Jobs In Myanmar
Load...

The 6 Unwritten Company Rules You Won't Find in the Employee Handbook (Part - 1)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Career-Unwritten-Company-Rules-JobsInYangonဝန္ထမ္းလမ္းၫႊန္လက္စြဲစာအုပ္အတြင္း ထည့္သြင္းေရးသားထားမည္မဟုတ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုစရာမလိုပဲ သိရွိထားရမည့္ ကုမၸဏီစည္းကမ္း (၆) ခ်က္ (အပိုင္း - ၁) 

 

သင့္အေနနဲ႔ organization အသစ္တစ္ခုအတြင္း စတင္၍တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္အခါတြင္ သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္လာမယ့္သူမ်ားျဖစ္တဲ့ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးထံသို႔ e-mail ေပးပို႔မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ သင့္ရဲ႕ boss မွ သင့္ကို ေန႔လည္စာအတူစားဖို႔ဖိတ္ေခၚျခင္းမ်ားရွိလာႏိုင္ၿပီး ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုမႈျပဳျခင္းကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒီအစပိုင္းေန႔ရက္မ်ားတြင္ သင့္အေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕ expense report မ်ားကို ဘယ္လိုတင္ရမလဲ၊ သင့္ customer print job ကို ဘယ္လိုမွာၾကားရမလဲ (သို႔) သင့္ရဲ႕ Business Travel မ်ားကို ဘယ္လိုႀကိဳတင္၍ book လုပ္ရမလဲ အစရွိသည့္အရာမ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိလာရမွာျဖစ္သလို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ တရားဝင္ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မည္သို႔ေသာေပၚလစီစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို နာခံသင့္သလဲဆိုတာမ်ားႏွင့္ သင့္ကိုေခၚယူမႈျပဳလုပ္ထားေသာရာထူးေနရာအတြက္ သင့္ထံကဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲဆိုတာမ်ားကိုလည္း သိရွိလာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီရဲ႕ value မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ mission မ်ားႏွင့္အတူ ကုမၸဏီမွေပးအပ္ထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ား အစရွိေသာ လူအမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ တိက်စြာေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း သိရွိလာရမွာျဖစ္ပါတယ္။  

လုပ္ငန္းခြင္စည္းမ်ဥ္းမ်ားဟုဆိုရာတြင္ ေနာက္ထပ္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုလည္းရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီအရာကေတာ့ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ေရးသားထားျခင္းမရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းလိုက္နာမႈျပဳရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအရာမ်ားက ကိစၥရပ္မ်ားၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈကိုအဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည္သာမက သင္အထက္တြင္ၾကားသိခဲ့ရေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားက မည္သို႔ပင္ရွိေနေစကာမူ ယခုေဖာ္ျပသြားမည့္ “Unwritten Company Rules” မ်ားက organization မ်ားရဲ႕ အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ကို ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Havard Business Review ရွိ ေဆာင္းပါးတြင္ Frances Frei ႏွင့္ Anne Morris တို႔က ရွင္းလင္းေျပာဆိုထားသည္မွာ “Culture” ဆိုသည္မွာ “မ်ားေသာအားျဖင့္ CEO က ႐ုံးခန္းအတြင္း ရွိမေနေသာအခါမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဘာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုသည္အား ေျပာျပသတ္မွတ္ေပးေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။” ဟူ၍ ဆိုထားပါတယ္။ ဒီအရာမ်ားကို စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေရးသားထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားဟာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ရွိေနေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ေတြ႕ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္ (၆) ခ်က္ဟာေတာ့ သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းလမ္းၫႊန္လက္စြဲစာအုပ္တြင္ ပါဝင္လာမွာမဟုတ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ပါက ေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ “Unwritten Company Rules” မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၁။ Flex Time (ညႇိႏႈိင္းရလြယ္ကူေသာအလုပ္ခ်ိန္) ၏ တစ္ကယ့္အဓိပၸါယ္ . .

သင့္အေနနဲ႔ flex time ရွိျခင္းကို ႏွစ္သက္မွာျဖစ္ၿပီး သင့္ထံတြင္ ထိုအရာကို မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာအေၾကာင္းအရင္းလည္းရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သင္႐ုံးသို႔လာခ်ိန္၊ ႐ုံးဆင္းခ်ိန္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္၍ သင္တို႔ထံတြင္ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရွိလိုၾကမွာျဖစ္လို႔ပါပဲ။ 

သို႔ေသာ္လည္း သင္သိထားရမွာက သင့္ရဲ႕အလုပ္ဟာ တစ္ကယ္ပဲ ေဖာ္ျပထားသလို flexible arrangement မ်ားကို ေပးႏိုင္ရဲ႕လား (သို႔) သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အမ်ားစုက သူတို႔ရဲ႕အလုပ္စားပြဲမ်ားသို႔ မနက္ ၈နာရီတြင္ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ညေန ၆ နာရီမတိုင္မွီ ႐ုံးဆင္းျခင္းမ်ားကို ရံဖန္ရံခါမွသာ ျပဳလုပ္ၾကတာလား? တစ္ေယာက္ေယာက္ကမ်ား ေန႔လည္ခင္းအခ်ိန္တြင္ ဘဏ္ကိုသြား၍ေငြထုတ္ျခင္း၊ ေဆးခန္းသြားျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကဖူးပါသလား (ဒါမွမဟုတ္) ႐ုံးခန္းအတြင္းရွိထိုင္ခုံမ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ရွိေနတာလား? 

ၾကားရက္အလုပ္ခ်ိန္မ်ားရဲ႕ တစ္ကယ့္အျဖစ္မွန္ကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိၿပီး သင့္ထံကဘာေတြကိုေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲဆိုတာကို သိရွိနားလည္ထားျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကိုအလုပ္ေပးထားတဲ့မန္ေနဂ်ာက အင္တာဗ်ဴးစဥ္အတြင္းက မည္သို႔ေသာအရာမ်ားကို ေျပာၾကားထားခဲ့သည္ျဖစ္ေစကာမူ သင့္အေနနဲ႔ အမွားအယြင္းမ်ားလုပ္မိျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစမွာျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာ္ညီမႈမရွိတဲ့ေနထိုင္ပုံမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာခ်ိန္ညႇိျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၂။ အလုပ္ခ်ိန္ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္တြင္ . . .

မူရင္းစာေရးသူႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးေသာ Charlotte ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ သူမေကာလိပ္မွ ဘြဲ႕ရၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ဝင္ေရာက္ရေသာအလုပ္တစ္ခုထံသို႔ ႀကီးမားေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔အတူ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ေတာ့ သူမလိုခ်င္တဲ့ happy hour style ပုံစံမ်ိဳးကေန လုံးဝကြဲထြက္ေနတာကိုေတြ႕ရွိခဲ့ပါေတာ့တယ္ - သူတို႔ရဲ႕သူေဌးက ႐ုံးမွမျပန္မွီ မည္သူကမွ ႐ုံးဆင္းျခင္းကို မျပဳလုပ္ၾကပါဘူး၊ ေနာက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ သူေဌးကလည္း ည ၈ နာရီမတိုင္မွီအထိ ႐ုံးမဆင္းပါဘူး။ 

ဒီလိုမ်ိဳးအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ပထမဦးဆုံး ႐ုံးဆင္းရတဲ့သူျဖစ္ရျခင္းဟာ စိတ္ဖိစီးဖို႔အလြန္ေကာင္းလွပါတယ္။ သင္အလုပ္ေစာေစာေရာက္တဲ့အခါမွာ သင္ေစာေစာေရာက္လာတဲ့အေၾကာင္းကို မည္သူကမွေတြ႕ျမင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး (ဒါေပမယ့္) သင္အလုပ္ေစာေစာဆင္းတဲ့အခါမွာေတာ့ လူတိုင္းက ဒီအေၾကာင္းကို သိရွိႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း မည္သို႔ပင္အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ခဲ့ေစကာမူ သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အမ်ားစု အလုပ္မဆင္းမွီတြင္ ႐ုံးဆင္းျခင္းအားပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနပါက သင့္အား ပ်င္းရိသူတစ္ဦး (သို႔) အလုပ္တြင္ စိတ္မဝင္စားသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ မမွန္မကန္စြပ္စြဲခံလာရႏိုင္ေျခလည္းရွိေနပါတယ္။ 

အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ သင္တာဝန္ယူထားတဲ့အလုပ္မ်ား အခ်ိန္မွီၿပီးေျမာက္ဖို႔နဲ႔ သင့္ရဲ႕သူေဌးကလည္း သင္ဒီအရာမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို သိရွိထားဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေနာက္က်မွျပန္ဖို႔အတြက္ ဖိအားမ်ားဟာ ေျပေလ်ာ့လာျခင္းမရွိပါက (သို႔) သင္က အခ်ိန္အတိအက်႐ုံးဆင္းတတ္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို စံႏႈန္းမျပည့္မွီဘူးဟူ၍ သတ္မွတ္ခံရျခင္းရွိလာပါက ဒီလုပ္ငန္းခြင္ရဲ႕ အစဥ္အလာ (Culture) ဟာ သင့္အတြက္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။  

 

၃။ The Open Door Policy . . . 

သင့္ကို “CEO ရဲ႕ တံခါးဟာအၿမဲတမ္းဖြင့္ထားၿပီး သင့္ရဲ႕အႀကံအစည္ေကာင္းမ်ားကို အခ်ိန္မေ႐ြးလာေရာက္တင္ျပႏိုင္ပါတယ္ . . . ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားထံက အႀကံဉာဏ္မ်ားကို အၿမဲတမ္းၾကားသိလိုတဲ့ဆႏၵရွိပါတယ္” ဟူ၍ ေျပာဆိုဖူးတဲ့ ကုမၸဏီမ်ိဳးကို ေတြ႕ႀကံဖူးေကာင္း ေတြ႕ႀကဳံဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ 

တစ္ကယ္တမ္းတြင္ေတာ့ ဒီအရာက ထိုကဲ့သို႔ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ သင့္အထက္က မန္ေနဂ်ာက သင့္အေနနဲ႔ CEO ႐ုံးခန္းအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ၿပီး သင့္ရဲ႕အႀကံအစည္မ်ားနဲ႔ သင့္ရဲ႕ talent မ်ားကို သြားေရာက္ ေဖာ္ျပမႈျပဳျခင္းအားျဖင့္ အာ႐ုံစိုက္ ဂ႐ုစိုက္မႈမ်ားရရွိလာမည္ကို ႏွစ္သက္မႈရွိခ်င္မွရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။  

ထို႔အျပင္ open door policy ဟာ သီအိုရီအရ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္က်င့္သုံးဖို႔ရာမွာေတာ့ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ CEO က အၿမဲတမ္းအျပင္ေရာက္ေနျခင္း (သို႔) သင္နဲ႔ ဝန္ထမ္းတိုင္းအတြက္ကို ထိုကိစၥအတြက္ အနည္းငယ္သာ အခ်ိန္ေပးႏိုင္ျခင္း အစရွိသည့္အခက္အခဲမ်ားလည္း ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

အကယ္၍သင့္ရဲ႕ ကုမၸဏီက သူတို႔ထံတြင္ ဒီသို႔ေသာ policy မ်ိဳးရွိေနတယ္လို႔ ေျပာၾကားလာခဲ့ပါက သင့္အေနနဲ႔ မည္သူေတြက ဒီအရာကို လက္ေတြ႕အသုံးျပဳေနသလဲဆိုတာကို အရင္ေလ့လာၿပီး ထိုသို႔ဝင္ေရာက္ေျပာဆိုသူမ်ားကေရာ မည္သို႔အဆုံးသတ္သြားသည္ကို ဦးစြာေလ့လာမႈျပဳသင့္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သင္ကိုယ္တိုင္႐ုံးခန္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး CEOနဲ႔ေတြ႕ဆုံကာ သင့္ရဲ႕အႀကံအစည္မ်ားကို မွ်ေဝေျပာဆိုျခင္းမျပဳမွီတြင္ အေျခအေနကို ေသခ်ာစြာသေဘာေပါက္မႈရွိထားျခင္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ဒီကေန႔မွာေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ပဲရပ္နားလိုက္ပါတယ္။ မနက္ျဖန္တြင္ဆက္လက္၍ က်န္ရွိေနေသးေသာ  ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုစရာမလိုပဲ သိရွိထားရမည့္ ကုမၸဏီစည္းကမ္းမ်ားအေၾကာင္း (အပိုင္း - ၂)ကို ဆက္လက္၍ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈၾကဖို႔တိုက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Honour Friend Co.ltd

Honour Friend Co.ltd

..Honour Friend Co.ltd....
Show the postings (2)
Ongo Myanmar

Ongo Myanmar

Ongo digital payment services are now available in Myanmar through the Ongo Mobile Money App!Ronoc Asia was incorporated in July 2015 when Ronoc, an international investment and advisory firm (founded...
Show the postings (1)
I.E.M Co., Ltd.

I.E.M Co., Ltd.

Vision “ One Stop Solution for Power, Generation, Drive & Control” Mission * Deliver quality products & services by meeting customer needs and expectations. * Dedicated with applicab...
Show the postings (1)
Design Communications International Co, Ltd.

Design Communications International Co, Ltd.

..Design Communications International Co, Ltd.....
Show the postings (2)
W.H.K Co., Ltd.

W.H.K Co., Ltd.

..Since established in 1997, W.H.K Company Limited has built a credible reputation as Myanmar’s leading distributor of automotive spare parts. W.H.K became the touchstone of quality and trustworthi...
Show the postings (5)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS