Jobs In Myanmar
Load...

အလုပ္ခြင္အတြင္းတြင္ အခ်ိန္စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၏ အေရး ပါပုံ

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Time-Management-Workplace-JobsinYangonအလုပ္ခြင္အတြင္းတြင္ အခ်ိန္စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၏ အေရး ပါပုံ
 
အခ်ိန္စီမံခန႔္ခြဲျခင္းဟာ ဘဝတြင္ ေယ်ဘူယ်အားျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းတြင္ ပို၍အေရးႀကီးပါသည္။ သင့္ရဲ႕အခ်ိန္အား ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန႔္ခြဲျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားနဲ႔ ေနာက္ဆုံးထားေပးအပ္ရမည့္ရက္မ်ားကိုေနာက္က် ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး
 
ေနာက္ဆုံးထားလုပ္ေဆာင္ရမည့္ရက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ ရန္ခက္ခဲၿပီး သင္သတိမထားဘူးဆိုရင္ အမွားအယြင္းမ်ားျဖစ္ဖို႔ရာလြယ္ကူလွပါတယ္။ သင့္ကိုယ္သင္ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိေနၿပီး အခ်ိန္မွီအလုပ္ၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ဆိုလွ်င္ သင့္အေနနဲ႔ အခ်ိန္မွီစတင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အလုပ္အား သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ား အတြင္း၊ သင့္အေနနဲ႔ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေလာက္မည့္ အစိတ္အပိုင္းေလးမ်ားအသြင္ျဖင့္ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစဖို႔ရာအတြက္ကိုလည္း ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
 
 
သင့္အေနနဲ႔အာ႐ုံပိုမိုစုစည္းကာလုပ္ေဆာင္ၿပီးခက္ခဲေသာအလုပ္မ်ားေၾကာင့္တြန႔္ဆုတ္ျခင္းနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။
 
သင္ဟာႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔တာ အတြက္သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္း ခြဲျခမ္းမွ်ေဝထားသည့္တာဝန္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေနရသည္ဟုသိရွိရတဲ့အခါမွာ သင့္အေနနဲ႔အာ႐ုံစူးစိုက္မႈရရွိေစရန္အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူေစ ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ သီးသန႔္ေနာက္ဆုံးထားလုပ္ ေဆာင္ရမည့္အခ်ိန္မ်ား လုပ္ငန္းတာဝန္တိုင္းတြင္ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ရလာဒ္အေနနဲ႔သင္ဟာ အဆိုပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးစြာလုပ္ေဆာင္ခ်င္မႈ ပိုမိုနည္းပါးပါလိမ့္မယ္။ 
 
 
မလိုလားအပ္ေသာစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားမွေရွာင္ရွားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္
 
ေနာက္ဆုံးထားေပးအပ္ရမည့္အခ်ိန္အကန႔္အသတ္တစ္ခုအတြင္းအလုပ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းက စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာလားဆိုတာ ကို သင္မသိတဲ့အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းမြန္ေသာအခ်ိန္စီမံခန႔္ခြဲမႈဟာ သင့္ရဲ႕အလုပ္လုပ္ ရတဲ့ေန႔တစ္ေန႔တာလုံးအေနျဖင့္ရႈျမင္ဖို႔မဟုတ္ပဲသင့္အေနနဲ႔ျဖတ္သန္းလုပ္ေဆာင္ရမယ့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာအစီအစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ရႈျမင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္အကူအညီေပးပါတယ္။ သင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သင္ၿပီးဆုံးသင့္ေသာအခ်ိန္အတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔စီစဥ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း အားျဖင့္ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေ႐ြးထုတ္ကာ ထိုအရာမ်ားအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔ရာ အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူလာေစေသာေၾကာင့္ အဆိုပါကိစၥရပ္ေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းကို နည္းပါးလာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈဂုဏ္သတင္းအား ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါလိမ့္မည္
 
ေနာက္ဆုံးထားေပးအပ္ရမည့္ အခ်ိန္အကန႔္အသတ္မ်ားအား အခ်ိန္မွီမေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း၊ အစည္း အေဝးမ်ားကိုေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို အလွ်င္စလိုျပဳလုပ္ရျခင္းတို႔မွာ ညံ့ဖ်င္းေသာ အခ်ိန္စီမံခန႔္ခြဲမႈ၏ ရလာဒ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုအရာမ်ားမွာအခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိျဖစ္လာပါက သင့္ရဲ႕နာမည္ဂုဏ္သတင္းအား ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းမြန္ေသာအခ်ိန္စီမံခန႔္ခြဲမႈက ထိုအရာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေျခမရွိေအာင္ႏွင့္ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈဂုဏ္သတင္းအားတည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိေစရန္အတြက္အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။ 
 
သင့္အေနနဲ႔ ဒါဏ္ေၾကးမ်ားမွေရွာင္လႊဲႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္
 
သင့္ရဲ႕အခ်ိန္မွီေပးအပ္ရမည့္အလုပ္စီမံကိန္းမ်ားထက္ပိုအေရးႀကီးတဲ့အရာမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ဥပမာ - လစဥ္လတိုင္းသင့္အေန နဲ႔ေနာက္က်ခဲ့ပါက ေပးေဆာင္ရေသာ အပိုေဆာင္းဒါဏ္ေၾကး ၅% အား မေပးေဆာင္ခ်င္ဘူးဆိုပါက သင့္အေနျဖင့္ အခြန္အခမ်ားကိုအခ်ိန္မွီေပးေဆာင္ဖို႔ရာအတြက္ လိုအပ္ပါ သည္။ သင့္ရဲ႕ျပကၡဒိန္ေပၚတြင္ တိက်ေသာအခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားျဖင့္ အခြန္အခမ်ားေပးေဆာင္ရန္ႏွင့္ အျခားေသာ သင့္အလုပ္ရွိ တရားေရးရာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထား ပါက ဒါဏ္ေၾကးမ်ားေပးေဆာင္ရျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
သင့္အေနျဖင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ႏွင့္ဘဝမွ်ေျခအားစီစဥ္ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 
ထိေရာက္မႈရွိေသာ အခ်ိန္စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုသည္မွာ သင့္ရဲ႕တစ္ေန႔တာအတြက္တရားဝင္အခ်ိန္စာရင္းရွိေန ျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။ သင့္ရဲ႕တစ္ေန႔တာကို သင့္အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ သင့္တစ္ကိုယ္ ေရကိစၥမ်ားကို စာ႐ြက္ေပၚတြင္ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈျပဳလုပ္လိုက္တဲ့အခါမွာ သင္ဟာ တိက်ေသခ်ာတဲ့ အလုပ္နဲ႔ ဘဝမွ်ေျခအားရရွိဖို႔ရန္အတြက္ ပိုမိုနီးကပ္လာေစသည့္ အေရးႀကီးေသာအဆင့္တစ္ခုအား ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာက သင့္ထံတြင္ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ အခ်ိန္ရွိေစရန္အတြက္ ေသခ်ာ ေစရန္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 
 
အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကေတာ့ အခ်ိန္စီမံခန႔္ခြဲျခင္းရဲ႕အဓိကက်တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းသင့္ရဲ႕လူမႈဘဝေနထိုင္မႈပုံစံတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ အခ်ိန္စီမံခန႔္ခြဲမႈေၾကာင့္ေတြ႕ႀကဳံရႏိုင္တဲ့ျပႆနာမ်ားကို ပိုမို ေလးနက္စြာေလ့လာဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ 
 
တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္အေနနဲ႔အခ်ိန္ျဖဳန္းေနျခင္းကိုရပ္တန႔္သင့္ၿပီး အခ်ိန္ကိုအေမွ်ာ္အျမင္ရွိစြာ စတင္ အသုံးခ်သင့္ပါသည္။ 

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Synergy Plus Co., Ltd

Synergy Plus Co., Ltd

Vision - To be one the Leading Construction Companies Mission - To provide our High Quality Services First after SAFETY Values - Integrity, Discipline, Professionalism, Enthusiasm & Innovation .- ...
Show the postings (4)
The Experts English Language Center

The Experts English Language Center

-Offering low-price, high quality language education -Ensuring the international standard Teaching Methods -Unlocking the students' potentials and opportunities - Promising the difference We off...
Show the postings (2)
MYANMAR PARA LIGHT LED & LIGHTING ACCESSORY CO.,LTD

MYANMAR PARA LIGHT LED & LIGHTING ACCESSORY CO.,LTD

Translator -Female -Chinese language (4 Skills) -Graduate UniversityMYANMAR YANG DING is Taiwanese LED manufacturing below at PARA LIGHT Group Our HQ at Taipei, Taiwan. The Myanmar factory i...
Show the postings (3)
Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)

Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)

What we do: We help businesses and organizations to connect with their audience through print and digital directories (yellow pages), and to better understand their environment through Research Servic...
Show the postings (15)
International Travel Asia Co., Ltd.

International Travel Asia Co., Ltd.

.International Travel Asia Co.,Ltd....
Show the postings (3)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS