Jobs In Myanmar
Load...

Pros and Cons of Wireless Internet

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Wireless-Internet-Pro&Cons-JobsInYangonႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္မ်ားရဲ႕ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား

 

လိုင္စင္ရ (သို႔) လိုင္စင္မွတ္ပုံမတင္ထားသည့္ spectrum (ေရာင္စဥ္) မ်ားကိုအသုံးျပဳထားသည့္ ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္ဟာလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းကရွိေနၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီနည္းပညာဟာယခင္အခ်ိန္မ်ားကထက္ သိသိသာသာကိုတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး တိုေတာင္းေသာ အကြာ အေဝးမ်ားတြင္ 1000 Mbps (သို႔) ထို႔ထက္ပိုမိုရရွိဖို႔မွာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၎က သင့္ရဲ႕ကုမၸဏီကို အင္တာနက္ရရွိေစရန္အတြက္ ကုန္က်စားရိတ္နည္းပါးေသာကနဦးတပ္ဆင္ခရွိၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရ လြယ္ကူေစေသာ္လည္း သူတို႔ထံတြင္ရရွိႏိုင္တဲ့ bandwidth ပမာဏဟာ အကန႔္အသတ္ရွိေနၿပီး လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအႏၲရာယ္ရွိမႈမ်ားဟာ သင့္ကိုအျခားတစ္ခုကိုေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ပိုမိုတိုက္တြန္းေနမွာျဖစ္ပါ တယ္။ 

အားသာခ်က္ # ၁: ကနဦးကုန္က်စားရိတ္ 
ႀကိဳးမဲ့ကြန္ယက္မ်ားဟာ Fiber ကြန္ယက္တပ္ဆင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ေနရာမ်ားတြင္ ကနဦးတပ္ဆင္ခ ႀကီးျမင့္ျခင္းကိုေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳးမဲ့ကြန္ယက္မ်ားဟာ Fiber ကဲ့သို႔ အက်ယ္ခ်ဲ႕ကာတပ္ဆင္ရန္မလိုအပ္သည့္အတြက္ တပ္ဆင္ခဟာ မရွိသေလာက္နည္းပါးပါတယ္။ ကာလတိုေျဖရွင္းခ်က္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ေတာ့ သင္ဟာ အင္တာနာတိုင္နဲ႔ ထိုအင္တာနာတိုင္နဲ႔ခ်ိတ္ ဆက္မယ့္ network access တစ္ခုသာလိုအပ္တဲ့အတြက္ ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္ဟာ သင့္ကုမၸဏီ အတြက္အေကာင္းဆုံးေ႐ြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

အားသာခ်က္ # ၂: တပ္ဆင္ရျမန္ဆန္ျခင္း 
ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခုအတြက္ဆိုပါက အင္တာနာသာရွိေနမယ္ဆိုရင္ အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ကို တစ္ရက္အတြင္းတပ္ဆင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမတူးရျခင္းမ်ားလည္းလိုအပ္မွာ မဟုတ္သလို အျခားေသာ third party မ်ားျဖစ္တဲ့ ဖုန္းကုမၸဏီ (သို႔) ဖိုင္ဘာအင္တာနက္ဝန္ေဆာင္ မႈေပးတဲ့ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္းအားကိုးေနရန္လိုအပ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ Downtown Washington DC townhouse တြင္ေနထိုင္တဲ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ customer တစ္ဦးကို 100 Mbps ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္ အား တစ္ပတ္အတြင္းတပ္ဆင္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ 

အားသာခ်က္ # ၃: Hot Spot မ်ား 
သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး သင့္ customer မ်ားကို သင့္ရဲ႕အင္တာနက္ကြန္ယက္ အတြင္း hotspot မ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစဖို႔လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့အက်ိဳးေက်းဇူး တစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအရာကသင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြအသုံးျပဳေနတဲ့ကြန္ယက္နဲ႔မတူတဲ့ သီးျခားကြန္ ယက္တစ္ခုျဖစ္ေနသင့္ပါတယ္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕႐ုံးတြင္းအင္တာနက္သုံးစြဲ မႈမ်ားကိုအနည္းငယ္ပိုမိုၿပီးလုံၿခဳံမႈရွိေစမွာပါ။ 

အားနည္းခ်က္ #၁: လိုင္းဆြဲအား 
ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္မ်ားရဲ႕အႀကီးမားဆုံးျပႆနာတစ္ရပ္ကေတာ့လႊင့္ထုတ္ေပးေနတဲ့ေနရာမွေဝးကြာ လာတာနဲ႔အမွ်လိုင္းဆြဲအားမ်ားဟာက်ဆင္းလာတတ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Fiber optic မ်ားကေတာ့ ဒီျပႆနာကို ႀကိဳးျဖင့္တပ္ဆင္ထားတဲ့ network ကိုအသုံးျပဳထားသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚေစမွာမ ဟုတ္ပါဘူး။ ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္မ်ားတြင္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အေကာင္းဆုံးအေနအထားမွာပင္ သင့္ကုမၸ ဏီကို Fiber optic မ်ားနဲ႔ႏႈိင္းစာလွ်င္တူညီတဲ့ျမန္ႏႈန္းကိုေပးစြမ္းႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

အားနည္းခ်က္ #၂: လုံၿခဳံေရး 
ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္မ်ားတြင္လုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ျပဳလုပ္ရျခင္းဟာ Fiber optic ကြန္ယက္မ်ားတြင္လုံၿခဳံ မႈရွိေစရန္ျပဳလုပ္ရျခင္းထက္ပိုမိုၿပီးခက္ခဲပါတယ္။ Fiber optic ေကဘယ္လ္မ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ ရန္အတြက္မွာ ႀကိဳးကိုျဖတ္ေတာက္ႏိုင္မွသာျဖစ္ႏိုင္မွာျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ေတာ္စြာကြၽမ္းက်င္မႈရွိ တဲ့သူတို႔ဟာ ႀကိဳးမဲ့ကြန္ယက္တစ္ခုအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ထိုသူမ်ားကိုေျခရာ ခံႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းမ်ားမွာလည္းအကန႔္အသတ္ရွိေနျပန္ပါတယ္။ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားတဲ့ spectrum မ်ားကိုအသုံးျပဳေနတဲ့အခါမွာေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ပိုမိုခက္ခဲေသာ္လည္း wi-fi ကိုအသုံးျပဳေနပါက အျခားသူမ်ားလက္ထဲသို႔ေရာက္မသြားေစရန္ကာကြယ္ရမည့္ေဒတာမ်ား ထက္ သာမန္အသုံးျပဳေနက် ေပးပို႔မႈမ်ားတြင္ပိုမိုၿပီး လုံၿခဳံေရးက်ိဳးေပါက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရွိေန ပါတယ္။ 

အကယ္၍သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္လုံၿခဳံမႈရွိေသာကြန္ယက္တစ္ခုကိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနပါက ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ လိုင္စင္မွတ္ပုံတင္မရထားသည့္ specture မ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္း) ဟာ သင့္အတြက္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

 

ဒီေဆာင္းပါးေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔ကို ဗဟုသုတတိုးေစလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


W.H.K Co., Ltd.

W.H.K Co., Ltd.

..Since established in 1997, W.H.K Company Limited has built a credible reputation as Myanmar’s leading distributor of automotive spare parts. W.H.K became the touchstone of quality and trustworthi...
Show the postings (5)
SUPER SEVEN STARS CO., LTD

SUPER SEVEN STARS CO., LTD

We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, Ssang...
Show the postings (71)
FORUM8 YANGON Co.,Ltd.

FORUM8 YANGON Co.,Ltd.

Sales/Office work, Engineering workFORUM8 exerts its force primarily on the development/marketing of software that support civil engineering design, analysis, architectural design, etc. and lately the...
Show the postings (1)
Power Light Co.,Ltd

Power Light Co.,Ltd

...Power Light was incorporated with the vision of providing customers with highest quality lighting products and consultation services at best cost efficient solution in Myanmar. In order to be the l...
Show the postings (6)
M9 Public Co., Ltd.

M9 Public Co., Ltd.

M9 Public Co., Ltd.’s 21st Century Vision is ‘’To be the best distributor for promoting customer living standards by offering high quality and modern products, together with great customer servi...
Show the postings (10)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS