Jobs In Myanmar
Load...

SALES MANAGER (AUTO PARTS)

22.6.2020, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading
ကုမၸဏီ: Win Thein & Sons Co Ltd.
Job Category
Export / Import / Trading
No of Employees
51-100
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of
services including logistics & transportation.

Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets.

Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers.

We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want,
each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors.

We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar.

Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results.
• Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products.
• Implements national sales programs by developing field sales action plans.
• Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors.
• Establishes and adjusts selling prices by monitoring costs, competition, and supply and demand.
• Completes national sales operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results.
• Maintains national sales staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees.
• Maintains national sales staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results.
• Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.
• Contributes to team effort by accomplishing related results as needed
• Able to manage overall auto parts operations
• Able to supervise and support team member as and when required
• Capable to carry out Accessories/Parts business planning and yearly target to dealers.
• Able to execute part catalog management
• Calculate and monitor Parts Fulfilment Rate (%)
• Able to bring about auto parts promotion, service campaign support
• Perform dealer part operation management by review monthly sale vs target
• Make periodical result reviews and demand forecasts
• Achieve growth and hit sales targets by successfully managing the sales team
• Design and implement a strategic business plan that expands the company’s customer base and ensure it’s a strong presence
• Own recruiting, objectives setting, coaching and performance monitoring of sales representatives
• Build and promote strong, long-lasting customer relationships by partnering with them and understanding their needs
• Present sales, revenue and expenses reports and realistic forecasts to the management team
• Identify emerging markets and market shifts while being fully aware of new products and competition status
• Prosecute Re-order for part/Acc calculation by future demands
• Establish collaborations and cooperative relations with other departments for work (eg: Sale promotion, Service campaign)
• Evaluate and monitor the performance of Dealers in line with the business plan
• Establish and implement activities to increase sale, the profitability of parts/accessories
• Authorize and implement operations within the range assigned by the Company
• Able to efficiently manage department expenditures (budget of Part Dept.)
• Capable to accomplish any other duties as assigned by the Management

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Age, not more than (45)
• Qualification level of a degree holder in BE Mechanical (Automotive) or Degree in Sales & Marketing is highly preferable
• Minimum 5 years’ experiences in the auto parts industry of retail and wholesale markets
• Successful previous experience as a sales representative or sales manager, consistently meeting or exceeding targets
• Must have Driving License
• Experience in direct and internet marketing would be advantageous
• Excellent command of English both spoken and written
• Proficient in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), E-mail, Internet and Myanmar and English Typing
• Able to work under pressure, travel with short notice and pull overtime if needed
• Experience in working in the Automotive Spare Parts industries
• Ability to work systematically, data analyze skill with critical thinking skill
• Ability to interact well with all subordinates in the organization
• Technical analysis skill
• Customer service-oriented
• Able to handle complain amicably and with good communication skills

Personal Attributes
• Meticulous, analytical and organized
• Integrity
• Report writing skills
• Initiative and good negotiation skills
• Creative Personality
• Time Management and Risk Management skills
• Outgoing, enthusiastic personality with strong leadership skills
• Strong communication and interpersonal skills
• Coaching Skills
• Detail-oriented
• Persuasive and credible influencing skills
• Strong customer focus, business development, and entrepreneurial skills

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/ Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ Room(705/706), 7 Floor ,Central Tower , Anawratha Road,39 & 40 St,Kyauktada Township.
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Sales & Marketing Jobs
Company Industry: Export/ Import/ Trading
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 22/6/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Corporate Attorney

Legal & Compliance jobs

623 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

A corporate lawyer is also known as In-House Counsel, Staff Attorney, Deputy General Counsel, General Counsel and Chief Legal Officer. Their primary objective is to serve the interests of the corporation, not the owners of the business or the officers who run it. In addition to legal counsel, they may also be called upon to provide business advice. They may practice other areas of law concerning mergers and acquisitions, trademarks, tax law bankruptcy, employment, securities, real estate or international commercial law. Job Responsibilities ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Administrative Budget Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

623 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

An administrative budget deals with the administrative side of running a business such preparing an official, detailed financial plan for an upcoming period for a business. An administrative budget is usually prepared on an annual or quarterly basis and identifies the costs of running an operation that are not tied to producing a product or service. The costs can include those associated with non-production and supervisory payroll, depreciation, amortization, consulting, sales, dues and fees, legal fees and marketing, rent and insurance. Produc ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Marketing Manager

Marketing & PR jobs

623 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Accomplishes marketing and sales human resource objectives by recruiting, selecting, orienting, training, assigning, scheduling, coaching, counseling, and disciplining employees; communicating job expectations; planning, monitoring, appraising, and reviewing job contributions; planning and reviewing compensation actions; enforcing policies and procedures. • Achieves marketing and sales operational objectives by contributing marketing and sales information and recommendations to strategic plans and reviews; preparing and completing action ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Telemarketer

Marketing & PR jobs

623 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Deliver prepared sales talks, reading from scripts that describe products or services; persuade potential customers to purchase a product. • Explain products and prices and answer questions from customers. • Obtain customer information such as name, address, and payment method and enter orders. • Record names, addresses, purchases, and reactions of prospects contacted. • Obtain names and telephone numbers of potential customers from sources (e.g., website, magazine reply cards, lists purchased from other organizat ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Auto Parts Manager

Sales & Marketing Jobs

623 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Experience in Auto Parts Products and Market Knowledge • Manages customer relationships to achieve sales goals and executing sales plans within an assigned sales territory • Achieves sales targets and ensures customer satisfaction • Sells Auto parts products and services by developing new prospects • Develops relationships to generate customer goodwill and loyalty • Make an important contribution to productivity, profitability and customer satisfaction • Conducts negotiations according to company guidelines • Identifies ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

CV Maker
Sale & Marketing Manager

Sales & Marketing Jobs

623 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Introduction of the New Products and create a Marketing strategies including to gain the market share for said products • Oversees the recruitment, training and performance evaluation programs of sales and marketing teams and their day-to-day operations • Conducts market research to determine market requirements for existing and future products • Analyses customer feedbacks and market research data and formulates, implements and manages cost efficient and result-oriented strategies accordingly • Develops effective ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Procurement Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

623 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Capable of sustaining the inventories and responsive on refurbishing the stocks when reorder is compulsory • Competent in seeking for reliable suppliers on schedule and able to contribute demands on time • Sources and negotiates pricing with suppliers within the given budget while maintaining the quality • Manages and coordinates with suppliers through contract management to ensure parts are deliver on time to meet shipment schedule • Analyzes purchasing data, trends in cost analysis • Maintains good supplie ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Graphic Illustrator

Arts, Crafts, and Design

623 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Is proficient with CAD/CAM software for drafting and illustrating, including three-dimensional (3D) perspectives of documentation to satisfy documentation requirements for Engineering, Manufacturing, Marketing, and Customer Service. • Renders new product concept illustrations from free-hand sketches or marketing or engineering input. Makes suggestions to product committee on various design requirements and recommends possible solutions or alternate constructions. Prepares evaluations of strength of materials, tolerances and stresses, and ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

ADMINISTRATIVE ASSISTANT

Admin, Secretarial & PA jobs

623 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Maintains workflow by studying methods; implementing cost reductions; and developing reporting procedures. • Creates and revises systems and procedures by analyzing operating practices, recordkeeping systems, forms control, office layout, and budgetary and personnel requirements; implementing changes. • Develops administrative staff by providing information, educational opportunities, and experiential growth opportunities. • Resolves administrative problems by coordinating preparation of reports, analyzing data, and identifying sol ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Sales Staff

Sales & Marketing Jobs

623 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Ensure high levels of customer satisfaction through excellent sales service • Assess customers’ needs and provide assistance and information on product features • Handle cash and credit sales, and close out till at the end of the day • Welcome customers to the shop and answer their queries • Evaluate existing layout, suggest & implement improvements • Maintain shelf organization & stocking • Run the till, make sales, answer customers' questions, channel customer complaints to proper avenues • Follow and achiev ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

623 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Keep up-to-date on product lines as well as with the changing needs of the target market • liaising and networking with a range of stakeholders including customers, colleagues, suppliers and partner organizations; • Depending on budget availability and the skills of the team, and choose to outsource certain elements of the marketing process • Maintain information on the company's websites, attend meetings regularly and communicate with clients while working in a team environment • Researching and reporting on external opportunit ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Sales Manager (Steel)

Sales & Marketing Jobs

623 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Oversea sales of Iron & Steel products. • Develops and maintains productive sales organization; creates policies and procedures for departmental operations. • Hires and supervises inside sales personnel and field sales representatives; monitors production and achievement of sales quotas; assists and supports sales personnel and reps as necessary; creates incentive programs. • Develops initial training programs for new personnel and provides ongoing training for all sales personnel and representatives. • Assists in developmen ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Operation Logistics Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

623 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Strategically plan and manage logistics, warehouse, transportation and customer services • Direct, optimize and coordinate full order cycle • Maintain metrics and analyze data to assess performance and implement improvements • Establish business controls and provide solutions to reduce cost and increase revenue. • Ensuring information/knowledge resources can be readily accessed and easily retrieved • Manage quality system and continuous process improvement within the facility • Create a safe working environment for employe ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Inventory Control Manager MDY

Logistics & Supply Chain Jobs

624 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Develop business relationships with suppliers/vendors and customers. • Work to understand customers’ needs and how to meet them. • Direct the allocation of materials, supplies, and finished products. • Design strategies to minimize the cost or time required to move goods. • Review the success of logistical functions and identify areas for improvement. • Present performance data to management. • Propose improvements to management and customers. • Stay current on advances in logistics technology and incorporate new tech ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Graphic Illustrator MDY

Arts, Crafts, and Design

624 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Is proficient with CAD/CAM software for drafting and illustrating, including three-dimensional (3D) perspectives of documentation to satisfy documentation requirements for Engineering, Manufacturing, Marketing, and Customer Service. • Renders new product concept illustrations from free-hand sketches or marketing or engineering input. Makes suggestions to the product committee on various design requirements and recommends possible solutions or alternative constructions. Prepares evaluations of strength of materials, tolerances and stresse ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

624 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Keep track of assigned accounts to identify outstanding debts • Plan the course of action to recover outstanding payments • Locate and contact debtors to inquire of their payment status • Negotiate payoff deadlines or payment plans • Handle questions or complaints • Investigate and resolve discrepancies • Create trust relationships with debtors when possible to avoid future issues • Update account status and database regularly • Alert superiors of debtors unwilling or unable to pay when necessary • Comply with req ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Data Entry Operator MDY

Admin, Secretarial & PA jobs

624 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Prepares source data for entry by opening and sorting mail; verifying and logging receipt of data; obtaining missing data. • Perform general data entry using Odoo ERP software, Microsoft Office Excel and Word. • Records data by operating data entry equipment; coding information; resolving processing problems. • Protects organization's value by keeping information confidential. • Accomplishes department and organization mission by completing related results as needed. • Insert customer and account data by inputting text based ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Customer Service Representativ MDY

Customer Service & Call Centre jobs

624 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Attracts potential customers by answering product and service questions; suggesting information about other products and services. • Resolve customer complaints via phone, email, mail, or social media, Able to handle the complaint in accordance with the company’s guideline and policies • Opens customer accounts by recording account information. • Use telephones to reach out to customers and verify account information • Maintains customer records by updating account information. • Ensures that customer’s complaints are mad ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Cash Manager MDY

Accountancy Jobs

624 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Verify proper signatures (endorsements) on checks. • Monitor and control the flow of cash coming into and going out of the organization, helping ensure the company’s business and investment needs are met. • Project /forecast cash flow in and out and determine if the organization will have enough cash, need a loan, or have more cash than needed (to be invested); research investment options. • Suggest opportunities to enhance the company's payment channel offerings and minimization of banking fees • Assist with internal and exte ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Administrative Assistant MDY

Admin, Secretarial & PA jobs

624 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Maintains workflow by studying methods; implementing cost reductions; and developing reporting procedures. • Creates and revises systems and procedures by analyzing operating practices, recordkeeping systems, forms control, office layout, and budgetary and personnel requirements; implementing changes. • Develops administrative staff by providing information, educational opportunities, and experiential growth opportunities. • Resolves administrative problems by coordinating preparation of reports, analyzing data, and identifying sol ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Admin Staff MDY

Admin, Secretarial & PA jobs

624 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Handles day-to-day office administrative works • Works closely with Admin Team on a daily basis • Communicates and maintains a good relationship with other departments in the company • Organizes and maintain files and records • Ensures all hard and electronic copy filing of controlled documents are properly filed and archived • Maintain the security of confidential information • Maintains business/customer contact database, corporate files, and business plans • Communicates with internal and external parties on matters ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Purchasing Staff MDY

Purchasing/Material Management Jobs

624 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Assists the Procurement Team in various matters • Maintains good relationships with other departments in the company • Provides procurement support to overseas branch offices and sister companies • Generate POs, shipping forms, receipts, and invoices • Maintain and update purchase records/data • Monitor the industry to maintain awareness of current practices • Perform other duties assigned by the Management • Reports to principals for the performance of all duties in time • Responsible for continuous development and ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

HR Manager

HR,Training & Recruitment jobs

631 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Maintains and enhances the organization's human resources by planning, implementing, and evaluating employee relations and human resources policies, programs, and practices. • Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions. • Maintains organization staff by establishing a recruiting, testing, and interviewing program; counseling managers on candidate selection; conducting and analyzing exit interviews; recommending changes. • Prepares employees for assignments by establi ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Able to analyze and inspect the pro forma invoices clearly and distinctly • Must be able to thoroughly check the following before proceeding to payment: quantities, units and measurements, unit prices, total amount and terms of payment. Supplier Profiles-Information, bank account details, customer whereabouts. • Capable of ensuring proper payment procedures are executed firstly by checking the company’s fund and reassuring if there are adequate amounts. If there is sufficient money inside the accounts, you will need to apply for the ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

SALES STAFF (AUTO PARTS)

Sales & Marketing Jobs

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Ensure high levels of customer satisfaction through excellent sales service • Assess customers’ needs and provide assistance and information on product features • Handle cash and credit sales, and closeout till at the end of the day • Welcome customers to the shop and answer their queries • Evaluate existing layout, suggest & implement improvements • Maintain shelf organization & stocking • Run the till, make sales, answer customers' questions, channel customer complaints to proper avenues • Follow and achieve ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Sales Staff

Sales & Marketing Jobs

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results. • Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products. • Implements national sales programs by developing field sales action plans. • Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors. • E ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Responsible for planning, processing and performing all jobs in an efficient manner with no assistance from the supervisor. • Working closely with upper management. • Design and develop programming systems making specific determinations about system performance. • Able to take part in the development of ERP software • Develops software solutions by studying information needs; conferring with users; studying systems flow, data usage, and work processes; investigating problem areas; following the software development lifecycle. ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Cash Collector

Accountancy Jobs

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Handles daily routine cash payment and receives. • Performs some particular clerical work regarding to cash and financial transactions. • Maintains all the related records according to directions. • Cashier must have good service skills • Pleasant personality, good communication and interpersonal skill.
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Data Entry Operator

Admin, Secretarial & PA jobs

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Prepares source data for entry by opening and sorting mail; verifying and logging receipt of data; obtaining missing data. • Perform general data entry using Odoo ERP software, Microsoft Office Excel and Word. • Records data by operating data entry equipment; coding information; resolving processing problems. • Protects organization's value by keeping information confidential. • Accomplishes department and organization mission by completing related results as needed. • Insert customer and account data by inputting text based ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Cash Collector

Admin, Secretarial & PA jobs

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Keep track of assigned accounts to identify outstanding debts • Plan course of action to recover outstanding payment • Locate and contact debtors to inquire of their payment status • Negotiate payoff deadlines or payment plans • Handle questions or complaints • Investigate and resolve discrepancies • Create trust relationships with debtors when possible to avoid future issues • Update account status and database regularly • Alert superiors of debtors unwilling or unable to pay when necessary • Comply with requirem ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Transportation Manager

Transport & Logistic jobs

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Ensure that shipments into or out of an organization are handled quickly, safely, and within budget constraints • Ability to oversight transportation equipment and personnel operated by an organization • Able to coordinate with outside companies that provides freight services • Managing transportation specialists to ensure products move seamlessly throughout the network, working across teams to troubleshoot exceptions and issues • Driving new transportation programs as well as recommending and executing improvements to existing ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Admin Staff

Admin, Secretarial & PA jobs

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Handles day-to-day office administrative works • Works closely with Admin Team on a daily basic • Communicates and maintains good relationship with other department in the company • Organizes and maintain files and records • Ensures all hard and electronic copy filing of controlled documents are properly filed and archived • Maintain the security of confidential information • Maintains business/customer contact database, corporate files and business plans • Communicates with internal and external parties on matters rela ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Create and design specifications as requested by sales and account management unit. • Liaise with consultants and managers to document business processes effectively. • Ensure that various appropriate infrastructure elements, including documents, periodicals, manuals, policy documents, etc are kept up to date and are available. • Create and develop functional requirements of systems to improve quality, performances, external interfaces, and constraints. • Carryout analysis of requirements by checking for derived r ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Branch Office Manager (Upper Myanmar)

Admin, Secretarial & PA jobs

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• In charge of the overall operation of a large business or organization situated outside the Head Office • Essential drivers such as Sales and Marketing, Operations(Logistics/Transportation), Administration, Personnel and Compliance • Serves as a leader to his or her team of associates and the one in charge of a particular branch office • Coordinating and supervising branch staff, establishing budgets and monitoring expenses, ensuring the proper development of the branch • Establish branch policies, goals and objectives • An ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Business Analyst (IT)

Business Management Jobs

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Business Analyst (IT) • To consult with all stakeholders to create clear, concise, implementable solutions to business problems. • To work with stakeholders and developers to ensure that requirements are captured and documented in such a way that they are easily consumable by developers. • To work closely with developers to ensure any ambiguities in requirements are resolved. • To work closely with testers to ensure that the appropriate level of testing is completed prior to release of developed functionality. • To manage bus ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Customer Service Manager

Customer Service & Call Centre jobs

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• providing help and advice to customers using your organization’s products or services; • communicating courteously with customers by telephone, email, letter and face to face; • investigating and solving customers' problems, which may be complex or long-standing problems that have been passed on by customer service assistants; • handling customer complaints or any major incidents, such as a security issue or a customer being taken ill; • issuing refunds or compensation to customers; • keeping accurate records of discussions ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Able to analyze and inspect the pro forma invoices clearly and distinctly • Must be able to thoroughly check the followings before proceeding to payment: quantities, units and measurements, unit prices, total amount and terms of payment. Supplier Profiles-Information, bank account details, customer whereabouts. • Capable of ensuring proper payment procedures are executed firstly by checking the company’s fund and reassuring if there are adequate amount. If there is a sufficient money inside the accounts, you will need to apply for t ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• အခြေခံ ပညာအထက်တန်းအောင်၊ အသက် (၃၀-၄၀) နှစ် အတွင်း။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၅) နှစ် အထက် ဖြစ်ရမည်။ • မည်သည့် ယာဉ်အမျိုးအစားမဆို (ကားကြီး/ကားလေးမျိုးစုံ)နှင့် မြို့တွင်း/နယ်ဝေး ကျွမ်းကျင်စွာ မော ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Senior Accountant

Accountancy Jobs

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Perform accounting functions as assigned including, but not limited to book, reconcile and report in-force premium, direct written premium and loss fund balance, retro accrual, cash, cash applied to A/R, bad debt allowance and non-admitted A/R on a monthly basis as well as for any GAAP vs. STAT differences. • Prepares and records asset, liability, revenue, and expenses entries by compiling and analyzing account information. • Maintains general ledger by transferring subsidiary accounts; preparing a trial balance; reconciling entries. ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Answers telephone calls promptly and courteously; screens calls, transfers caller to correct individual; does not leave a caller on hold or unattended for more than 40 seconds; takes complete and accurate messages when person called is unavailable and distributes messages in a timely manner. • Receives and sorts incoming mail, express envelopes and courier deliveries; distributes mail to employee mailboxes; delivers express envelopes and courier deliveries directly to recipient. • File and maintain records; • Greet persons entering ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

IT Executive

IT/Computing Jobs

636 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Installing and configuring computer hardware operating systems and applications; • Monitoring and maintaining computer systems and networks; • Good working knowledge of Windows Server 2008, Exchange Server implementation experience. • Talking staff or clients through a series of actions, either face-to-face or over the telephone, to help set up systems or resolve issues; • Troubleshooting system and network problems and diagnosing and solving hardware or software faults; • Replacing parts as required; • ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Shipping & Logistics Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

637 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Creating documents related to Import procedures. • Prepare and follow up all import documents such as Commercial invoice, Bill of lading (B/L), Packing List, Certificate of origin, Form E, Form D and other related documents. • Coordinate international trading with oversea suppliers. • Contact to the supplier in order to follow up import documentation. • Co-ordinate with vendors to make to correct shipping mark and shipping document. • Planning shipment and coordinate with other departments for the coming shi ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Account Clerk

Accountancy Jobs

637 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Maintains accounting records by making copies; filing documents. • Reconciles bank statements by comparing statements with general ledger. • Maintains accounting databases by entering data into the computer; processing backups. • Verifies financial reports by running a performance analysis software program. • Protects organization's value by keeping information confidential. • Updates job knowledge by participating in educational opportunities. • Accomplishes accounting and organization mission by completing related result ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Junior Accountant

Accountancy Jobs

637 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Maintains financial records for subsidiary companies by analyzing balance sheets and general ledger accounts. • Reconciles general and subsidiary bank accounts by gathering and balancing information. • Provides financial status information by preparing special reports; completing special projects. • Corrects errors by posting adjusting journal entries. • Maintains general ledger accounts by reconciling accounts receivable detail and control accounts; adjusting entries for amortizations prepaid; analyzing and reconciling retainag ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Data Entry

Admin, Secretarial & PA jobs

637 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Data Entry To provide data support for company project • To provide data entry support • Any other duties as assigned by Manager • Must have good personality and well corporate and coordinate at teamwork. • Must have good communication and interpersonal skill. • Need to be active and energetic.
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Purchasing Executive

Purchasing/Material Management Jobs

637 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Sources for new reliable suppliers and manufacturers and establishes the business relationships • Provides on-going negotiation support for best prices (within the given budget), terms and lead time reduction from suppliers while maintaining the standard product quality • Evaluate proposals, agreements, and policies and make a recommendation based on commercial and technical factors • Manage existing business contacts and ensure a secure and sustainable supply of the products • Ensure the quality of the supplies is up to the req ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Sales Manager

Sales & Marketing Jobs

637 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Oversea sales of Iron & Steel products. • Develops and maintains productive sales organization; creates policies and procedures for departmental operations. • Hires and supervises inside sales personnel and field sales representatives; monitors production and achievement of sales quotas; assists and supports sales personnel and reps as necessary; creates incentive programs. • Develops initial training programs for new personnel and provides ongoing training for all sales personnel and representatives. • Assists in developmen ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Cash Manager

Accountancy Jobs

637 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Verify proper signatures (endorsements) on checks. • Monitor and control the flow of cash coming into and going out of the organization, helping ensure the company’s business and investment needs are met. • Project /forecast cash flow in and out and determine if the organization will have enough cash, need a loan, or have more cash than needed (to be invested); research investment options. • Suggest opportunities to enhance the company's payment channel offerings and minimization of banking fees • Assist with internal and exte ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Legal Advisor

Legal & Compliance jobs

637 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Pleading & defending cases for and Company in various courts of law • Filling of appeals against orders/decrees for and against Company in Appellate Courts. • To conduct legal analysis and research on various legal matters of the organization • To provide advice on different legal issues and assist in drafting legal opinions, memoranda, and other briefing documents • To draw up formalities regarding the settlement of disputes and monitor the implementation of the legal clauses • Draft and Negotiate Contr ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Cash Collector

Accountancy Jobs

637 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Keep track of assigned accounts to identify outstanding debts • Plan course of action to recover outstanding payments • Locate and contact debtors to inquire of their payment status • Negotiate payoff deadlines or payment plans • Handle questions or complaints • Investigate and resolve discrepancies • Create trust relationships with debtors when possible to avoid future issues • Update account status and database regularly • Alert superiors of debtors unwilling or unable to pay when necessary • Comply with require ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Cash Manager

Accountancy Jobs

637 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Verify proper signatures (endorsements) on checks. • Monitor and control the flow of cash coming into and going out of the organization, helping ensure the company’s business and investment needs are met. • Project /forecast cash flow in and out and determine if the organization will have enough cash, need a loan, or have more cash than needed (to be invested); research investment options. • Suggest opportunities to enhance the company's payment channel offerings and minimization of banking fees • Assist with internal and exte ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Sales Executive (Steel)

Sales & Marketing Jobs

637 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Selling the goods or products to customers • Listening to customer requirements and presenting appropriately to make a sale • Maintaining and developing relationships with existing customers in person and via telephone calls and emails • Responding to incoming email and phone enquiries • Sells products by establishing contact and developing relationships with prospects; recommending solutions. • Maintains relationships with clients by providing support, information, and guidance; researching and recommending new opportunities ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Regional Manager

Sales & Marketing Jobs

637 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Ensure documentation of employment actions as per employment law and company policy. • Ensure employees provide excellent customer service and handle complaints with professionalism. • Determine extent and service quality levels by inspecting facilities. • Secure long-term client relationships by maintaining effective client relations. • Seek new business opportunities and coordinate with Director of New Business to secure contracts. • Review and analyze performance and suggest improvement plans to Senior Regional Manager. ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Social Media Marketing Manager MDY

Media,Digital & Creative jobs

638 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Responsible for daily posts to all social media outlets • Implements a social media strategy, develop the plans, determine objectives, establish what needs to be accomplished and define how it will be done • Manages social media sites • Create stylish, quippy content for multiple social channels • Maintain video upload process and YouTube page • Write SEO-friendly content for travel landing pages and perform basic keyword research • Become a company advocate in social media spaces, engaging in dialogues and answering quest ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Customer Service Representative

Customer Service & Call Centre jobs

638 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Attracts potential customers by answering product and service questions; suggesting information about other products and services. • Resolve customer complaints via phone, email, mail, or social media, Able to handle complaint in accordance with company’s guideline and policies • Opens customer accounts by recording account information. • Use telephones to reach out to customers and verify account information • Maintains customer records by updating account information. • Ensures that customer’s complaints are made valid ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Marketing Coordinator

Marketing & PR jobs

638 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Coordinates the company's marketing plans and long-term objectives for products, services and markets. • Under direction of Sales Manager, researches and analyzes the technological, demographic, financial, regulatory and competitive factors that may affect the present and future needs for the company’s products, product mix, marketing methods and distribution systems. • Plans and implements the company’s advertising and promotion activities. Responsibilities can include copyrighting, design, layout, and production of supporting ma ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Warehouse Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

638 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Maintains receiving, warehousing, and distribution operations by initiating, coordinating, and enforcing program, operational, and personnel policies and procedures. • Complies with federal, state, and local warehousing, material handling, and shipping requirements by studying existing and new legislation; enforcing adherence to requirements; advising management on needed actions. • Safeguards warehouse operations and contents by establishing and monitoring security procedures and protocols. • Controls inventory levels by conduct ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Warehouse Manager (Steel)

Logistics & Supply Chain Jobs

638 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Maintains receiving, warehousing, and distribution operations by initiating, coordinating, and enforcing program, operational, and personnel policies and procedures. • Complies with federal, state, and local warehousing, material handling, and shipping requirements by studying existing and new legislation; enforcing adherence to requirements; advising management on needed actions. • Safeguards warehouse operations and contents by establishing and monitoring security procedures and protocols. • Controls Steel inventory levels by con ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

General Manager

Senior Management jobs

638 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Reports directly to the Managing Director and responsible for the overall stability and profitability of the whole operation • Provides leadership and mentor ship to the team • Oversees the entire operation and performance of the business and to ensure the company’s short-term and long-term goals and objectives are met • Plan and provides business directions and strategies in developing new businesses, thus ensuring continuity and growth of the company • Plans, manages and implements the annual operation budget to guarantee th ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Transportation Manager

Transport & Logistic jobs

638 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Ensure that shipments into or out of an organization are handled quickly, safely, and within budget constraints • Ability to oversight transportation equipment and personnel operated by an organization • Able to coordinate with outside companies that provides freight services • Managing transportation specialists to ensure products move seamlessly throughout the network, working across teams to troubleshoot exceptions and issues • Driving new transportation programs as well as recommending and executing improvements to existing ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Executive Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

638 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Produces information by transcribing, formatting, inputting, editing, retrieving, copying, and transmitting text, data, and graphics. • Conserves executive's time by reading, researching, and routing correspondence; drafting letters and documents; collecting and analyzing information; initiating telecommunications. • Maintains executive's appointment schedule by planning and scheduling meetings, conferences, teleconferences, and travel. • Represents the executive by attending meetings in the executive's absence; speakin ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

638 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Prepares work to be accomplished by gathering information and materials. • Plans concept by studying information and materials. • Illustrates concept by designing rough layout of art and copy regarding arrangement, size, type size and style, and related aesthetic concepts. • Obtains approval of concept by submitting rough layout for approval. • Prepares finished copy and art by operating typesetting, printing, and similar equipment; purchasing from vendors. • Prepares final layout by marking and pasting up finished copy and a ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Sales Staff

Sales & Marketing Jobs

638 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results. • Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products. • Implements national sales programs by developing field sales action plans. • Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors. • E ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Junior Accountant MDY

Accountancy Jobs

700 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Maintains financial records for subsidiary companies by analyzing balance sheets and general ledger accounts. • Reconciles general and subsidiary bank accounts by gathering and balancing information. • Provides financial status information by preparing special reports; completing special projects. • Corrects errors by posting adjusting journal entries. • Maintains general ledger accounts by reconciling accounts receivable detail and control accounts; adjusting entries for amortizations prepaid; analyzing and reconciling retainag ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

700 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Keep up-to-date on product lines as well as with the changing needs of the target market • liaising and networking with a range of stakeholders including customers, colleagues, suppliers and partner organizations; • Depending on budget availability and the skills of the team, and choose to outsource certain elements of the marketing process • Maintain information on the company's websites, attend meetings regularly and communicate with clients while working in a team environment • Researching and reporting on external opportunit ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Operation Manager MDY

HR,Training & Recruitment jobs

700 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

•Recruit, select, train, assign, schedule, coach, counsel and discipline employees •Communicate job expectations; planning, monitoring, appraising and reviewing job contributions •Plan and review compensation actions; enforcing policies and procedures •Develop, implement and review operational policies and procedures •Build alliances and partnerships with other organizations. •Help promote a company culture that encourages top performance and high morale •Contribute operations information and recommendations to strategic pla ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Sales Staff (Steel) MDY

Sales & Marketing Jobs

700 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results. • Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products. • Implements national sales programs by developing field sales action plans. • Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors. • E ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Shop Manager MDY

Sales & Marketing Jobs

700 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Completes store operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results. • Maintains store staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees. • Maintains store staff job results by coaching, counseling, and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results. • Achieves financial objectives by preparing an annual budget; scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective actions. • Identifies current and future customer requirements by est ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Sales Staff (Mawlamyine)

Sales & Marketing Jobs

700 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Ensure high levels of customer satisfaction through excellent sales service • Assess customers’ needs and provide assistance and information on product features • Handle cash and credit sales, and close out till at the end of the day • Welcome customers to the shop and answer their queries • Evaluate existing layout, suggest & implement improvements • Maintain shelf organization & stocking • Run the till, make sales, answer customers' questions, channel customer complaints to proper avenues • Follow and achiev ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Shop Manager (Mawlamyine)

Sales & Marketing Jobs

700 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Completes store operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results. • Maintains store staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees. • Maintains store staff job results by coaching, counseling, and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results. • Achieves financial objectives by preparing an annual budget; scheduling expenditures; analysing variances; initiating corrective actions. • Identifies current and future customer requ ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Sale Representative (Steel)

Sales & Marketing Jobs

700 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

Brief JD • ဘွဲ့ရ၊ အသက် (၃၅) နှစ်အောက်၊ • Steel ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၅)နှစ်ရှိရမည်။ • သံထည်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုးဖြစ်သော U-Beam, H-Beam, Angle, Hot Rolled Sheets/Coil, GI Pipe, M.S Pipe အစရှိသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ပက်သက်၍ အရောင်းဈေ ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

700 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Services existing accounts, obtains orders, and establishes new accounts by planning and organizing a daily work schedule to call on existing or potential sales outlets and other trade factors. • Present, promote and sell products/services using solid arguments to existing and prospective customers • Perform cost-¬benefit and needs analysis of existing/potential customers to meet their needs • Achieve agreed upon sales targets and outcomes within schedule • Adjusts content of sales presentations by studying the type of sales ou ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Telemarketer MDY

Sales & Marketing Jobs

760 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Deliver prepared sales talks, reading from scripts that describe products or services; persuade potential customers to purchase a product. • Explain products and prices and answer questions from customers. • Obtain customer information such as name, address, and payment method and enter orders. • Record names, addresses, purchases, and reactions of prospects contacted. • Obtain names and telephone numbers of potential customers from sources (e.g., website, magazine reply cards, lists purchased from other organizations). • Adj ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Admin Executive MDY

Admin, Secretarial & PA jobs

760 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Works closely with Admin Team on a daily basis • Communicates and maintains a good relationship with other departments in the company • Plans and schedules projects and ensuring timely completion • Provides general administrative support including but not limited to: phones, distributing mail, itineraries, agendas and preparing expense reports • Organizes and maintain files and records • Create meeting agendas, notifications and follow up items • Ensures all hard and electronic copy filing of controlled documents are prope ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

760 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Develop web design guidelines, search engine, and website popularity, and affinity or affiliate program plans to ensure a steady stream of traffic and future sales. • Use link management software to build and maintain the cross-link database with other websites. • Use search engine submission and popularity programs to maintain placement in the top ten of the major search engines. • Maintaining key indicators of website popularity and efficiency, such as Average link popularity, average search engine position by keyword, the averag ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Parts Sale Representative MDY

Sales & Marketing Jobs

761 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Through direct sales and marketing, maximize penetration of the subject territory with respect to parts products Responsible for all aspects of parts sales, revenue targets, and information for order entry and shipping transactions in computer systems. • Read catalogs, microfiche viewers, or computer displays to determine replacement part stock numbers and prices. • Gather customer or product information to determine customer needs. • Receive payment or obtain credit authorization, Process sales or other transactions. • Prepare ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Product Manager (Automotive) MDY

Mechanical/Automotive Engineering Jobs

761 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Manages the product design and development process. • Coordinates and supports product launches with Sales, Marketing, Production, and other departments. • Reviews and analyzes data from within (e.g., sales, accounting numbers), the marketplace, competition, customer feedback, social media – use to determine what products/services to develop, what to upgrade/improve, and what to discontinue. • Selects and manages the members of the product development team. • Develops and manages a Product LCM plan; manages product life cycles ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Purchasing Executive MDY

Purchasing/Material Management Jobs

761 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Sources for new reliable suppliers and manufacturers and establishes the business relationships • Provides on-going negotiation support for best prices (within the given budget), terms and lead time reduction from suppliers while maintaining the standard product quality • Evaluate proposals, agreements, and policies and make a recommendation based on commercial and technical factors • Manage existing business contacts and ensure a secure and sustainable supply of the products • Ensure the quality of the supplies is up to the req ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Regional Manager MDY

Sales & Marketing Jobs

761 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Ensure documentation of employment actions as per employment law and company policy. • Ensure employees provide excellent customer service and handle complaints with professionalism. • Determine extent and service quality levels by inspecting facilities. • Secure long-term client relationships by maintaining effective client relations. • Seek new business opportunities and coordinate with the Director of New Business to secure contracts. • Review and analyze performance and suggest improvement plans to Senior Regional Manager ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

761 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Accomplishes regional sales human resource objectives by recruiting, selecting, orienting, training, assigning, scheduling, coaching, counseling, and disciplining employees in assigned districts; communicating job expectations; planning, monitoring, appraising, and reviewing job contributions; planning and reviewing compensation actions; enforcing policies and procedures. • Achieves regional sales operational objectives by contributing regional sales information and recommendations to strategic plans and reviews; preparing and completing ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

761 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Follows up on leads generated by marketing activities; telephones or visits potential customers to discuss needs and provide product demonstrations. Develops referrals and makes contacts to other potential candidates in assigned territory. Attends and works trade shows for the company in assigned territory. • Follows up with customers after receipt of their order; ensures equipment properly set up and functioning; verifies customer satisfaction and resolves any concerns. • Identify prospective customers by using business directories, ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

761 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Follows up on leads generated by marketing activities; telephones or visits potential customers to discuss needs and provide product demonstrations. Develops referrals and makes contacts to other potential candidates in assigned territory. Attends and works trade shows for the company in assigned territory. • Follows up with customers after receipt of their order; ensures equipment properly set up and functioning; verifies customer satisfaction and resolves any concerns. • Identify prospective customers by using business directories, ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Sales Executive (Auto Parts) MDY

Sales & Marketing Jobs

761 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Selling the goods or products to customers • Listening to customer requirements and presenting appropriately to make a sale • Maintaining and developing relationships with existing customers in person and via telephone calls and emails • Responding to incoming email and phone inquiries • Sells products by establishing contact and developing relationships with prospects; recommending solutions. • Maintains relationships with clients by providing support, information, and guidance; researching and recommending new opportunities ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Sales Executive (Steel) MDY

Sales & Marketing Jobs

762 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Conduct market research to identify selling possibilities and evaluate customer needs • Actively seek out new sales opportunities through cold calling, networking, and social media • Set up meetings with potential clients and listen to their wishes and concerns • Prepare and deliver appropriate presentations on products/ services • Create frequent reviews and reports with sales and financial data • Ensure the availability of stock for sales and demonstrations • Participate on behalf of the company in exhibitions or confere ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Sales Manager (Steel) MDY

Sales & Marketing Jobs

762 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Oversea sales of Iron & Steel products. • Develops and maintains productive sales organization; creates policies and procedures for departmental operations. • Hires and supervises inside sales personnel and field sales representatives; monitors production and achievement of sales quotas; assists and supports sales personnel and reps as necessary; creates incentive programs. • Develops initial training programs for new personnel and provides ongoing training for all sales personnel and representatives. • Assists in the develo ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Sales Manager (Auto Parts) MDY

Sales & Marketing Jobs

762 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results. • Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products. • Implements national sales programs by developing field sales action plans. • Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors. • E ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Sales Representative (Steel) MDY

Sales & Marketing Jobs

762 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Identify prospective customers by using business directories, following leads from existing clients, and attending trade shows and conferences. • Contact new and existing customers to discuss their needs and to explain how specific products and services can meet these needs. • Help customers select products based on the customers’ needs, product specifications, and regulations. • Emphasize product features based on analyses of customers’ needs and on the technical knowledge of product capabilities and limitations. • Answer c ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Sales Staff (Auto parts) MDY

Sales & Marketing Jobs

762 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Ensure high levels of customer satisfaction through excellent sales service • Assess customers’ needs and provide assistance and information on product features • Handle cash and credit sales, and closeout till at the end of the day • Welcome customers to the shop and answer their queries • Evaluate existing layout, suggest & implement improvements • Maintain shelf organization & stocking • Run the till, make sales, answer customers' questions, channel customer complaints to proper avenues • Follow and achieve ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

WEB DEVELOPER

Web Developer Jobs

777 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Work on projects including web layout enhancements, desktop applications, website enhancements, web-based applications, and database-backed websites • Analyze user needs to determine technical requirements; • Translate clients’ information and marketing content into functional websites • Back up files from web sites to local directories for instant recovery in case of problems; • Confer with management or development teams to prioritize needs, resolve conflicts, develop content criteria, or choose solutions; • Design, build ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

WAREHOUSE MANAGER (AUTO PARTS)

Logistics & Supply Chain Jobs

777 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• liaising with customers, suppliers and transport companies; • planning, coordinating and monitoring the receipt, order assembly and dispatch of goods; • using space and mechanical handling equipment efficiently and making sure quality, budgetary targets and environmental objectives are met; • having a clear understanding of the company's policies and vision and how the warehouse contributes to these; • coordinating the use of automated and computerized systems where necessary; • responding to and dealing with customer communi ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

SALES STAFF (STEEL)

Sales & Marketing Jobs

777 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results. • Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products. • Implements national sales programs by developing field sales action plans. • Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors. • E ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

SALES ORDER CLERK

Sales & Marketing Jobs

777 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Receives requests by telephone, fax or mail for price quotations/verifications, purchase orders, government bids, and changes or cancellations directly from customers. Responds immediately to customer inquiries/information needs and provides positive, courteous service to customers; answers questions regarding product line, prices, delivery times, warranty periods, customer service and credit/financing arrangements. • Sends product literature, price catalogs, references, and other data to the customer as required. • Prepares order con ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

778 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Dealing with customer inquiries about the availability and cost of vehicles • Taking bookings and explaining the terms of rental or lease agreements • Handled multiple phone lines to make reservations, answer customer questions and give quotes • Transferred cars from location to location depending on customers' needs • Maintained the cleanliness and needs of the vehicle to ensure customer satisfaction • Opening contracts selling additional insurance coverage and accessories • Process the balance of daily transactions and p ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

SALES MANAGER (AUTO PARTS)

Sales & Marketing Jobs

778 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results. • Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products. • Implements national sales programs by developing field sales action plans. • Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors. • E ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

SALES EXECUTIVE (AUTO PARTS)

Sales & Marketing Jobs

778 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Selling the goods or products to customers • Listening to customer requirements and presenting appropriately to make a sale • Maintaining and developing relationships with existing customers in person and via telephone calls and emails • Responding to incoming email and phone inquiries • Sells products by establishing contact and developing relationships with prospects; recommending solutions. • Maintains relationships with clients by providing support, information, and guidance; researching and recommending new opportunities ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

SALES MANAGER (STEEL)

Sales & Marketing Jobs

778 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Oversea sales of Iron & Steel products. • Develops and maintains productive sales organization; creates policies and procedures for departmental operations. • Hires and supervises inside sales personnel and field sales representatives; monitors production and achievement of sales quotas; assists and supports sales personnel and reps as necessary; creates incentive programs. • Develops initial training programs for new personnel and provides ongoing training for all sales personnel and representatives. • Assists in the develo ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

779 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

•Accomplishes regional sales human resource objectives by recruiting, selecting, orienting, training, assigning, scheduling, coaching, counseling, and disciplining employees in assigned districts; communicating job expectations; planning, monitoring, appraising, and reviewing job contributions; planning and reviewing compensation actions; enforcing policies and procedures. •Achieves regional sales operational objectives by contributing regional sales information and recommendations to strategic plans and reviews; preparing and completing a ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

PARTS SALE REPRESENTATIVE

Sales & Marketing Jobs

779 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Through direct sales and marketing, maximize penetration of the subject territory with respect to parts products Responsible for all aspects of parts sales, revenue targets, and information for order entry and shipping transactions in computer systems. • Read catalogs, microfiche viewers, or computer displays to determine replacement part stock numbers and prices. • Gather customer or product information to determine customer needs. • Receive payment or obtain credit authorization, Process sales or other transactions. • Prepare ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

MARKETING MANAGER (STEEL)

Marketing & PR jobs

779 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Accomplishes marketing and sales human resource objectives by recruiting, selecting, orienting, training, assigning, scheduling, coaching, counseling, and disciplining employees; communicating job expectations; planning, monitoring, appraising, and reviewing job contributions; planning and reviewing compensation actions; enforcing policies and procedures. • Achieves marketing and sales operational objectives by contributing marketing and sales information and recommendations to strategic plans and reviews; preparing and completing action ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

779 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Accomplishes marketing and sales human resource objectives by recruiting, selecting, orienting, training, assigning, scheduling, coaching, counseling, and disciplining employees; communicating job expectations; planning, monitoring, appraising, and reviewing job contributions; planning and reviewing compensation actions; enforcing policies and procedures. • Achieves marketing and sales operational objectives by contributing marketing and sales information and recommendations to strategic plans and reviews; preparing and completing action ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS