ႕အေတြ႕အႀကဳံကိုေဖာ္ျပပါ။
 
 
ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Blue Ribbon Trading Company Limited

Blue Ribbon Trading Company Limited

Our Mission -To provide marketing and distribution services for our principals’ brands through a dictated sales and marking team. -To offer quality health care and personal care products enhancin...
Show the postings (4)
Ideal Future Co., Ltd.

Ideal Future Co., Ltd.

..Web Design and Development, Digital Marketing, Merchandising.Ideal Technology was founded by a group of young innovators in 2006. The company has been a successful company for many years in the fiel...
Show the postings (4)
Mo Asia Co.,Ltd

Mo Asia Co.,Ltd

..Mo Asia Co. Ltd is a distributor for Dumex Milk Powder in Myanmar. Dumex is an infants' and children's nutrition company. Its products span the infant, follow on and growing-up milk categories, and ...
Show the postings (1)
Camusat Myanmar Co., Ltd

Camusat Myanmar Co., Ltd

OUR MISSION: In an extremely dynamic technological environment, we help telecom actors to efficiently build and optimize their networks development by integrating traditional telecom technologies with...
Show the postings (7)
RHENUS LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS

..Rhenus Myanmar Limited is located in the heart of Yangon (formerly known as Rangoon). Prior to the relatively recent foundation of the new capital city Naypyidaw, Yangon was the seat of government. ...
Show the postings (2)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS