Jobs In Myanmar
Load...

Things to Do When You Are Facing With Workplace Harassment

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Workplace-Harassment-Ways-JobsInYangonလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္အခါတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား 

 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားမႈေတြရွိေနတတ္ၿပီး ဒီလိုအက်င့္စ႐ိုက္မ်ားရွိေနျခင္းက ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးကို စိတ္ဒါဏ္ရာရရွိသြားေစႏိုင္တဲ့အတြက္ ထိုသို႔ျပဳမူျခင္း အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ိဳးကို Professional လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး အ႐ြယ္ေရာက္ေနသူမ်ားျဖစ္တဲ့ မိိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က တစ္ဦးခ်င္းစီ ကိုယ္ပိုင္အသိျဖင့္ ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္လာသူမ်ားထံမွ အကာအကြယ္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားမႈမ်ားတြင္ အေတြ႕မ်ားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကေတာ့ - ခ်ိမ္းေျခာက္၍ေငြညႇစ္ျခင္း၊ ထိကပါးရိကပါးျပဳမူေျပာဆိုျခင္း၊ အခြင့္အာဏာကို အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိတဲ့အရာမ်ား ပါဝင္ေနႏိုင္ပါတယ္။ 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုသို႔ အႏိုင္က်င့္ျခင္းခံေနရသူမ်ားဟာ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ပင္ အႏိုင္က်င့္ခံေနရေၾကာင္းကို ရိပ္မိသိရွိျခင္းမရွိၾကပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ စိတ္တိုေဒါသထြက္လာၿပီး ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔လည္းဘာမွလုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆသြားတတ္တဲ့အတြက္ အဆုံးသတ္တြင္ အလုပ္ထြက္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ တရားနည္းလမ္းက်က် ေျပာရရင္ေတာ့ ဒါဟာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ (သို႔) တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ အျခားသူတစ္ဦး (သို႔) အျခားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အေပၚ မလိုလားအပ္တဲ့ ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါဟာ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားရဲ႕အဆိုအရ ထိုသို႔ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားမႈမ်ားျပဳလုပ္လာၾကတဲ့ အရင္းခံအေၾကာင္းအရင္းမွာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ား၊ ရန္ညႇိဳးမ်ား၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို အလုပ္မွထြက္ခြာသြားေစလိုတဲ့အတြက္၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္ထံမွ တစ္ခုခုကို လိုခ်င္ေနတဲ့အတြက္ အစရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ 

ထိုသို႔ေတြ႕ႀကဳံလာရတဲ့အခါ သင့္အေနနဲ႔ႏႈတ္ဆိတ္ေနၿပီး ကံစီမံရာအတိုင္းပဲဟူ၍ လက္ေလွ်ာ့လိုက္မယ္ဆိုပါက ရလာဒ္အေနနဲ႔ အလုပ္အေပၚထားရွိတဲ့ သင့္ရဲ႕ motivation မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး သင့္ရဲ႕ စြမ္း‌ေဆာင္ရည္နဲ႔ သက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္းအေပၚ ဆိုး႐ြားတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာေစႏိုင္ပါတယ္။ 


လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား  


၁။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားမႈမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရွာေဖြပါ။ 

သင္ဟာ အလုပ္ခြင္အတြင္း အႏိုင္က်င့္ခံေနရသူတစ္ဦးျဖစ္ေနပါက လုပ္ငန္းရွင္မွ ထိုကဲ့သို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားသလဲဆိုတာကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ ကုမၸဏီတြင္ရွိေသာ HR မ်ားထံက ကုမၸဏီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားတဲ့ စာအုပ္ကိုေတာင္းယူ၍ ဖတ္ရႈၾကည့္ပါ။ သင့္ရဲ႕အလုပ္ခြင္တြင္ ထားရွိသတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိထားဖို႔ဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင့္အေနနဲ႔ ထိုကိစၥကို HR မန္ေနဂ်ာမ်ားအား အသိေပး၍ သင့္အေနနဲ႔ ဘာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သလဲဆိုတာနဲ႔ သူတို႔ဘက္မွ သင့္ကိုမည္ကဲ့သို႔ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မလဲ ဆိုသည္အား ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။  


၂။ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းပါ။ 

အထက္ပါနည္းလမ္းက အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ သင့္အားအႏိုင္က်င့္ေနတဲ့ တစ္စုံတစ္ေယာက္ (သို႔) အဖြဲ႕တစ္ခုကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔က သင့္ကို ဘာေၾကာင့္အႏိုင္က်င့္ေနၾကသလဲ ဆိုတာကို သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္သလို ဒါကို သိလွ်က္နဲ႔ တမင္သက္သက္ျပဳလုပ္ေနတာ ဟုတ္၊ မဟုတ္ကိုလည္း သိရွိရေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈျပဳလုပ္စဥ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းအားျဖင့္ ထိုအရာကို Management အပိုင္းသို႔ သက္ေသအျဖစ္ျပန္လည္တင္ျပ၍လည္းရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၃။ သက္ေသမ်ားကို စုစည္းပါ။ 

သင့္ကိုအႏိုင္က်င့္မႈျပဳလုပ္ျခင္းခံရတဲ့အခါတြင္ မွတ္ထားၿပီး ထိုအရာနဲ႔ပတ္သက္၍ သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြပါ။ ဒီေနရာမွာ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားက သင့္ကိုကူညီႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ မိမိအႏိုင္က်င့္ခံရပုံကို အမိအရ video ႏွင့္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားလိုက္ပါ။ 


၄။ တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ပါ။ 

ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ သင္အႏိုင္က်င့္ခံေနရတဲ့အေၾကာင္းကို HR နဲ႔ အျခား စီမံခန႔္ခြဲမႈျပဳလုပ္ေနသူမ်ားထံသို႔ သက္ေသနဲ႔တကြ တိုင္ၾကားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားလည္းရွိေနပါေစ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုအေၾကာင္းကို အေရးတႀကီးလုပ္၍ တိုင္ၾကားရျခင္းဟာ အနည္းငယ္ ရွက္စရာေကာင္းၿပီး အခန႔္မသင့္ပါက သင့္ရဲ႕အလုပ္ကို ဆုံးရႈံးရႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒီလိုျဖစ္ခဲ့ပါက သင့္အေနနဲ႔ စိတ္ညစ္ရမွာမွန္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္ကျပန္လည္ၾကည့္ရႈပါက ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ လုံေလာက္တဲ့ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈကို ျပဳလုပ္မေပးတဲ့ ကုမၸဏီဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ လုံေလာက္တဲ့ ေလးစားမႈနဲ႔ ဂ႐ုစိုက္မႈမရွိတာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ သင့္အေနနဲ႔ ထိုကဲ့သို႔ေသာကုမၸဏီမ်ိဳးတြင္ မိမိရဲ႕အခ်ိန္မ်ားကို ကုန္ဆုံးေစမည့္အစား ထို႔ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္ေနရာတစ္ခုကို ရွာေဖြလိုက္ျခင္းကသာလွ်င္ ပို၍ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ 


၅။ တရားစြဲဆိုရန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း။ 

တင္ျပႏိုင္တဲ့ သက္ေသမ်ားအရ၊ မိမိရဲ႕ ေငြေၾကးအေျခအေနနဲ႔ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္၍ သင့္အေပၚ အႏိုင္က်င့္ခဲ့သူကို ေက်နပ္မႈမရွိပါက ထပ္မံ၍ တရားစြဲဆိုမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ေရွ႕ေနတစ္ဦးကို ဌားရမ္း၍ တရားစြဲသင့္/ မသင့္ကို ဦးစြာတိုင္ပင္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။  


၆။ အလုပ္မွ ထြက္ခြာျခင္း။ 

သင္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ကိုစြန႔္ခြာျခင္းဟာ သင့္အေနနဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမရွိႏိုင္ေတာ့မွသာ  ျပဳလုပ္သင့္တဲ့ ေနာက္ဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း အလုပ္ကထြက္ခြာရာတြင္ Professional ဆန္စြာထြက္ခြာလိုက္ပါ။ 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္အလုပ္ရွာတဲ့အခါမွာေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ထိုသို႔ေသာ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈတတ္ေသာ (သို႔) ျပင္းထန္စြာအေရးယူမႈမရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ိဳးကို ႀကိဳတင္ေလ့လာၿပီး ေဝးေဝးကေန ေရွာင္ရွားလိုက္ပါလို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ ေစလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Sea Rain Co.,Ltd

Sea Rain Co.,Ltd

RHENUS LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS

..Rhenus Myanmar Limited is located in the heart of Yangon (formerly known as Rangoon). Prior to the relatively recent foundation of the new capital city Naypyidaw, Yangon was the seat of government. ...
Show the postings (2)
International Travel Asia Co., Ltd.

International Travel Asia Co., Ltd.

.International Travel Asia Co.,Ltd....
Show the postings (3)
IMYANMARHOUSE CO.,LTD.

IMYANMARHOUSE CO.,LTD.

.We publish monthly property magazines since May 2015 and 13 property related books so far.iMyanmarHouse.com is the market leader of Myanmar Real Estate online platform that connects buyers, real esta...
Show the postings (6)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS