Jobs In Myanmar
Load...

What is suspension from work? (Part – 2)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Suspension-Employee-JobsInYangonအလုပ္မွရပ္နားျခင္း (Suspension) ဆိုသည္မွာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? (အပိုင္း - ၂)
 
 
မေန႔က စာရိတၱႏွင့္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္ျပားမႈေၾကာင့္ အလုပ္မွ suspend ျပဳလုပ္ရတဲ့ပုံစံမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အတူေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ suspension ျပဳလုပ္ရပုံမ်ားကို ဆက္လက္၍ ေလ့လာၾကည့္လိုက္ရေအာင္ . . . 
 
၂။ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
 
က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို အလုပ္မွယာယီရပ္နားခိုင္းျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္၍ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာေတာ့ ဝန္ထမ္းဟာ လစာကိုအျပည့္အဝ ခံစားခြင့္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
Medical suspension ကို ဝန္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနနဲ႔ လုံၿခဳံမႈတို႔ထိခိုက္ႏိုင္ေျခရွိေနတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ - 
 
• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားရဲ႕ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်မ်ားကိုေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ရာတြင္ပါဝင္ေနတဲ့ ဓါတုပစၥည္းတစ္မ်ိဳးဟာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္အရာတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္ေလ့လာစစ္ေဆးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရေသးမွီတြင္ အလုပ္သို႔လာေရာက္ရန္မသင့္ေလွ်ာ္ေသာေၾကာင့္။ 
 
• ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဟာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကာလၾကာအလုပ္မွခြင့္ယူထားခဲ့ၿပီး အလုပ္ရွင္မွ အဆိုပါဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားသည့္ရက္ထက္ေစာ၍ အလုပ္လာဆင္းကာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားပိုမိုဆိုး႐ြားလာမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ (သို႔) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ သင့္/မသင့္ကို အရင္ဦးစြာစစ္ေဆးၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္။ 
 
က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သို႔ယာယီမလာေစျခင္းကို ေနာက္ဆုံးေသာေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုအေနနဲ႔သာ ထားရွိအသုံးျပဳသင့္ၿပီး အျခားေသာဝန္ထမ္းမ်ားမွလည္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳသေယာင္ ထင္ျမင္လာႏိုင္တတ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ အထက္တြင္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည့္အတိုင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္သာ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုသို႔ခြင့္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ suspend ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးမွီတြင္ ေဆးဝါးပညာကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကည့္သင့္ပါတယ္။ 
 
ကြၽန္ေတာ္/ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းမွာ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားထဲကတစ္ဦးက လက္ေအာက္ငယ္သားတစ္ဦးကို sexual harassment ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္တန္းခ်က္ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ က်ဴးလြန္ခဲ့သူက လုပ္ငန္းတြင္ အဓိကအေရးႀကီးတဲ့ေနရာက ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုအႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားကို suspend ျပဳလုပ္မယ့္အစား တိုင္ၾကားလာတဲ့သူကို ဖယ္ရွားလိုက္ရင္ အဆင္ေျပမလား? 
 
သင္ဒီလိုေတြးေနရင္ေတာ့ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္တဲ့အေျခအေနအတြင္းကို သင္က်ေရာက္ေနပါၿပီ။ 
 
အားမနာတမ္းေျပာရမည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းစီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းမႈကို သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕လုံၿခဳံေရးထက္ အေရးႀကီးတယ္လို႔မွတ္ယူမိျခင္းဟာ သင္ရည္႐ြယ္ၿပီးလုပ္လိုက္တာဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အထက္ကေျပာၾကားသြားခဲ့တဲ့အတိုင္းသာ လက္ေတြ႕မွာလုပ္ကိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေပးလိုက္တဲ့ message ဟာ ထိုအတိုင္းျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ ခြဲျခားဆက္ဆံရာလည္းေရာက္တဲ့အတြက္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ေရရွည္တြင္ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါတယ္။ 
 
 
ဒါမွမဟုတ္ ထိုဝန္ထမ္း ၂ ေယာက္စလုံးကို အတူတူတြဲမလုပ္ရရန္စီစဥ္ေပးရင္ေရာ? 
 
ဒီအခ်က္ကျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေပၚကေျပာခဲ့သလိုပဲ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းဖို႔ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္းကလည္း သင့္ရဲ႕အျခားေသာ ဝန္ထမ္းမိသားစုဝင္မ်ားကို အလားတူအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးနဲ႔ ထပ္မံ၍ႀကဳံေတြ႕လာရေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
သင့္အေနနဲ႔ အထက္ပါအႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားကို work from home ျပဳလုပ္ေစၿပီး အျခားေသာဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕မႈမရွိေစတဲ့ အလုပ္မ်ားကိုသာ ခိုင္းေစဖို႔ စီစဥ္ေကာင္း စီစဥ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္းနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕လုံၿခဳံေရးအေပၚ အေလးေပးေၾကာင္းျပသရန္မွာ ထိုျပႆနာကို အျမစ္ျဖတ္ေျဖရွင္းဖို႔မွ အျခားမရွိပါဘူး။ 
 
 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို ဘယ္လို suspend ျပဳလုပ္သင့္သလဲ? 
 
အကယ္၍ ထိုသူက႐ုံးမွာရွိေနပါက သီးသန႔္ေခၚ၍ေတြ႕ဆုံမႈျပဳလုပ္ၿပီး သူတို႔ကို suspend ျပဳလုပ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ထိုသို႔ suspend ျပဳလုပ္ရသလဲဆိုတာကို အိမ္သို႔ျပန္မပို႔မွီတြင္ အသိေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အကယ္၍ ႐ုံးမွာရွိမေနပါကလည္း၊ ဖုန္းနဲ႔ဆက္သြယ္ၿပီး အထက္ပါနည္းအတိုင္း ေျပာဆိုအသိေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
စာျဖင့္လည္းအေၾကာင္းၾကား၍ suspend ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Letter of suspension တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကေတာ့ မပါမျဖစ္ ပါဝင္ေနရမယ့္အခ်က္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္ - 
 
• သူတို႔ suspend ျပဳလုပ္ျခင္းခံရတဲ့အေၾကာင္းအရင္း (ဥပမာ - စည္းကမ္းမလိုက္နာ၍၊ က်င့္ဝတ္မ်ားခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္၊ အစရွိသည္ျဖင့္) 
 
• Suspension ျပဳလုပ္ျခင္း၏ terms မ်ား (ဥပမာ - လစာအျပည့္ေပးျခင္း၊ အလုပ္ေနရာ/ ႐ုံးေနရာသို႔ မလာရန္ ကန႔္သတ္ျခင္း၊ အစရွိသည္ျဖင့္) 
 
• သူတို႔ရဲ႕ suspension ဟာ ဒဏ္ခတ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း။ 
 
• Suspension ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ဘယ္ကာလမွ ဘယ္ကာလအထိၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္း။ 
 
• သူတို႔ရဲ႕ suspension နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္သူကိုဆက္သြယ္၍ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း။ အစရွိသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းေရးသားေပးသင့္ပါတယ္။ 
 
 
ဒီကေန႔မွာေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ပဲရပ္နားလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ရက္မ်ားမွာ ဆက္လက္၍က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပေပးသြားဦးမွားျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈေပးၾကပါဦးလို႔ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 
 
 
ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေစလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon 

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Camusat Myanmar Co., Ltd

Camusat Myanmar Co., Ltd

OUR MISSION: In an extremely dynamic technological environment, we help telecom actors to efficiently build and optimize their networks development by integrating traditional telecom technologies with...
Show the postings (4)
Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the P...
Show the postings (8)
Toyota Aye and Sons Co., Ltd.

Toyota Aye and Sons Co., Ltd.

Our Vision To become the most reliable and respected automotive-dealer group in Myanmar. Our Mission '' To attract and attain customers with high-valued products and services and the most satis...
Show the postings (25)
River King Ayeyar Construction Co., Ltd.

River King Ayeyar Construction Co., Ltd.

Our Vision To develop and maintain an everlasting strong relationship with our client based on trust and the quality of services provided by us. Our Mission To deliver excellence quality in time...
Show the postings (17)
Yangon Academy International School

Yangon Academy International School

Vision Yangon Academy empowers each student to reach their full potential. Mission Yangon Academy is a dynamic international school that provides a challenging K-12, American-based education ...
Show the postings (14)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS